Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Zhodnotenie štátnych odrodových skúšok s kukuricou siatou

27-04-2022
Ing. Edita Koľová | edita.kolova@uksup.sk
ÚKSÚP - Skúšobná stanica Báhoň
(zdroj: Roľnícke noviny 13/2022, str. 10-11 a 15)

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“), Odbor odrodového skúšobníctva, vykonáva v zmysle platnej legislatívy štátne odrodové skúšky na účely registrácie nových odrôd pestovaných rastlín na svojich skúšobných staniciach. Štátne odrodové skúšky zahŕňajú skúšky odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti (ďalej len „DUS skúšky“), ktorých výsledkom je vypracovanie morfologického popisu odrody a skúšky hospodárskej hodnoty odrôd (ďalej len „VCU skúšky“), výsledkom ktorých je prehľad hlavných hospodárskych charakteristík skúšaných odrôd ako úroda, zdravotný stav, reakcia na abiotické faktory, určené kvalitatívne parametre charakteristické pre daný rastlinný druh.

Obr. 1

Obr. 1: Pokus s kukuricou siatou, skúšobná stanica ÚKSÚP Spišská Belá

V štátnych odrodových skúškach za účelom registrácie hybridov kukurice siatej na zrno a na siláž bolo v roku 2021 zaradených a skúšaných spolu 300 hybridov, z toho 32 kontrolných. Hybridy sú podľa dĺžky vegetačnej doby zoskupované do skorostných sortimentov. Každý sortiment sa vysieva v troch  opakovaniach s náhodným rozmiestnením členov (hybridov). Zrnové hybridy sú podľa sortimentov zaradené na štyroch lokalitách, silážne hybridy na troch lokalitách. V rámci Slovenska sa ako skúšobné lokality pre kukuricu siatu využíva sieť jedenástich skúšobných staníc ÚKSÚP.

V grafe č. 1 a č. 2 je znázornený počet skúšaných hybridov na zrno a siláž, vrátane kontrolných odrôd, na základe prijatých žiadostí o registráciu odrôd v roku 2021. V grafe č. 3 je znázornený počet skúšaných hybridov na zrno a siláž v rokoch 2019-2021 (vrátane kontrolných odrôd).

Graf 1

Graf 1: Počet skúšaných hybridov vrátane kontrolných odrôd – použitie zrno

Graf 2

Graf 2: Počet skúšaných hybridov vrátane kontrolných odrôd – použitie siláž

Graf 3

Graf 3: Porovnanie počtu skúšaných hybridov za roky 2019 až 2021

Na skúšobných staniciach ÚKSÚP prebiehali v roku 2021 sejby VCU pokusov zrnových kukuríc v rozhraní od 26. apríla (Veľké Ripňany) do 11. mája (Jakubovany) a sejby VCU pokusov silážnych kukuríc od 26. apríla (Bodorová, Veľké Ripňany) do 12. mája (Spišská Belá). Na vývoj porastov kukurice siatej malo v roku 2021 na všetkých skúšobných staniciach výrazný vplyv hlavne počasie. Termín sejby kukuríc bol v porovnaním s rokom 2020 približne o 20 dní neskôr. Hlavnou príčinou boli veľmi nízke teploty v mesiacoch apríl a máj.

Mesiac apríl bol na celom území Slovenska, v dôsledku častých vpádov chladného vzduchu, najmä v prvých dvoch dekádach teplotne podnormálny (studený). Išlo o najchladnejší apríl od roku 1997 (Zdroj SHMÚ). Nameraná priemerná minimálna denná teplota sa na skúšobných staniciach ÚKSÚP pohybovala od -3,2 °C (Veľký Meder) do -8,4 °C (Spišská Belá). Atmosférické zrážky v tomto mesiaci boli veľmi priestorovo premenlivé. Vyššie mesačné úhrny oproti normálu boli zaznamenané predovšetkým na skúšobných staniciach Vranov nad Topľou, Jakubovany, Veľký Meder a Spišská Belá.

Mesiac máj bol rovnako na všetkých skúšobných staniciach teplotne podnormálny (studený). Výraznejšie odchýlky priemernej mesačnej teploty od dlhodobých normálov boli na skúšobných staniciach západného a stredného Slovenska v intervale od -1,0 °C do -2,2 °C. Na skúšobných staniciach východného Slovenska bolo relatívne teplejšie. Z hľadiska atmosférických zrážok, bol máj na všetkých staniciach zrážkovo nadnormálny (vlhký až veľmi vlhký). Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol zaznamenaný na skúšobnej stanici Báhoň (122,9 mm).

Na počiatočný vývoj porastov kukurice, na všetkých skúšobných staniciach, malo výrazný vplyv počasie v čase pred sejbou a počas vzchádzania. Na nevyrovnanosť vzchádzania rastlín, hlavne na západnom a strednom Slovensku, sa podpísalo pretrvávajúce sucho v čase sejby v mesiaci apríl a výrazný chlad počas mesiaca máj.  Na obr. č. 1 a č. 2 je vidieť v rámci parceliek nevyrovnanosť vzídenia, tzv. prvé a druhé vzchádzanie rastlín. Deficit zrážok a pôdne sucho sú prvými jasne viditeľnými prejavmi nerovnomerného a dlhého vzchádzania rastlín. Celkovo jar 2021 bola suchá a veľmi studená. Na základe údajov SHMÚ ju možno zaradiť medzi jednu z najchladnejších za posledných 40 rokov.

Obr. 2

Obr. 2: Nevyrovnanosť vzídenia, dvojité vzchádzanie (Báhoň)

Obr. 3

Obr. 3: Vplyv sucha (Bodorová)

Mesiac jún bol na väčšine skúšobných staníc ÚKSÚP teplotne mimoriadne nadnormálny (mimoriadne teplý) s odchýlkou od normálu až +4,4 °C (skúšobná stanica Báhoň a Veľký Meder). Z pohľadu mesačného úhrnu atmosférických zrážok, bol mesiac jún prevažne silne podnormálny (veľmi suchý), na staniciach južného a juhozápadného Slovenska až mimoriadne podnormálny. Najmenej zrážok spadlo v tomto mesiaci na stanici Báhoň (2,2 mm). S týmto teplotným a vlahovým stresom sa však kukurice, pravdepodobne aj vďaka zásobám vlahy z mája, vcelku dobre vysporiadali. Napriek tomu usudzujeme, že sucho a dlhé horúčavy celkovo tohtoročnú úrodu ovplyvnili (vývoj rastlín, ich výšku, tvorbu peľu a tým aj vývoj klasov).

Následne aj júl bol na väčšine skúšobných staníc teplotne silne až mimoriadne nadnormálny. Zaradil sa k najteplejším júlom v histórii meraní. Odchýlka priemernej mesačnej teploty od normálu bola na našich skúšobných staniciach prevažne od +2,6 °C (Veľké Ripňany) do +4,7 °C (Báhoň). Absolútne maximum teploty vzduchu bolo zaznamenané na skúšobnej stanici Veľký Meder (+38,5 °C). Z pohľadu mesačného úhrnu zrážok, bol mesiac júl v porovnaní s normálom na väčšine našich skúšobných staníc prevažne nadnormálny. Hodnoty mesačného úhrnu zrážok boli v dôsledku búrok a intenzívnych lokálnych lejakov v rámci Slovenska veľmi rozdielne. Deficit zrážok oproti dlhodobému priemeru bol zaznamenaný len na skúšobných staniciach Báhoň (-26 %) a Vígľaš (-19 %). Na konci I. dekády júla boli na skúšobných staniciach Vranov nad Topľou a Haniska búrky spojené s ľadovcom, ktoré mierne poškodili listovú plochu rastlín (obr. č. 3). Júlové zrážky významne ovplyvnili fenologickú fázu metanie a kvitnutie. V týchto fázach majú kukurice vysoký nárok na vodu, čo prospieva k ich dobrému opeľovaniu. V tomto mesiaci už začali kukurice mierne reagovať na teplo a sucho. Prejavilo sa to pri niektorých hybridoch skrúcaním, stáčaním až usychaním spodných listov na rastlinách.

Obr. 4

Obr. 4: Poškodené listy na rastlinách po búrke s ľadovcom v mesiaci júl (Vranov nad Topľou)

Mesiac august bol v prvej polovici stále veľmi teplý, výraznejšie ochladenie nastalo až v jeho druhej polovici. Takýto ráz počasia (teplotne mierne nadpriemerného augusta) vytvoril priaznivé podmienky na nalievanie a tvorbu zrna. V porovnaní s normálom bol mesiac august zrážkovo prevažne silne až mimoriadne nadnormálny. Deficit zrážok v mesiaci august bol oproti dlhodobému normálu zaznamenaný len na skúšobnej stanici Želiezovce. V priaznivom teplotnom i zrážkovom trende pokračoval aj mesiac september. Atmosférické zrážky sa pravidelnejšie vyskytovali len v jeho druhej polovici. Mesiac október bol z pohľadu teploty vzduchu prevažne normálny, výraznejšie ochladenie nastalo až v tretej dekáde. Z pohľadu mesačného úhrnu zrážok bol mesiac október prevažne silne podnormálny (veľmi suchý), na staniciach východného Slovenska až mimoriadne podnormálny. V rovnakom trende sa niesol aj mesiac november, z pohľadu mesačného úhrnu atmosférických zrážok, bol prevažne podnormálny.

Zdravotný stav porastov kukurice vo VCU pokusoch bol počas celej vegetácie vyhovujúci. Z chorôb sa mierne vyskytli na šúľkoch sneť kukuričná a fuzárium. Fuzárium sa vyskytlo väčšinou ako druhotné napadnutie po poškodení šúľka víjačkou (Ostrinia nubilalis). V čase kvitnutia blizien hlavne u neskorších hybridov bol spozorovaný požer blizien kukuričiarom koreňovým (Diabrotica virgifera).

Zber kukurice na siláž sa vykonával na skúšobných staniciach v závislosti od sortimentu a lokality v termíne od 6. augusta (Veľký Meder) do 22. septembra (Spišská Belá) a zber kukurice na zrno od 10. októbra (Veľké Ripňany) do 12. novembra (Haniska).

Štátne odrodové skúšky – pokusy kukurice siatej na siláž v roku 2021

Najvyššie priemerné úrody celkovej suchej hmoty v roku 2021 boli dosiahnuté v neskorom sortimente (S-N) 20,1 t.ha-1, s priemernou sušinou zrna pri zbere 37,6 %.  Najnižšie dosiahnuté priemerné úrody celkovej suchej hmoty boli vo veľmi skorom sortimente (S-VS) 17,85 t.ha-1, s priemernou sušinou zrna pri zbere 47,1 %, graf č. 4. V grafe č. 5 je porovnanie priemerných úrod v silážnych registračných pokusoch celkovej suchej hmoty v  t.ha-1 v rokoch 2019-2021.

Priemerné úrody celkovej suchej hmoty vo VCU pokusoch kukurice siatej na siláž podľa sortimentov:

Tab. 1

Graf 4

Graf 4: Priemerné úrody celkovej suchej hmoty (kukurica na siláž) v t.ha-1 podľa sortimentov v roku 2021

Graf 5

Graf 5: Priemerné úrody celkovej suchej hmoty (kukurica na siláž) v t.ha-1 v rokoch 2019-2021

Štátne odrodové skúšky – pokusy kukurice siatej na zrno v roku 2021

Najvyššie priemerné úrody zrna v roku 2021 boli dosiahnuté v skorom sortimente (Z-S) 13,70 t.ha-1, s priemernou vlhkosťou zrna pri zbere 24,1 %. Najnižšie priemerné úrody zrna boli dosiahnuté v sortimente veľmi veľmi skorý (Z-VVS) 11,58 t.ha-1, s priemernou vlhkosťou zrna pri zbere 22,2 %, graf č. 6. V grafe č. 7 je porovnanie priemerných úrod zrna v zrnových registračných pokusoch v rokoch 2019-2021.

Priemerné úrody zrna vo VCU pokusoch kukurice siatej na zrno podľa sortimentov:

Tab. 2

Graf 6

Graf 6: Priemerné úrody zrna (kukurica na zrno) v t.ha-1 podľa sortimentov (FAO) v roku 2021

Graf 7

Graf 7: Priemerné úrody zrna (kukurica na zrno) v t.ha-1 v rokoch 2019-2021

V roku 2021 bolo na registráciu navrhnutých spolu 64 hybridov, z toho 41 zrnových a 23 silážnych hybridov. Doba registrácie bola predĺžená 17 hybridom. Sortimenty zrno: veľmi veľmi skorý (Z-VVS) - 7, veľmi skorý (Z-VS) - 9, skorý (Z-S) - 15, stredne skorý (Z-SS) - 4, stredne neskorý (Z-SN) - 5, neskorý (Z-N) -1.

Sortimenty siláž: veľmi skorá (S-VS) - 7, skorá (S-S) - 3, stredne skorá (S-SS) - 7, stredne neskorá (S-SN) - 3, neskorá (S-N) - 3.

Všetky novo registrované hybridy kukuríc aj s popismi nájdete na stránke ÚKSÚP - https://www.uksup.sk/oos-listina-registrovanych-odrod.