Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

EÚ podporuje propagáciu udržateľných agropotravinárskych výrobkov aj v roku 2022

03-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Na rok 2022 sa na propagáciu agropotravinárskych výrobkov v EÚ i mimo nej vyčlenilo celkovo 185,9 mil. EUR. Podobne ako v roku 2021 je aj budúcoročný pracovný program propagačnej politiky zameraný na produkty a poľnohospodárske postupy, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov Európskej zelenej dohody. Príkladom sú produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ, ovocie a zelenina, udržateľné poľnohospodárstvo a dobré životné podmienky zvierat.

Z propagačnej politiky sa budú spolufinancovať kampane v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody a podporovať ciele

 • stratégie Z farmy na stôl,
 • európskeho plánu na boj proti rakovine,
 • akčného plánu pre ekologické poľnohospodárstvo a
 • oznámenia o európskej iniciatíve občanov „End the Cage Age“ (Skoncujme s klietkovým chovom).

Kampane by mali byť zamerané aj na informovanie spotrebiteľov v EÚ i vo svete o ekologickom poľnohospodárstve, udržateľnom poľnohospodárstve EÚ a úlohe, ktorú agropotravinársky sektor zohráva v oblasti klímy a životného prostredia.

V rámci kampaní v EÚ:

 • Bude sa podporovať častejšia konzumácia čerstvého ovocia a zeleniny.
 • Vizuálny propagačný materiál musí obsahovať zmienky o výživových odporúčaniach týkajúcich sa potravín jednotlivých krajín EÚ, aby sa názornejšie vytvorili prepojenia na európsky plán na boj proti rakovine.
 • Dôraz sa bude klásť aj na zvýraznenie vysokej miery bezpečnosti a noriem kvality, ako aj rozmanitosti a tradičných aspektov agropotravinárskych výrobkov EÚ. To bude zahŕňať aj podporu systémov kvality EÚ, ako sú napríklad zemepisné označenia.

V rámci kampaní mimo EÚ sú prioritou hlavne trhy s vysokým potenciálom rastu:

 • Japonsko,
 • Južná Kórea,
 • Kanada a
 • Mexiko.

Očakávaným výsledkom vybratých kampaní je zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby agropotravinárskych výrobkov EÚ, ich zviditeľnenie a zvýšenie ich trhového podielu v týchto cieľových krajinách.

Výzvy na predkladanie návrhov v súvislosti s budúcimi kampaňami v roku 2022 sa zverejnia začiatkom roka 2022. Žiadosť o financovanie a svoje návrhy budú môcť predložiť obchodné organizácie, organizácie výrobcov a agropotravinárske skupiny zodpovedné za propagačné činnosti. Projekty sa budú posudzovať z hľadiska klimatických a environmentálnych cieľov zakotvených v SPP, Európskej zelenej dohode a stratégii Z farmy na stôl s dôrazom na udržateľnosť produkcie a spotreby.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_6839