Úvod / Pôdohospodárski poradcovia / Kurzy pre pôdohospodárskych poradcov

Nové termíny kurzov pre vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov zverejnené

11-09-2019
www.agroinstitut.sk

Vstupná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov

Určené pre: Záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. (požadované vzdelanie a dĺžka odbornej praxe), zamestnanci organizácií , resp. spoločnosti, ktoré zamestnávajú alebo združujú necertifikovaných poradcov. Noví poradcovia, ktorí chcú vykonávať poradenské služby, podopatrenie 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa PRV 2014 - 2020.

Predpokladaný termín:  február - apríl 2022

Presný termín bude určený po naplnení kurzu dostatočným počtom záujemcov. 

Rozsah: 32 h, 4 dni výučby

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

Forma: prezenčná, dištančná alebo kombinovaná, podľa aktuálnej epidemiologickej situácie

Podmienkou pre získanie certifikátu je:

1. Absolvovať akreditovaný vzdelávací program Pôdohospodársky poradca, Modul: Vstupná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov
2. Vyplniť žiadosť o zaradenie do registra pôdohospodárskych poradcov, link na vyplnenie kontaktného formulára: http://agroinstitut.sk/sk/register-zaujemcov-o21-prv-2014-2020/ a zaslať požadované doklady na Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra:
* overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
* potvrdenie o odbornej praxi (je možné nahradiť čestným vyhlásením)
* podpísaný životopis vo formáte europass

Podmienkou ukončenia Vstupnej odbornej prípravy je úspešné absolvovanie záverečnej skúšky, ktorá pozostáva z ústnej časti (obhajoba projektu) a písomného testu (požadovaná úspešnosť 80%). Projekt sa vypracováva podľa odporúčanej metodiky. Po úspešnom ukončení Vstupného vzdelávania je žiadateľ zaradený do Odbornej vzdelávacej prípravy, ktorá je ukončená záverečnou skúškou. Absolvovanie odbornej prípravy je možné nahradiť dokladovaním III.stupňa vysokoškolského vzdelania (PhD., CSc.) alebo doložením získanej vedeckej hodnosti (doc., prof.). Úspešným absolvovaním odbornej vzdelávacej prípravy a uhradením certifikačného poplatku sú splnené všetky podmienky certifikácie poradcu a absolventi získajú certifikát na výkon poradenských služieb v rámci PRV 2014-2020.

Prihlásiť sa môžete vyplnením online prihlášky na:

https://www.agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/vstupna-odborna-priprava-podohospodarskych-poradcov/1303

Výkon poradenských služieb je viazaný na Katalóg poradenských produktov:http://agroinstitut.sk/sk/katalog-poradenskych-produktov/

 

Aktualizačná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov

Určené pre: Poradcovia, ktorí vykonávali poradenské služby v rámci PRV 2007-2013 na základe získaných osvedčení, boli zapísaní do Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR a chcú získať obnovenie platnosti certifikátu na výkon poradenských služieb v rámci PRV 2014-2020, podopatrenia 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa PRV 2014 - 2020.

Rozsah: 16 h, 2 dni výučby
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

Termín: 2. 10. 2019 - 3. 10. 2019

Podmienkou pre obnovenie certifikátu je:
1. Absolvovať akreditovaný vzdelávací program Pôdohospodársky poradca, Modul: Aktualizačná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov
2. Vyplniť žiadosť o zaradenie do registra pôdohospodárskych poradcov, link na vyplnením kontaktného formulára: http://agroinstitut.sk/sk/register-zaujemcov-o21-prv-2014-2020/ a zaslať požadované doklady na Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra :
* overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
* potvrdenie o odbornej praxi (je možné nahradiť čestným vyhlásením)
* podpísaný životopis vo formáte europass

 

Vstupná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov

Určené pre: Záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. (požadované vzdelanie a dĺžka odbornej praxe), zamestnanci organizácií, resp. spoločnosti, ktoré zamestnávajú alebo združujú necertifikovaných poradcov. Noví poradcovia, ktorí chcú vykonávať poradenské služby, podopatrenie 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa PRV 2014 - 2020.

Rozsah: 32 h, 4 dni výučby
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

Termín: 22. 10. 2019 - 25. 10. 2019

Podmienkou pre získanie certifikátu je:
1. Absolvovať akreditovaný vzdelávací program Pôdohospodársky poradca, Modul: Vstupná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov
2. Vyplniť žiadosť o zaradenie do registra pôdohospodárskych poradcov, link na vyplnenie kontaktného formulára: http://agroinstitut.sk/sk/register-zaujemcov-o21-prv-2014-2020/ a zaslať požadované doklady na Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra:
* overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
* potvrdenie o odbornej praxi (je možné nahradiť čestným vyhlásením)
* podpísaný životopis vo formáte europass

Podmienkou ukončenia Vstupnej odbornej prípravy je úspešné absolvovanie záverečnej skúšky, ktorá pozostáva z ústnej časti (obhajoba projektu) a písomného testu (požadovaná úspešnosť 80%). Projekt sa vypracováva podľa odporúčanej metodiky. Po úspešnom ukončení Vstupného vzdelávania je žiadateľ zaradený do Odbornej vzdelávacej prípravy, ktorá je ukončená záverečnou skúškou. Absolvovanie odbornej prípravy je možné nahradiť dokladovaním III.stupňa vysokoškolského vzdelania (PhD., CSc.) alebo doložením získanej vedeckej hodnosti (doc., prof.). Úspešným absolvovaním odbornej vzdelávacej prípravy a uhradením certifikačného poplatku sú splnené všetky podmienky certifikácie poradcu a absolventi získajú certifikát na výkon poradenských služieb v rámci PRV 2014-2020.