Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Životné prostredie

· Ochrana životného prostredia

291/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2020

VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov
 

podpora obnoviteľných zdrojov energie

347/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.12.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
 

zálohovanie obalov

350/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.11.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia
 

využívanie zvierat na verejné vystúpenia

210/2019 Z. z.


Účinnosť od: 16.07.2019

ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

fluórované skleníkové plyny, prevencia a náprava environmentálnych škôd

20/2019 Z. z.


Účinnosť od: 17.01.2019

OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
 

skládkovanie odpadov, odpadová ortuť

378/2018 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov
 

životné prostredie- evidenčná povinnosť

379/2018 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2019


VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z.
 

ustanovenia zákona o odpadoch

380/2018 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2019


VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
 

zodpovednosť výrobcov vyhradených výrobkov

382/2018 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
 

uskladnenie odpadov

387/2018 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín, regulácia obchodu s nimi