Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Životné prostredie

· Ochrana životného prostredia

359/2022 Z. z.


Účinnosť od: 15.11.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.
 

stav vôd

344/2022 Z. z.


Účinnosť od: 25.10.2022

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií
 

odpady

278/2022 Z. z.


Účinnosť od: 01.10.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo
 

vyhlásenie národného parku

319/2022 Z. z.


Účinnosť od: 01.10.2022

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
 

zálohovanie obalov na nápoje

212/2022 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov
 

poplatky za uloženie odpadov

192/2022 Z. z.


Účinnosť od: 02.06.2022

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
 

nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov

193/2022 Z. z.


Účinnosť od: 02.06.2022

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
 

požiadavky na elektrické zariadenia

194/2022 Z. z.


Účinnosť od: 02.06.2022

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
 

ustanovenia zákona o odpadoch

161/2022 Z. z.


Účinnosť od: 17.05.2022

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
 

zálohovanie obalov

62/2022 Z. z.


Účinnosť od: 15.03.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
 

citlivé oblasti a zraniteľné oblasti