Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 15/2018 - Ošetrenie repky počas kvitnutia

12-06-2018
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Vysoké, takmer letné teploty spôsobili rýchle rozkvitnutie repky. Malo to priaznivý vplyv na škodlivosť blyskáčika repkového, ktorý nestihol naletieť do porastov a nespôsoboval škody. Pomerne suché počasie malo rovnako priaznivý vplyv na šírenie chorôb v repke.

Obdobie sucha pred kvetom nevytvorilo podmienky na rozvoj hubových ochorení. Zrážky tvoria podmienky pre klíčenie sklerócií bielej hniloby (Sclerotinia sclerotiorum) na povrchu pôdy, kde zostali z predchádzajúcich rokov po zbere repky alebo slnečnice. Naše pôdy sú zamorené skleróciami bielej hniloby. Tieto začínajú klíčiť až po navlhčení a infikujú rastliny repky dvomi spôsobmi: Ak prerastajú priamo vo forme mycélia z pôdy, sú príznaky na koreňoch a báze stonky. Tento druh infekcie býva zriedkavý. Bežne dochádza k infekcii askospórami, ktoré vyrastajú tiež na skleróciach na pôde a vietor ich roznáša na korunné lupienky repky počas kvitnutia. Infikované lupienky sa pri opade môžu prichytiť v pazuchách listov, kde sa drží voda, tvorí sa mycélium a infekcia je dokončená. Pri druhom spôsobe infekcie vidíme napadnutie v hornej časti stonky a na bočných vetvách, prípadne aj na šešuliach. Tvoria sa svetlé mokvavé škvrny so sivým stredom. Napadnuté rastliny sú v zelenom poraste jasne viditeľné žltou až hnedou farbou a predčasným usychaním. V mieste napadnutia je stonka dutá, mycélium v nej sa zhlukuje a tvrdne do sklerócií. Skleróciá sa môžu tvoriť vo vnútri rastliny, ale ja vonku na stonkách, vetvách a šešuliach. Teplo a striedavá vlhkosť podporujú infekciu, dážď alebo sucho obmedzujú aktivitu askospór.

Preventívnou ochranou proti bielej hnilobe je najmä osivo bez prímesí sklerócií, osevný postup s odstupom štyri a viac rokov od pestovania hostiteľov bielej hniloby. Vhodné je aj ošetrovanie pozemkov biologickými prípravkami v dostatočnom časovom predstihu pred sejbou repky. Tento rok určite nevznikla infekcia na začiatku kvitnutia repky a nemala možnosť prerásť do spodných poschodí repky. Bolo sucho. Určite však niekoľko sklerócií vyklíčilo a vytvorilo askospóry. Vietor sa postaral o ich šírenie. Prah škodlivosti bielej hniloby je 15-20 % napadnutých rastlín. Tam, kde hrozí prekročenie prahu škodlivosti, je namieste postrek fungicídmi, obyčajne v kombinácii s ošetrovaním proti šešuľovým škodcom. Ošetrovať je možné až do konca kvitnutia. Autorizované sú prípravky na báze strobilurínu picoxystrobinu Acanto, picoxystrobin+cyproconazole Acanto Plus  alebo azoxystrobínu Tazer 250 SC, kombinácia azoxystrobinu s cyproconazolom Amistar Xtra alebo azoxystrobinu s účinnou látkou isopyrazam Symetra, azoxystrobin+tebuconazole Custodia čistého boscalidu Cantus, boscalid+dimoxystrobin Pictor alebo boscalid+metconazole Efilor.

Tu spomeniem tzv. „boscalidový štít“. Boscalid patrí do skupiny anilidov, ktorý do rastliny preniká cez listový povrch a účinná látka je potom rozvádzaná akropetálne pletivami rastlín. Boscalid zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Účinok aktívnej látky boscalid spočíva v tom, že na molekulárnej úrovni inhibuje enzým SDH, ktorý je súčasťou krebsovho aj citrátového cyklu a taktiež patrí do skupiny flavoproteínov, ktoré vnášajú elektróny do mitochondrií v dýchacom reťazci. Inhibíciou SDH ovplyvňuje boscalid tok uhlíka v rozhodujúcich metabolitoch i množstvo ATP. Zníženie množstva stavebných látok pre aminokyseliny a cukry s redukciou množstva energie významne zasahuje do rastových a životných pochodov bunky. Boscalid sa vyznačuje preventívnym a kuratívnym pôsobením proti bielej hnilobe na repke.

Ďalšie účinné látky proti bielej hnilobe sú fluopyram Propulse (aj do horčice). Podobne ako boscalid aj fluopyram je podľa účinku zaradený medzi zástupcov SDH inhibítorov. Zabraňuje prenosu elektrónov v dýchacom reťazci sukcinát dehydrogenázy (SDH). Zaraďuje sa do skupiny pyridinyl-ethyl-benzamidov. Translaminárne je rozvádzaný do vnútorných pletív, zabraňuje klíčeniu spór a a rastu mycélia pôvodcov hubových chorôb. Ďalej sú autorizované kombinácie chlorothalonilu+tetraconazole Eminent Star a len proti bielej hnilobe je určená kombinácia iprodione+thiophanat-methyl Paroli. Dobre účinkuje proti bielej hnilobe aj iným chorobám repky aj čistý metconazole Caramba, čistý tebuconazole Erasmus, Darcos, Horizon 250 EW, Ornament 250 EW, Lynx, Abilis Ultra, Albukol, Orius 25 EW, Tebucur, Tubosan, Riza, Sparta, Tebusha 25% EW, Agrozol, MV-Tebucol, Tebucosh 25% EW, Mystic, z nových povolení Starpro 430 SC, Bounty a osvedčená kombinácia prothioconazole+tebuconazole Tilmor, Corinth (aj do horčice) max. 2x za sezónu, Prosaro 250 EC, Traper. Povolená aj kombinácia azoxystrobinu+ tebuconazole Mirador Forte, z novších prípravkov tetraconazole+thiophanate-methyl Yamato alebo klasický čistý thiophanate-methyl Topsin 500 SC. Povolené sú samozrejme aj všetky paralelné prípravky k uvedeným prípravkom.

Prípravok Polyversum s obsahom oospór parazitickej huby Pythium oligandrum Drechsler môžeme považovať za bezpečný biologický preparát. Môžete ho aplikovať postrekom 2x za vegetáciu, prvý postrek hneď na začiatku kvitnutia.

Množstvo uvedených účinných látok potláča aj pleseň sivú (Botrytis cinerea). Táto polyfágna huba sa vyskytuje u nás tiež bežne v pôde vo forme sklerócií. Napáda veľké množstvo kultúrnych aj divo rastúcich rastlín. Prežíva na zvyškoch rastlín alebo vo forme sklerócií. Jej vývoj a šírenie je podobné ako pri bielej plesni. Vznik infekcie podporuje zaburinenie porastov, dlhodobé ovlhčenie listov , nevyrovnané hnojenie, prehnojenie dusíkom, husté porasty a huba napáda pletivá poškodené mrazom alebo živočíšnymi škodcami. Pomenovanie dostala o sivého povlaku, ktorým pokrýva napadnuté stonky a šešule. Choré rastliny predčasne žltnú, vädnú a usychajú. Pre správne určenie tohto patogéna je nutná mikroskopická determinácia. Prenáša sa aj osivom, preto treba osivo moriť. Preventívne pôsobí zaoranie pozberových zvyškov, správny osevný postup, odburinenie porastov a pri výskyte použitie fungicídov už vo fáze predlžovacieho rastu alebo tak ako tento rok až vo fáze kvitnutia. Prah škodlivosti pri tejto chorobe nie je určený. Účinkujú proti nej strobiluríny a ich kombinácie Tazer 250 EC, Pictor, Mirador Forte, fluoparam Propulse, azoly a ich kombinácie Eminent Star, Tilmor, Corinth, Prosaro 250 EC, Traper, Erasmus, Darcos,  Albukol, Orius 25 EW, z novších prípravkov tetraconazole+thiophanate-methyl Yamato, alebo klasický čistý thiophanate-methyl Topsin 500 SC.

Už sme si zvykli, že v daždivom počasí počas dozrievania repky, šešule očernejú, vytvoria sa na nich charakteristické kruhovité škvrny so stiedavo svetlou a tmavou farbou kruhov, v strede hnedé. Napadnuté časti šešúľ usychajú, praskajú a vypadávajú nezrelé scvrknuté semená.  Infekciu spôsobuje huba čerň repková (Alternaria brassicae), niekedy nesprávne označovaná aj alternáriová škvrnitosť, hniloba alebo alternária kapustová. Napáda kapustovité rastliny a na ich zvyškoch prezimuje, prípadne infikuje osivo. Konidiá tejto huby sú roznášané na veľké vzdialenosti vetrom a napádajú najmä poškodené pletivá. Preto je aj pri tejto chorobe dôležitá prevencia zaorávaním pozberových zvyškov rastlín, zabezpečenie zdravých, pevných pletív rastlín, morenie osiva a v nevyhnutnom prípade ošetrenie fungicídmi počas kvitnutia. Účinné sú prípravky na báze strobilurínov a ich kombinácií Tazer 250 EC, Acanto Plus, Amistar, Mirador Forte, boscalidu a azolov Efilor, fluopyramu Propulse, chlorothalonilu+tetraconazole Eminent Star a azolov Caramba, Tilmor, Corinth, Prosaro 250 EC, Traper, Erasmus, Darcos, Horizon 250 EW, Ornament 250 EW, Lynx, Abilis Ultra, Albukol, Orius 25 EW, Tebucur, Tubosan, Riza, Sparta,  Tebusha 25% EW, Agrozol, MV-Tebucol, Tebucosh 25% EW, z novších prípravkov tetraconazole+thiophanate-methyl Yamato alebo klasický čistý thiophanate-methyl Topsin 500 SC.