Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Životné prostredie

· Ochrana životného prostredia

291/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2020

VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov
 

podpora obnoviteľných zdrojov energie

210/2019 Z. z.


Účinnosť od: 16.07.2019

ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

fluórované skleníkové plyny, prevencia a náprava environmentálnych škôd

20/2019 Z. z.


Účinnosť od: 17.01.2019

OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
 

skládkovanie odpadov, odpadová ortuť

378/2018 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov
 

životné prostredie- evidenčná povinnosť

379/2018 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2019


VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z.
 

ustanovenia zákona o odpadoch

380/2018 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2019


VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
 

zodpovednosť výrobcov vyhradených výrobkov

382/2018 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
 

uskladnenie odpadov

387/2018 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín, regulácia obchodu s nimi

384/2018 Z. z.


Účinnosť od: 27.12.2018

OZNÁMENIE Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydalo opatrenie z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017.
 

územia európskeho významu

200/2018 Z. z.


Účinnosť od: 15.07.2018

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 18. júna 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
 

zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, havarijný plán a postup pri mimoriadnom zhoršení vôd