Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Súčasná situácia v oblasti prognózy a signalizácie na Slovensku

16-01-2020
Stanislav Barok | stanislav.barok@uksup.sk
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, Slovensko / Slovakia
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Abstrakt

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave zabezpečuje v rámci svojich kompetencií aj práce na vydávaní signalizácie ošetrenia proti chorobám a škodcom. Ich vydávanie a publikovanie prešlo svojim historickým vývinom až do dnešných čias, kedy je snaha o ich zveľadenie a opätovné rozšírenie.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) má podľa platnej slovenskej legislatívy vo svojej náplni aj riešenie signalizácie, teda určenie správneho termínu zásahu proti škodlivým organizmom. Toto je uvedené v § 4 písm. f) zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V rámci ÚKSÚP uvedenú činnosť vykonáva odbor ochrany rastlín (ďalej len „OOR“) na sekcii odborných činností a oddelenie kontroly ochrany rastlín (ďalej len „OKOR“) na sekcii kontroly (fytoinšpektori). Podobnú kompetenciu pre lesy má podľa § 5 písm. a) rovnakého zákona aj tzv. poverené lesnícke centrum, ktorým je Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

Z historického pohľadu treba spomenúť, že prognóza a signalizácia bola na ÚKSÚP na veľmi vysokej úrovni vrátane vedeckých prác. Ide najmä o vypracovanie metodiky krátkodobej prognózy a signalizácie plesne zemiakovej na zemiakoch a peronospóry, múčnatky a plesne sivej na viniči, ktorej autorom je Ing. Antonín Muška. V súčasnosti je táto metodika spracovaná do počítačového programu, ktorého výstupy sú pravidelne publikované.

V neskoršom období po roku 1989, ale najmä v období pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa dôraz prác na OOR presunul viac na fytokaranténu a kontrolu používania prípravkov na ochranu rastlín. Toto sa prejavilo aj v legislatíve, kde prognóza škodlivých organizmov už nie je spomenutá, ale najmä v praxi, kedy sa signalizácia postupne takmer vytratila. Jedným z dôvodov bolo aj nevykonávanie poradenstva, kam signalizácia čiastočne patrí.

Avšak vydaním Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov, sa význam signalizácie opätovne pripomenul. Tento predpis síce priamo pojem signalizácia nepoužíva, ale kladie dôraz na tzv. integrovanú ochranu, ktorej nevyhnutnou súčasťou je sledovanie výskytu škodlivých organizmov, počasia a dostupnosť modelov, na základe ktorých prax môže efektívnejšie vykonávať ochranné opatrenia. Toto taktiež predpokladá nezávislé poradenstvo v oblasti ochrany rastlín a s tým súvisiace využitie všetkých dostupných signalizačných metód a správ.

Napriek uvedenému je zastúpenie signalizácie a prác s ňou spojených na ÚKSÚP v úzadí. Zotrváva sa na pôvodných schémach signalizačných metód a správ. Jedinými pomôckami sú feromónové lapače na ovocných drevinách a viniči a sledovanie zrážok niektorými fytoinšpektormi vrátane využitia dostupnej siete zrážkomerných staníc Slovenského hydrometeorologického ústavu. Základný obsah správ vychádza zo sledovania situácie priamo v teréne a z kalendárnych metód ochrany.

Súčasný stav signalizačných správ vydávaných ÚKSÚP-om je značne obmedzený. Personálne sa danej práci venujú 2 zamestnanci, jeden na OOR a druhý na OKOR, každý popri iných povinnostiach, takže signalizácii venujú približne 5 % svojho pracovného času. Ostatní fytoinšpektori sa signalizácii venujú v rámci svojich možností, regionálnych potrieb a kontaktov s praxou. Textové signalizačné správy sú publikované v sezóne vždy začiatkom týždňa osobitne pre poľné plodiny a osobitne pre ovocie, zeleninu a vinič. V období letu obaľovačov na ovocných druhoch je pre určenie správneho termínu ochrany využívané sledovanie rojenia obaľovačov pomocou feromónových lapačov, ktorých počty sa sledujú dva razy do týždňa na 15 lokalitách SR a sú zverejňované samostatne. Ďalej od roku 2013 je zverejňovaný výstup z počítačového programu pre pleseň zemiakovú na zemiakoch a peronospóru, múčnatku a pleseň sivú na viniči. Základnými médiami na publikovanie sú stránka ÚKSÚP www.uksup.sk, týždenník Roľnícke noviny, stránky www.agroinstitut.sk, www.slovenskyvidiek.skwww.meteo.sk a denník Plus jeden deň. Okrem toho sú v časti signalizácie na stránke ÚKSÚP publikované články vybraných chorôb, škodcov, burín a inváznych burín. Nižšie je uvedený vzor výstupu signalizácie pre choroby zemiakov a viniča:

Čo sa týka budúcnosti treba konštatovať, že vývoj vo vedeckej sfére či poľnohospodárskej praxi je veľmi rýchly. Netrúfam si však vo svojom príspevku hodnotiť ich stav, zameral som sa výlučne na prostredie, v ktorom pracujem a poznám jeho situáciu i perspektívu. V rámci svojich možností ÚKSÚP plánuje rozšíriť sieť svojich vlastných automatických meteostaníc vrátane zakúpenia dostupných softvérových signalizačných metód. Ak sa toto podarí zabezpečiť, dostane naša signalizácia nový impulz a vyššiu úroveň presnosti či operatívnosti.

Kľúčové slová: prognóza, signalizácia, choroby a škodcovia.


  • Súčasná situácia v oblasti prognózy a signalizácie na Slovensku (5.75 MB, PPTX)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť