Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Signalizačná služba v ochrane rastlín v Rakúsku

28-01-2020
Vitore Shala-Mayrhofer | v.shala-mayrhofer@lk-oe.at
Agricultural Chamber of Austria, Schauflergasse 6, 1015 Vienna, Rakúsko / Austria
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Abstrakt

Poľnohospodárska plodina je od výsevu po zber vystavená množstvu škodlivých činiteľov, pri čom hrajú úlohu ako mikroorganizmy, tak aj živočíšne škodce. Spôsobujú drastické škody vedúce k zníženou akosti úrody a výnosov.

Od jari 2015 ponúkame celoštátnu službu signalizácie výskytu chorôb a škodcov poľných plodín, zeleniny, ovocnín a včelárstve.

Našich 28 signalizačných modelov je prispôsobených pre rakúske pomery, sú medzinárodne známe a počas rokov sa dobre zaviedli. Vďaka pravidelným pozorovaniam, ktoré sa vykonávajú priamo na poliach alebo s pomocou lapačov, našich 24 monitoringových máp ponúka dôležité informácie, odporúčania a signalizáciu o aktuálnom stave dôležitom pre oblasť zdravotného stavu rastlín. Na základe národného a oblastného monitoring má naša signalizačná služba za cieľ informovať pestovateľov o časovom výskyte a tlaku chorôb a škodcov. Týmto sa prispieva k optimálnemu načasovaniu opatrení v ochrane rastlín, znižovaniu výrobných nákladov a zvyšovaniu hospodárnosti rastlinnej výroby. Takto tiež možno obmedziť znečisťovanie životného prostredia a jeho zaťažovanie rezíduami prípravkov na ochranu rastlín.

Signalizačnú službu prevádzkuje Rakúska poľnohospodárska komora v rámci projektu rozvoja vidieka rakúskeho Vidieckeho inštitútu ďalšieho vzdelávania (LFI) podporovaného zo strany EÚ, Spolkového ministerstva pre trvale udržateľný rozvoj a cestovný ruch, spolkových krajín a Poľnohospodárskych komôr (LKn).

Projekt tiež sponzorsky podporuje RWA (Reiffeisen Ware Austria AG), ako sponzori, a Rakúska agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín (AGES), Viedenská univerzita pre prírodné zdroje a aplikované prírodné vedy (BOKU), ako aj záujmové združenia ako najdôležitejší profesionálni partneri projektu.

Ciele signalizačnej služby sú nasledujúce:

  • vybudovanie národnej, ústrednej, nezávislej a ľahko dostupnej, interaktívnej informačnej platformy o výskyte dôležitých škodcov poľnohospodárskych plodín v Rakúsku na základe monitorovacích a signalizačných systémov na národnej a krajinskej úrovni;
  • platforma poskytujúca signalizačné informácie na optimalizáciu rozhodovania o druhu a načasovaní opatrení v ochrane rastlín v integrovanom a ekologickom poľnohospodárstve, zeleninárstve, ovocinárstve a vinohradníctve;
  • poskytovanie informácií o druhu a načasovaní opatrení na ochranu rastlín vo včelárstve;
  • tvorba a poskytovanie informácií o ďalšom vzdelávaní a rozširovaním poznatkov o účinných látkach, vrátane styku s verejnosťou na národnej úrovni;
  • znižovanie prevádzkových nákladov a zvyšovanie hospodárnosti integrovanej ochrany rastlín využívaním ústrednej signalizačnej služby a najmä znižovanie množstva používaných prípravkov na ochranu rastlín, čo je činiteľom úspechu „stratégie v ochrane rastlín budúcnosti“.

Kľúčové slová: signalizácia, ochrana rastlín, predpovedné modely, monitoring, choroby, škodce