Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Kvalita fytomasy z biotopov vlhkých lúk

13-12-2019
Ing. Stela Jendrišáková, PhD. | jendrisakova@vutphp.sk
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Typ trávneho porastu je fytocenologickou kategóriou a predstavuje rastlinné spoločenstvo s dominantnými druhmi, ktoré sú adaptované na ekologické podmienky stanovišťa. V konvenčnom obhospodarovaní trávnych porastov je zvyšovanie produkčnej výkonnosti lúk a pasienkov realizované manažmentom, v ktorom sa využívajú okrem organických aj priemyselné hnojivá. Extenzívny spôsob obhospodarovania sa od intenzívneho využívania diametrálne líši, jeho cieľom je predovšetkým zachovať priaznivý stav biotopu trávneho porastu.

Aluviálne lúky poskytujú stanovište a významný zdroj potravy pre mnohé ohrozené vtáčie druhy. Porasty niektorých asociácií sú významné z dôvodu výskytu  mnohých vzácnych kontinentálnych druhov a patria k druhovo najbohatším lúkam radu Molinietalia. Skrmovanie čerstvého zeleného  krmiva priamo na pasienkoch je efektívnejšie aj z hľadiska strát avšak tento spôsob nie je možné uplatniť pre každý biotop trávnych porastov, predovšetkým z dôvodu  ochrany prírody a prírodných zdrojov.

Výroba kvalitných a pre zdravie bezpečných hospodárskych krmív z vlhkomilných biotopov, či už sena alebo siláží je rizikovým faktorom. Pre tieto biotopy sú totiž niektoré ich  diagnostické a charakteristické rastlinné druhy nežiadúce v hospodárskych krmivách, sene, či siláži.  Porasty majú druhové zloženie veľmi pestré, závisí od viacerých faktorov, predovšetkým od priebehu počasia, najmä zrážok, vodného režimu pôdy, obsahu živín a ílovitých častíc v pôde. Ich prirodzenou vlastnosťou je adaptácia na zmeny vodného režimu v pôde, zmenou pokryvnosti jednotlivých rastlinných druhov. Takáto premenlivosť druhového zloženia v rámci jedného stanovišťa, ako aj v rámci jednotlivých rokov je pre tento biotop typická, čo môže byť problémom ich identifikácie, vyskytujú sa totiž veľmi často spolu s inými typmi vlhkomilných biotopov. Keďže sú prirodzene prihnojované záplavovými vodami, v porastoch prevládajú vysoké trávy, predovšetkým psiarka lúčna (Alopecurus pratensis), ale na suchších stanovištiach kostrava lúčna (Festuca pratensis).

Počas rokov 2016 – 2018 sme realizovali monitoring na biotopoch trávnych porastov, ktorý bol zameraný na biodiverzitu a  kvalitu krmiva z biotopov. Monitorovaný biotop bol zaradený do kategórie D (VLTP) - vlhkomilné porasty nižších plôch, vo výmere 4,67 ha. Porasty biotopu sa nachádzajú v jednej z depresií zvolenskej kotliny a občasne bývajú zaplavované vodou potoka Zolná. Porast bol počas monitoring obhospodarovaný dvojkosným systémom využívania s odvezením fytomasy z plochy. Produkcia trvalých trávnych porastov na Slovensku je veľmi rozdielna. Potenciál úrody v sušine je reálny v rozmedzí 1 - 5 t.ha-1 a závisí predovšetkým od typu biotopu „porast je funkciou stanovišťa“.

Graf 1

Garf 1: Výška produkcie fytomasy z vlhkomilného biotopu v rokoch 2016 – 2018

Graf 2

Garf 2: Mesačné úhrny zrážok, priemerná teplota a výška produkcie počas vegetačného obdobia v rokoch 2016 - 2018

Identifikácia biotopu

Každoročne počas 3 rokov, sme zaznamenávali stav  reálnej vegetácie na ploche trávneho porastu. V poraste sme zaznamenali spoločný výskyt vlhkomilných a suchomilných druhov, čo je charakteristické pre tento biotop. Zaznamenali sme charakteristické taxóny biotopu: Acetosa pratensis, Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Achillea millefolium, Cardamine pratensis, Deschampsia cespitosa, Elytrigia repens, Festuca pratensis, F. rubra, Glechoma hederacea, Lathyrus pratensis, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia nummularia, Poa pratensis, P. trivialis, Potentilla reptans, Ranunculus acris, R. repens, Rumex obtusifolius, Symphytum officinale, Taraxacum sp., Trifolium hybridum.  Na vlhkejších stanovištiach sa vyskytujú Carex vulpina, Phalaroides arundinacea, Thalictrum flavum a na suchších Daucus carota, Festuca rupicola a Filipendula vulgari. Druhové zloženie sa počas rokov pokusu  prejavilo v závislosti od dĺžky jarných záplav. Z diagnostických a súčasne i dominantných druhov sme zistili: Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Ranunculus repens, Ranunculus acris. Na biotope sa nachádzajú i trvalo podmáčané fragmenty a maloplošne na trávnom poraste rastú spoločenstvá Scirpus sylvaticus a  vysokých ostríc. Podľa identifikovaných taxónov, biotop spĺňal kritériá pre biotop Lk7 Psiarkové aluviálne lúky. Psiarkové aluviálne lúky patria k biotopom národného významu. V súčasnosti patria k málo využívaným porastom. Pasienkový manažment nie je vhodným pre tieto biotopy, predovšetkým z dôvodu ochrany prírodných vodných zdrojov a kŕmnej hodnoty porastu. Rozhodujúci vplyv na kvalitatívne parametre trávneho porastu majú dvojklíčnolistové rastliny. Najvyššiu pokryvnosť na trávnom poraste jednoznačne dosahovali druhy Ranunculus. Floristické zloženie trávnych porastov v ponímaní jeho  biochemickej diverzity ovplyvňuje kvalitu, technologické a senzorické vlastnosti poľnohospodárskych produktov živočíšneho pôvodu. Pre ich priaznivý stav v extenzívnom systéme obhospodarovania je optimálne aplikovať počas vegetačného obdobia 2 kosby, v minulosti boli bežne využívané ako trojkosné.

Obr. 1

Obr. 1: Biotop psiarkové aluviálne lúky – typu vlhkomilné porasty nižších polôh – jarný aspekt s dominantnými diagnostickými druhmi Alopecurus pratensis a Ranunculus

Obr. 2

Obr. 2: Biotop psiarkové aluviálne lúky – typu vlhkomilné porasty nižších polôh – letný aspekt s mohutnými trsmi ostrice

Zelené hospodárske rastlinné krmivá

V zmysle legislatívy, sú hospodárskymi krmivami zelené rastlinné krmivá, ktoré nesmú obsahovať prímes škodlivých a jedovatých rastlín a prímes menejhodnotných a nehodnotných rastlín v nich môže byť najviac 60%. Tento parameter sme vyhodnotili na základe fytocenologických zápisov.

V poraste sme zistili zastúpenie rastlín evidovaných v  Zozname škodlivých a jedovatých rastlín (Colchicum autumnale, Euphorbiaceae, Equisetum palustre Ranunculus, Senecio. Najvyššiu pokryvnosť dosahovali druhy Ranunculus. Zaznamenali sme tiež rastliny zo zoznamu menejhodnotných a nehodnotných rastlín (Campanula, Capsella bursa pastoris, Equisetum arvense, Juncaceae, Lychnis flos cuculi, Rumex, Silene). Zo zoznamu hodnotných rastlín, v botanickej skupine leguminóz sa vyskytovali najmä taxóny  Trifolium hybridum,  Trifolium pratense a Trifolium repens, v botanickej skupine tráv dominovali taxóny Alopecurua pratensis, Dactylis glomerata. a v skupine bylín Alchemilla vulgaris, Daucus carota , Plantago lanceolata, Taraxacum officinale, Pimpinella major.

Obr. 3

Obr. 3: Biotop vlhkomilných porastov nižších polôh s diagnostickými druhmi Carex vulpina a Ranunculus

Obr. 4

Obr. 4: Biotop psiarkové aluviálne lúky – typu vlhkomilné porasty nižších polôh – letný aspekt s expanzívnym Rumex obtusifolius

Záver

Fytomasa z monitorovaného biotopu nespĺňa legislatívne podmienky pre hospodárske krmivá, z dôvodu obsahu prímesí škodlivých a jedovatých rastlín. Z hľadiska produkčných schopností biotopu,  trávny porast patrí k prirodzene vysoko produkčným, a to umožňuje využitie fytomasy, či už ako podstielky pre hospodárske zvieratá alebo pre ďalšie spracovanie v bioenergetickom priemysle. Udržiavanie trávnych porastov v alúviách vodných tokov a v podmáčaných depresiách, v nížinách a pahorkatinách šetrným spôsobom je dôležité z hľadiska zachovania výskytu významných biocenóz a ochrany vodných zdrojov.