Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Svetový deň včiel: Nová príručka na pomoc pri vypracúvaní európskych cieľov obnovy prírody

21-05-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Pri príležitosti Svetového dňa včiel zverejnilo Spoločné výskumné centrum Komisie zhrnutie pre tvorcov politiky týkajúce sa prvého posúdenia ekosystémov v celej EÚ. Správa vypracovaná spoločne s Európskou agentúrou pre životné prostredie:

 • poskytuje vedecky podložené rady o obnove degradovaných ekosystémov, zlepšení monitorovania ich zdravia a definovaní metód na hodnotenie ich stavu;
 • podporuje činnosť zameranú na obnovu biodiverzity v Európe;
 • bude slúžiť ako podklad pre identifikáciu prioritných ekosystémov, ktoré si vyžadujú obnovu;
 • pomôže pripraviť legislatívny návrh zákona o obnove prírody, ktorý Komisia predloží do konca roku 2021 ako súčasť Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030.

Verejná konzultácia o tejto téme preukázala širokú podporu pre posilnenie právnej ochrany a obnovu prírodných ekosystémov.

V situácii, keď je milión druhov, ktorým hrozí vyhynutie a tri štvrtiny zemského povrchu sú pretvorené ľudskou činnosťou, nestačí len chrániť to, čo zostalo z prírody. Musíme tiež opäť vytvoriť ekosystémy, ktoré boli vážne poškodené. Obnova európskych ekosystémov pomôže zvýšiť biodiverzitu, zmierniť zmney klímy a prispôsobiť sa im, predchádzať prírodným katastrofám a zmierňovať ich dopady.

Včely, motýle a iný opeľujúci hmyz sú životne dôležité pre zdravé ekosystémy. Bez nich by sme mohli stratiť to, čo nám príroda poskytuje, či už je to potrava, čistá voda, lieky, materiály alebo rekreácia.

Podľa hodntotenia sa stav všetkých európskych ekosystémov (lesy, poľnohospodárska pôda, mestské oblasti, mokrade, rieky, jazerá a moria) musí výrazne zlepšiť, aby sa zastavila a zvrátila strata biodiverzity.

Z  posúdenia ekosystémov vyplýva, že početnosť populácií lúčnych motýľov v Európe klesla od roku 1990 o 39%. Podobným problémom pravdepodobne čelia aj divoké včely, je však problém aj s nedostatkom celoeurópskych údajov o druhoch divých včiel.

Správa obsahuje desať kľúčových informácií o súčasnom stave európskych ekosystémov a ďalšom postupe:

 • musíme zachovať a obnoviť ekosystémy EÚ, aby sme zabezpečili ich základné služby;
 • účinné vykonávanie právnych predpisov a politík v oblasti životného prostredia môže viesť  k zníženiu tlakov na ekosystémy a zlepšeniu ich stavu;
 • negatívne dopady zmeny podnebia a invazívnych cudzích druhov na ekosystémy sa zvyšujú;
 • zlepšenie stavu ekosystémov v krajine znížením tlakov na biodiverzitu môže pomôcť zlepšiť stav chránených biotopov a druhov v rámci aj mimo oblastí sústavy Natura 2000 a zvýšiť ich prepojenie;
 • tlak na lesy zostáva vysoký a podkopáva dobrý stav lesov;
 • poľnohospodárska biodiverzita a pôda - životne dôležité aktívum pre poľnohospodárov - naďalej klesajúca tendencia;
 • mokrade zostávajú v zlom stave, chemická kvalita riek a jazier sa zlepšuje, ale celkový pokrok pri dosahovaní dobrého ekologického stavu je nedostatočný;
 • nedostatok údajov kompllikuje hodnotenie stavu morských ekosystémov;
 • prírodné riešenia v mestách môžu pomôcť zlepšiť kvalitu života v meste pri minimalizácii negatívnych dopadov na iné ekosystémy a zlepšení mestskej biodiverzity;
 • EÚ potrebuje lepšiu sieť na sledovanie biodiverzity a dôslednejšie vykazovanie stavu ekosystémov.

 Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/environment/news/new-handbook-european-nature-restoration-targets-2021-05-20_sk