Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Bezpečnosť potravín – ekologické, spotrebiteľské a legislatívne riešenia pre budúcnosť

27-07-2021
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. | jozef.golian@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Bezpečnosť potravín bude v nasledujúcich desaťročiach zásadným spôsobom ovplyvnená ekologickou legislatívou, spotrebiteľským správaním a nasledovnými riešeniami:

 • redukcia emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 oproti 1990; právne záväzné,
 • podpora stanovenia cieľa redukcie skleníkových plynov aj pre rok 2040,
 • ukončenie priamych aj nepriamych dotácií na fosílne palivá do roku 2025.

Ďalším cieľom komisie bude posilnenie udržateľnosti poľnohospodársko-potravinárskeho sektora; stratégia ako taká právne nezáväzná; ciele do roku 2030; revízia plánovaná na rok 2023

 • Udržateľnosť kľúčovým slovom, oficiálna definícia „udržateľnosti“ ale chýba. Posilnená by mala byť v celom potravinovom reťazci (primárna výroba, spracovanie, obchod, obalové materiály, transport)
 • Posilňuje dôraz na očakávania spotrebiteľov, ktorí očakávajú čerstvosť a menej spracované potraviny získané udržateľným spôsobom. Komisia tiež zdôrazňuje požiadavku na skrátenie dodávateľských reťazcov
 • Potravinové systémy stále zostávajú jednou z hlavných príčin zmeny klímy, do roku 2030 preto podľa Komisie musí potravinový dodávateľský reťazec mať neutrálny alebo pozitívny vplyv na životné prostredie a klímu
 • Stravovanie v EÚ je neudržateľné - spotrebitelia prekračujú výživové odporúčania, Komisia preto plánuje podporiť opätovné formulácie potravín tak, aby boli výživové odporúčania dodržiavané, a zaviesť nutričné ​​profily potravín
 • Na správanie spotrebiteľov majú vplyv aj spracovatelia potravín, ktorí sa podieľajú na spoluvytváraní trhu. Rozhodovanie spotrebiteľov ovplyvňujú typy a nutričné ​​zloženie potravín. Komisia preto vypracuje kódex správania EÚ pre zodpovedné podnikateľské a marketingové postupy; a vyžiada si záväzky od potravinárskych spoločností a organizácií, že prijmú konkrétne opatrenia v oblasti zdravia a udržateľnosti so zameraním najmä na zmenu zloženia potravinárskych produktov v súlade s pokynmi pre zdravé a udržateľné stravovanie
 • Komisia zmieňuje aj prispôsobenie marketingových a reklamných stratégií tak, aby cenové kampane u potravín neskresľovali vnímanie hodnoty potravín zo strany občanov. Podľa Komisie bude nutné vyvarovať sa marketingových kampaní, ktoré propagujú mäso za veľmi nízke ceny

Kódex správania EÚ pre zodpovedné podnikateľské a marketingové postupy 

 • Komisia je stále vo fáze príprav
 • Jednou z hlavných myšlienok by malo byť pomôcť spotrebiteľom v prechode k trvalo udržateľnému stravovaniu, a to vrátane zníženia spotreby živočíšnych výrobkov a podpory posilnenia spotreby rastlinných alternatív
 • Obsiahnuté by mali byť témy cenovej propagácie potravín, umiestňovanie potravín na konkrétne miesta v regáloch obchodov, eliminácia nezodpovedných marketingových štandardov, riešenie problematiky neoprávneného používania zdravotných a výživových tvrdení, či zavádzajúcich praktík
 • Súčasťou Kódexu by mala byť aj redukcia potravinového odpadu a označenie welfare zvierat
 • Kódex sa bude venovať aj nastaveniu kompenzácie (zo strany spoločností) za náklady na riešenie negatívnych externalít v oblasti environmentálnej, ekonomickej a zdravotnej
 • Predloženie plánované na druhý štvrťrok 2021 (mierny odklad, hrozí ďalší odklad do roku 2022)
 • Kódex bude kombinovať dobrovoľné iniciatívy doplnené o povinné ciele (najmä v oblasti nutrientov)

Informácie poskytované spotrebiteľom

Cieľ komisie v tejto oblasti je posilnenie informácií poskytovaných spotrebiteľom, udržateľná spotreba.

 • Označenie na prednej strane obalov - EK zavedie harmonizovaný povinný systém značenia výživových hodnôt na predných stranách obalov potravín, na úrovni EÚ. Návrh Komisie by mal byť predložený vo štvrtom štvrťroku roku 2022, následne bude diskutovaný Európskym parlamentom a Radou, potom bude musieť byť stanovené prechodné obdobie pre presun k novým pravidlám. Rovnako bude musieť prebehnúť verejná konzultácia, Európska komisia vypracuje posúdenie vplyvu. Komisia uvádza, že podľa štúdií spotrebiteľom najviac pomáhajú systémy používajúce farebné kódovanie, najmä farebné kódovanie v kombinácii s odstupňovaným ukazovateľom. Pre spotrebiteľov je podľa výsledkov štúdií dôležitejšie vyhnúť sa červeno označeným potravinám než vybrať si tie, ktoré sú označené zeleno. Zavádzanie značenia preto môže podľa Komisie motivovať producentov k zmene zloženia výrobkov.
 • Výživové a zdravotné tvrdenia - Komisia plánuje predložiť návrh nutričných profilov potravín a maximálnych limitov obsahu tuku, soli a cukru v potravinách. Aj tento návrh by mal byť zo strany Komisie predložený vo štvrtom štvrťroku roku 2022. Nutričné ​​profily sú podľa Komisie kľúčové pre to, aby sa zabezpečilo fungovanie nariadenia o výživových a zdravotných tvrdeniach. Komisia v dokumentoch uvádza, že od roku 2009, kedy sa o nutričných profiloch uvažovalo prvýkrát, rad producentov reformulovala svoje potraviny tak, aby v prípade zavedenia nutričných profilov potraviny spĺňali všetky požiadavky na výživové a zdravotné tvrdenia, však rad producentov k tomuto kroku nepristúpil, a teraz preto využíva neférové ​​výhody, vrátane toho, že nebolo potrebné vynaložiť dodatočné náklady na zmenu informácií na obaloch potravín.

Informácie poskytované spotrebiteľom – označovanie 

Cieľ komisie v tejto oblasti je posilnenie informácií poskytovaných spotrebiteľom, udržateľná spotreba.

 • Označenie krajiny pôvodu - Európska komisia zváži návrh na predĺženie povinného označenia krajiny pôvodu pre určité výrobky, reflektovať bude ale zabezpečenie fungovania pravidiel jednotného trhu
 • Označenie dátumu spotreby - Európska komisia bude revidovať pravidlá označovania „spotrebujte do“ a „minimálna trvanlivosť“, revízia by mala byť dostupná vo štvrtom štvrťroku roku 2022
 • Green Claims - Európska komisia bude skúmať možnosti harmonizácie dobrovoľného označovania „zelených tvrdení“
 • Označovanie udržateľnej produkcie - Európska komisia by mala preskúmať aj možnosti vytvorenia označovania udržateľnosti produkcie, zahrnuté by mali byť aspekty výživové, klimatické, environmentálne aj sociálne
 • Digitálne informácie pre spotrebiteľov - Európska komisia bude takisto posudzovať možnosti označenia potravín dodatočnými informáciami poskytnutými digitálne
 • Označenie Welfare zvierat - Komisia by návrh tohto značenia mala predložiť v priebehu roka 2023, cieľom je informovať spotrebiteľov o welfare zvierat

Farm to fork – potravinový odpad, podvody, obezita 

 • Európska komisia stanovila cieľ redukcie potravinového odpadu o 50 % do roku 2030.
 • K plytvaniu potravinami vedie podľa Komisie aj zlé chápanie a zneužívanie označenia doby (dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti). Komisia preto zreviduje pravidlá EÚ tak, aby zohľadňovala spotrebiteľské prieskumy. Okrem kvantifikácie množstva potravinového odpadu bude Komisia skúmať straty potravín v štádiu výroby a preskúma, ako by bolo možné im zabrániť
 • Európska komisia bude raziť politiku nulovej tolerancie k potravinovým podvodom
 • Spolupracovať bude s členskými štátmi, Europolom, ale aj Európskym úradom pre boj proti podvodom
 • Európska komisia sa bude snažiť zvrátiť do roku 2030 nárast nadváhy a obezity v celej EÚ, v tomto kontexte uvádza, že vďaka prechodu k strave obsahujúcej viac rastlín a menej červeného a spracovaného mäsa a viac ovocia a zeleniny sa zníži nielen riziko život ohrozujúcich ochorení, ale aj dopad potravinového systému na životné prostredie

Farm to fork – dane, Horizont Európa 

 • Komisia bude cieliť aj na daňový systém s cieľom cez úpravu daní podporiť spotrebu napríklad ekologickej produkcie ovocia a zeleniny. Európsky daňový systém by mal podľa Komisie reflektovať "skutočné náklady" na produkciu potravín, a to vrátane nákladov spojených s využívaním prírodných zdrojov, znečistením, nákladmi na zdravotníctvo či riešenie produkcie skleníkových plynov. Zavedenie daní na mäso Komisie síce explicitne nespomína, avšak cez posúdenie "skutočných nákladov" a všetkých externalít k tomuto nepriamo smeruje
 • V rámci programu Horizont Európa navrhuje Komisia vynaložiť 10 miliárd EUR na výskum a inovácie v oblasti potravín, bio-hospodárstva, prírodných zdrojov, poľnohospodárstva, rybolovu, akvakultúry a životného prostredia
 • Zásadná oblasť výskumu sa bude týkať mikrobiomu, potravín z oceánov, zvýšenie dostupnosti a množstva zdrojov alternatívnych bielkovín, ako sú rastlinné, mikrobiálne, morské a hmyzie bielkoviny a náhrady mäsa

Revízia pravidiel EÚ týkajúcich sa materiálov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami. Cieľom iniciatívy je zabezpečiť bezpečnosť potravín a vysokú úroveň ochrany verejného zdravia, obmedziť používanie nebezpečných chemických látok a podporiť inovácie a najnovšiu technológiu.

 • Verejná konzultácia k revízii pravidiel EÚ týkajúcich sa materiálov v styku s potravinami, 29/01/2021 Komisia začala proces revízie nariadenia EÚ z roku 2014 o materiáloch určených na styk s potravinami, Nariadenie dlhodobo čelí kritike zo strany spoločnosti Zero Waste Europe Network a ďalších spotrebiteľských, zdravotných a environmentálnych mimovládnych organizácií, ktoré požadujú stanovenie nového právneho rámca nariadenia
 • Prepojenie so Stratégiou EÚ pre chemické látky  
 • Zákaz najnebezpečnejších chemických látok; nutnosť zabezpečiť posúdenie bezpečnosti zo strany orgánov EFSA pre látky vzbudzujúce špecifické obavy (nano látky, látky migrujúce vo vysokom množstve); riadenia rizík pre látky stabilnejšie a menej rizikové.
 • V tomto kontexte diskutované témy: súvislosť medzi materiálmi určenými pre styk s potravinami a rakovinou, kritika teflonového riadu, kritika potlačí papierových obalov, kritika bielených kartónových obalov, zacielenie na "bezobalové" obchody, podpora celofánu, nová legislatíva by mala vychádzať zo zásady predbežnej opatrnosti a zavádzať všeobecný prístup k riadeniu rizík.

V rámci stratégie EÚ pre chemické látky bude cieľom komisie dosiahnutie klimatickej neutrality, udržateľnosť chemických látok.

 • Stratégia podporí inovácie v oblasti bezpečných a udržateľných chemických látok a zvýši ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami.
 • Medzi hlavné iniciatívy bude patriť postupné ukončenie používania najškodlivejších látok pri výrobe spotrebných výrobkov vrátane potravinových prídavných látok alebo materiálov v styku s potravinami, medzi tieto látky patria okrem iného endokrinné disruptory, látky, ktoré narušujú imunitný a dýchací systém, a perzistentné látky, ako sú per- a polyfluórované alkylové látky (PFAS).
 • Európska komisia plánuje vypracovanie setu kritérií bezpečnosti a udržateľnosti už od návrhu a zabezpečenia finančnej podpory pre uvádzanie bezpečných a udržateľných chemických látok na trh a ich používania; zabezpečenie vývoja a používania látok, materiálov a výrobkov bezpečných a udržateľných už od návrhu prostredníctvom finančných a investičných nástrojov EÚ a partnerstvo verejného a súkromného sektora; a zlepšenie presadzovania noriem bezpečnosti a udržateľnosti v globálnom meradle.

Stratégia EÚ pre chemické látky - rozšírenie spoločného prístupu k riadeniu rizík (GARM):

 • Rozšírenie GARM s cieľom zabezpečiť, že výrobky určené pre spotrebiteľov neobsahujú zakázané chemické látky (očakávané v roku 2022)
 • Príprava kritérií pre „nevyhnutné použitie“ (2021-2022)
 • Nová klasifikácia vysoko rizikových látok vrátane endokrinných disruptorov, doplnenie Nariadenia o klasifikácii, označovanie a balenie látok a zmesí (2021)
 • Aktualizované informácie k požiadavkám na identifikáciu endokrinných disruptorov v relevantnej legislatíve (2022
 • Zavedenie/posilnenie opatrení ku kombinovaným účinkom chemických látok, a to vrátane materiálov v styku s potravinami (2022)
 • Zákaz PFAS pre všetky nie nevyhnutné použitia vrátane výskytu vo výrobkoch pre spotrebiteľov (2022-2024) a zavedenie limitov pre PFAS v potravinách v legislatíve ku kontaminantom v potravinách (2022)

Verejné konzultácie k Označovanie potravín - revízia pravidiel o informáciách, ktoré majú byť poskytované spotrebiteľom na uľahčenie výberu zdravších potravín - stanovenie nutričných profilov, 03/02/2021

 • Po ukončení verejných konzultácií k počiatočnému posúdeniu vplyvu Komisia začne vlastné posúdenie vplyvu, na to sa začnú ďalšie verejné konzultácie, bude prebiehať 12 týždňov. Očakávané v prvej polovici 2021
 • Realizované budú cielené konzultácie s členskými štátmi a zúčastnenými stranami, realizované budú semináre, workshopy, konferencie
 • Report EK k posúdeniam vplyvu by mal byť dokončený do konca 2021, hrozia ale omeškania
 • V roku 2022 by malo byť riešené aj značenie pre lepšie triedenie obalových materiálov
 • Z príspevkov k Označovanie potravín a Uľahčenie výberu zdravších potravín - nejednotné stanoviská k využívaniu systémov založených na farebnom kódovaní, podpora zväčšenia písma na etiketách s cieľom uľahčiť čítanie informácií, podpora značenia environmentálnych vplyvov, nejednotné stanoviská k označovaniu krajiny pôvodu

Farm to fork, biodiverzita, obehové hospodárstvo – plán akcií komisie

Tab.

Zaujímavosti z európskeho prostredia – úroveň EÚ/členských štátov

 • Európska Rada schválila dňa 21/07/2020 stanovisko k VFR, na príjmovej strane Rada rozhodla o novom vlastnom zdroji EÚ a podporila zavedenie dane z odpadu z nerecyklovaných plastových obalov. Od 01/01/2021 vo výške 0,80 EUR/kg. 
 • Výbor EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín prijal dňa 07/09/2020 stanovisko, v ktorom Komisiu vyzýva na odstránenie oxidu titaničitého zo zoznamu povolených potravinárskych prídavných látok v EÚ.
 • Nemecké ministerstvo poľnohospodárstva a potravinárstva zverejnilo dňa 05/11/2020 v Spolkovom zákonníku nariadenie, ktoré umožní potravinárskym spoločnostiam používať odo dňa 06/11/2020 označenie potravín systémom NutriScore na prednej strane obalu potravín. Použitie označenia však nie je pre producentov povinné.
 • Švédska národná agentúra pre potraviny odmietla zavedenie európskeho harmonizovaného systému značenie výživových hodnôt na prednej strane obalov potravín. Podľa SE agentúry nebude jednotný systém spravodlivý pre všetkých, konkrétne typy značenia výživových hodnôt sú vždy výhodnejšie len pre niektoré členské štáty. 
 • Francúzsky minister poľnohospodárstva Julien Denormandie spustil dňa 12/01/2021 webové stránky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy nazvané „Čerstvé a lokálne“. Platforma má uľahčiť identifikáciu výrobcov z partnerských sietí a ich predajné miesta v blízkom okolí spotrebiteľov.

Zaujímavosti z európskeho prostredia – priemysel

 • Francúzska potravinárska nevládna organizácia Foodwatch zahájila dňa 17/09/2020 petíciu s cieľom limitovať nadbytočný priestor, ktorý poskytujú niektoré obaly potravín.
 • Potravinárska spoločnosť Nestlé predstavila nové iniciatívy týkajúce sa záväzku urobiť všetky svoje obaly recyklovateľnými do roku 2025 a znížiť o tretinu používanie plastov. Nestlé prechádza na papierové obaly v rôznych formátoch, pripravuje sa na budúcnosť bez obalov, a podporuje ekologické správanie spotrebiteľov.
 • Tesco sa zaviazalo zvýšiť predaj rastlinných alternatív mäsa a mäsových výrobkov do roku 2025 o 300 % celým radom opatrení vrátane zlepšenia dostupnosti rastlinných alternatív v predajniach, zlepšenie cenovej dostupnosti, spoluprácou s dodávateľmi, či zlepšením viditeľnosti produktov v regáloch. 
 • Spoločnosť AHOLD Delhaize, pod ktorú spadajú obchodné reťazce Albert, holandské Albert Heijn, a belgické Delhaize podporila zavedenie NutriScore.
 • Spoločnosť Unilever predstavila dňa 18/11/2020 nový cieľ pre predaje rastlinných alternatív mäsa a mliečnych výrobkov. V nadchádzajúcich piatich až siedmich rokoch by predaj týchto potravín mal dosiahnuť hodnotu až 1 miliardu EUR ročne.

Zaujímavosti z európskeho prostredia – priemysel

 • Francúzski producenti potravín vyvinuli nový systém označovania hodnotiaci dopad výroby potravín na životné prostredie: Skupina francúzskych potravinárskych podnikov začala v tomto roku používať nový systém označovania potravinárskych výrobkov hodnotiaci dopad výroby potravín na životné prostredie. Označenie EcoScore, podobne ako francúzske nutričné označenie NutriScore, hodnotí každý produkt farebne kódovanou známkou. EcoScore hodnotí recyklovatelnosť obalov, etikiet, krajinu pôvodu a sezónnosť výrobku hodnotením na škále od A (zelené) – nízky dopad, po E (červené) – vysoký dopad. Hodnotený je životný cyklus potravinárskych výrobkov vrátane emisií CO2 z výroby a dopravy, znečistenie ovzdušia, vody, pôdy a strata biodiverzity.