Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín - 12/2018 - Blyskáčik na repke olejke

15-05-2018
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Bezprostredne po škodlivosti stonkových krytonosov treba sústrediť pozornosť na nálet blyskáčika repkového (Meligethes aeneus) na zelené súkvetia repky olejky. Dobrým znakom, že treba pozorovať nálety blyskáčika repkového na repku olejku, je rozkvitnutie púpavy. Pri použití insekticídov sa riaďte podľa jeho skutočného výskytu. Kritické čísla sú rôzne: keď sú zelené kvetné puky ešte zakryté je prah 1-2 imága na rastlinu, dva týždne pred kvitnutím 4 imága na rastlinu, tesne pred kvitnutím 5-6 imág na rastlinu. Počet imág sa zisťuje na 20 miestach na vrchole súkvetí 5 rastlín, spolu je to 100 súkvetí. Zvlášť sa hodnotí obvod porastu do hĺbky 50-100 m a zvlášť vnútro porastu. Odpočty robte ráno (za chladu) ak teploty cez deň dosiahli nad 12°C, odberom 100 kvetenstiev do nepriepustných vreciek. Jarná repka má prah škodlivosti 2 imága na rastlinu v štádiu puku.

Chrobák je 2 - 2,5 mm dlhý, krovky má tmavo zelené alebo modré. Nos je zakrivený a ochlpený. Larvy sú belavé, beznohé, 6 - 7 mm dlhé. Imága prezimujú plytko v pôde alebo pod lístím. Pri teplote 12°C prelietajú na repku, samičky po žere kladú vajíčka do najväčších púčikov. Samička kladie okolo 250 vajíčok. Larvy sa liahnu za 4 - 9 dní a po dospení padajú na zem, kde sa kuklia. Mladé chrobáky sa objavujú na začiatku leta, po úživnom žere na rôznych rastlinách koncom augusta prechá­dzajú na zimoviská. Počas zimy majú úmrtnosť až 85 - 98 %. Má jednu generáciu do roka. Škodlivosť je v tom že imága poškodzujú kvetné puky, aby sa prehrýzli k peľu, alebo do nich nakládli vajíčka, čím ich úplne znehodnotia. Imága aj larvy sa živia výlučne peľom. Po rozkvitnutí repky ich škodlivosť končí, lebo majú zabezpečený dostatok voľne prístupného peľu. Prirodzenými nepriateľmi lariev blyskáčika je blanokrídly parazitický hmyz.

Autorizované prípravky na ošetrenie repky ozimnej aj jarnej proti blyskáčikom sú prípravky s účinnými látkami zo skupiny pyretroidov alpha-cypermethrin Vaztak 10 EC, Vaztak Active, Eribea, cypermethrin Cyperkill 25 EC, Cyperkill Max, Cythrin 250 EC, Rafan, Rafan Max, Supersect, Supersect Max, Cyprin 10 EC, Cythrin Max beta-cyfluthrin Bulldock 25 EC, deltamethrin Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50, Delacps 050 CS (len repka ozimná), Deltop 050 CS (len repka ozimná),   Poleci, Desha 2,5 EC, Decision, Scatto,  gamma- cyhalothrin Nexide, Rapid, zeta-cypermethrin Fury 10 EW, lambda-cyhalothrin Kaiso Sorbie, Karate Zeon 5 SC, Markate 50, Sparviero, Lambada Gunner, striedajte s účinnými látkami z iných chemických skupín: etofenprox Trebon 30 EC, acetamiprid Mospilan 20 SP, esfenvalerate Sumi-Alpha 5 EW (len repka ozimná), chlorpyrifos-methyl Reldan 22 Pyrinex M 22, tau-fluvalinate Mavrik 2 F, indoxacarb Avaunt 15 EC, thiacloprid Bariard, Biscaya 240 OD, Calypso 480 SC, Ecail Ultra, malathion Fyfanon 440 g/l EW (len repka ozimná) a čistý chlorpyrifos v prípravkoch Dance, Helios 480 EC, Pirat, Insodex 480 EC a  Pyrifos 480 EC.

Platí zásada neošetrovať porasty vtedy, ak sa na nich zdržiavajú včely alebo sa porasty nachádzajú v letovej dráhe včiel, po ktorej práve včely lietajú. Vždy ošetrujte v čase, keď včely v porastoch a nad nimi, nie sú ! Za kvitnúci porast navštevovaný včelami sa považuje porast, kde na 1 m2 sa nachádzajú priemerne dve kvitnúce rastliny. Priemerný počet kvitnúcich rastlín vrátane kvitnúcich burín v porastoch sa zisťuje v pásoch širokých 1 m a dlhých 100 m, a to na plochách do 10 ha na piatich miestach a na plochách nad 10 ha na desiatich miestach. Ak sú podstatné rozdiely v kvitnutí niektorej časti porastu, posudzuje sa táto časť samostatne. Za kvitnúce stromy a kry sa považujú aj stromy a kry navštevované včelami pri výskyte medovice alebo mimokvetového nektáru.