Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Legislatíva a kontrola klasifikácie jatočne opracovaných tiel HD v EÚ a SR

07-07-2021
Ing. Martina Gondeková, PhD.1; Ing. Zuzana Salagová2; Ing. Peter Demo, PhD.1; Ing. Ján Tomka, PhD.1; Ing. Ján Huba, CSc.1 | martina.gondekova@nppc.sk
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 MPRV SR
(zdroj: Slovenský chov máj 2021, str. 20-21)

V priebehu ostatných 50 rokov prešiel systém klasifikácie kvalitatívneho zatrieďovania jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka (ďalej JOT HD) rôznymi úpravami. Dnes už môžeme hovoriť o jednom zo základných systémov získavania informácií o kvalite jatočnej populácie hovädzieho dobytka nielen u nás, ale aj vo svete. Tento systém má svoje pravidlá a je zakotvený v právnom poriadku. V I. časti o klasifikácii JOT HD, ktorú Vám prinášame v Slovenskom CHOVE, sa bližšie pozrieme na predpisy a ich kontroly platiace v Európskej únii (EÚ) a Slovenskej republike (SR).

Obr. 1

Od roku 1968 začali krajiny, ktoré boli členmi Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS), pôsobiť na spoločnom trhu s hovädzím mäsom. Jednou z podmienok obchodovania bolo oznamovanie cien. Aj z tohto dôvodu sa od roku 1970 začal v Európe formovať systém hodnotenia a speňažovania JOT HD s cieľom zabezpečiť ich jednotnú stupnicu klasifikácie v triedach mäsitosti a pretučnenosti.

Pred určením týchto jasných pravidiel EHS bol nákup a predaj hovädzieho dobytka praktizovaný v živom stave s ohľadom na hmotnosť zvierat a subjektívne posúdenie zrážok za nakŕmenosť, ktoré sa pohybovali od 5 do 8 %. Tieto subjektívne posudzovania boli často nepresné a viedli k nejasným sporom obchodníkov. Riešením boli náhodné kontrolné zabitia zvierat. Pri hodnotení boli zohľadňované aj iné faktory ako sú plemeno, vek či pohlavie zvierat.

Jednou z prvých noriem na našom území, ktorá vyriešila konflikty nákupu a predaja medzi obchodníkmi, bola norma ČSN 46 6120 „Jatečný skot“ z roku 1979. Po rozdelení Československa bola táto norma nahradená STN 46 6120 „Jatočný hovädzí dobytok“ z roku 1993.

Právna úprava klasifikácie JOT HD v EÚ

V súčasnosti sa pravidlá klasifikácie JOT HD riadia právnymi predpismi EÚ, ktoré sa priamo uplatňujú vo všetkých jej členských štátoch. Členský štát EÚ môže mať vo svojich právnych predpisoch odchýlky, ale len vtedy ak ide o podrobnosti, ktoré legislatíva EÚ neupravuje, alebo ak mu takúto odchýlku alebo alternatívu umožňuje právny poriadok EÚ. Ako príklad uvedieme:

 • dobrovoľné použitie triedy mäsitosti „S“ – SR túto možnosť využíva
 • dobrovoľné použitie podtried v rámci hlavných tried mäsitosti a pretučnenosti – SR túto možnosť nevyužíva

Právny poriadok EÚ má prednosť pred právnym poriadkom SR (pravidlo zakotvené v Ústave SR). V právnom poriadku SR by sa nemali opakovať ustanovenia, ktoré sú už uvedené v nariadeniach a rozhodnutiach EÚ. Ak by sa v predpise SR vyskytol rozpor s ustanovením v predpise EÚ, platilo by ustanovenie v predpise EÚ. Preto je pre účastníkov trhu v odvetví hovädzieho dobytka a hovädzieho mäsa dôležité upozornenie, že poznať len zákony a vyhlášky SR nestačí a zásadné ustanovenia je potrebné hľadať v nariadeniach EÚ!

Obr. 2

V Slovenskej republike sa klasifikácia jatočných tiel hovädzieho dobytka, tak ako v ostatných členských štátoch EÚ, vykonáva podľa systému s familiárnym názvom SEUROP, ktorý sa uplatňuje od roku 2001. Hlavné zásady sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013[1]), ktoré určuje pravidlá o spoločnej organizácii trhu EÚ s rastlinnými a živočíšnymi komoditami, zatiaľ čo v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/1182[2]) a vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/1184[3]) sa ustanovujú podrobnejšie ustanovenia. Posledné dve nariadenia nahradili predchádzajúce nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2008[4]) a priniesli členským štátom EÚ väčšiu flexibilitu.

Základné požiadavky na klasifikáciu JOT HD sú stanovené v článku 10 a bode A prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013. Členské štáty podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1182 nie sú povinné vykonávať klasifikáciu na bitúnkoch, ktoré zabíjajú priemerne za týždeň menej ako 150 kusov hovädzieho dobytka vo veku osem a viac mesiacov. Sú však povinné zabezpečiť oznamovanie cien jatočného dobytka na základe klasifikácie JOT HD Európskej komisii jedenkrát do týždňa, čo podrobnejšie ustanovuje aj nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185.[5]) Preto aj v prípade členského štátu, v ktorom sa nenachádzajú väčšie bitúnky, je nutné klasifikáciu JOT HD vykonávať.

V spomínanom delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/1182 a  vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/1184 sú uvedené podrobnejšie pravidlá najmä o:

 • vážení, klasifikácii a označovaní JOT HD
 • oznamovaní výsledkov klasifikácie
 • kvalifikácii klasifikátorov
 • kontrolách na mieste
 • týždennom oznamovaní cien.

Právna úprava klasifikácie JOT HD v SR

Základným právnym predpisom v SR upravujúcim klasifikácie JOT HD je zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov, pričom § 7 obsahuje ustanovenia:

 1. Povinnosť klasifikácie na všetkých bitúnkoch, ktoré zabíjajú hovädzí dobytok vo veku osem a viac mesiacov. To znamená, že klasifikácia hovädzieho dobytka, okrem kategórie teliat „V“ (jatočné telá zvierat vo veku do 8 mesiacov) je povinná na všetkých schválených bitúnkoch SR, pričom zodpovednosť má prevádzkovateľ bitúnka.
 2. Výnimky z povinnej klasifikácie pre JOT HD určené na vlastnú spotrebu. Klasifikácia teda nie je povinná, keď  JOT ostáva v réžii vlastnej spotreby a nepredáva sa ďalším osobám.
 3. Kvalifikácia klasifikátora a povinnosť absolvovať odbornú prípravu a mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Každý bitúnok musí mať preto vyškoleného klasifikátora, ktorý prejde odbornou prípravou.
 4. Vyhotovenie protokolu o klasifikácii a poskytnutie stanoveným osobám. Každý klasifikátor je povinný vyhotoviť protokol o klasifikácii JOT HD, ktorý sa v jednom vyhotovení (originál) zasiela dodávateľovi a kópie Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat a bitúnku, na ktorom sa klasifikácia vykonala, a jedno vyhotovenie si ponecháva klasifikátor.
 5. Uvedenie prípadov, kedy možno v prípade porušenia pravidiel odobrať klasifikátorovi osvedčenie.
 6. Stanovené rovnomerné zdieľanie nákladov na klasifikáciu: dodávateľ a bitúnok.

§ 10a obsahuje ustanovenia o pokutách, ktoré môže pri kontrole uložiť Štátna veterinárna a potravinová správa SR pre prevádzkovateľa bitúnka a pre klasifikátora.

Ďalšie podrobné pravidlá fungovania systému klasifikácie sú stanovené vo vykonávacom právnom predpise SR a to vo vyhláške č. 206/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti. Vo  vyhláške sa nachádzajú pravidlá o:

 1. Úprave JOT HD: formou definície JOT HD.
 2. Vážení: definície preberacej a prepočítanej hmotnosti.
 3. Klasifikácii: určenie kategórie (pohlavie, vek, hmotnosť) a zatriedenie.
 4. Označovaní JOT HD: odtlačkom pečiatky alebo etiketou - pozícia, výška písmen, odolnosť, čitateľnosť, ...
 5. Oznamovaní výsledkov klasifikácie: protokol o klasifikácii a jeho doručenie určeným osobám.
 6. Kvalifikácii klasifikátorov: postup pri školení a skúške pre získanie osvedčenia.

Uvedená národná legislatíva je v súčasnosti predmetom úpravy zameranej na prispôsobenie pravidiel objektívnej situácii na Slovensku.

Obr. 3

Ide o ceny

Ako sme už uviedli v úvode článku, význam určenia kvality JOT HD v obchodnom vzťahu spočíva predovšetkým v možnosti spravodlivého stanovenia ceny. Názory dodávateľa zvieraťa na bitúnok a kupujúceho sa môžu vďaka kvalifikovanému zatriedeniu JOT konkrétneho zvieraťa priblížiť, čo obidvom umožňuje zhodnúť sa na vyhovujúcej cene. Ideálnym prípadom je, keď má bitúnok vypracovanú tzv. cenovú masku, vďaka ktorej je dodávateľ vopred oboznámený s možnou tržbou v jatočnej hmotnosti za konkrétnu triedu kvality, ktorú predstavuje kombinácia kategórie, mäsitosti a pretučnenosti JOT HD.

Bitúnky oznamujú ceny, za ktoré nakúpili JOT HD Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), ktorá následne spracuje týždenné priemery cien Slovenska za jednotlivé triedy kvality. Každú stredu doobeda PPA zasiela tieto priemery cien Európskej komisii. Vďaka tomu, že takýto postup dodržiava každý členský štát EÚ, je na stránke Európskej komisie k dispozícii ucelený súbor dát umožňujúci porovnanie týždenných a mesačných cien jatočného hovädzieho dobytka v jednotlivých členských štátoch. Týždenne sa tiež vykonáva výpočet priemernej ceny Európskej únie, ktorá je jednou z dôležitých informácií pre obchodníkov pôsobiacich na medzinárodnom trhu s hovädzím a teľacím mäsom.   

Kontrola dodržiavania predpisov na úrovni SR

Príslušným kontrolným orgánom je Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠPVS SR), ktorá kontroluje predovšetkým:

 1. Prítomnosť klasifikátora na bitúnku a platnosť osvedčenia.
 2. Správnu úpravu JOT HD.
 3. Správne stanovenie kvality JOT HD (kategória zvieraťa, mäsitosť, pretučnenosť).
 4. Správnosť označenia JOT HD (pečiatky - pozícia, rozmery, čitateľnosť odtlačkov pečiatok, kompletnosť a správnosť údajov; etikety - pozícia, rozmery, čitateľnosť, odolnosť etikiet, kompletnosť a správnosť údajov).
 5. Váženie (kalibrácia váh a kontrola váh zo strany bitúnka).
 6. Klasifikačné protokoly (ich vyhotovenie a doručenie stanoveným osobám, kompletnosť a správnosť údajov).

Môže sa tiež stať, že bitúnky navštívi kontrolný výbor Európskej komisie. V takom prípade však prevádzkovateľ bitúnka vie o pripravovanej návšteve so značným predstihom. Zmyslom takejto inšpekcie navyše nie je overiť správnosť vykonávania klasifikácie JOT HD na konkrétnom bitúnku (klasifikátorovi či prevádzkovateľovi teda nehrozia žiadne opatrenia alebo pokuty), ale správnosť nastavenia a fungovania systému klasifikácie u nás. Inšpektori EÚ sa zameriavajú na správne uplatňovanie pravidiel EÚ, pokiaľ ide o vykonávanie klasifikácie, vykonávanie školení klasifikátorov a kontrol klasifikácie na Slovensku. Zároveň kontrolujú systém zaznamenávania cien jatočného hovädzieho dobytka podľa kvality JOT a oznamovania priemerných cien Európskej komisii.

 

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671 – 854).

[2] Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1182 z 20. apríla 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o stupnicu Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a o oznamovanie trhových cien určitých kategórií jatočných tiel a živých zvierat (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 74 – 99). 

[3] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1184 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o stupnicu Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a o nahlasovanie trhových cien určitých kategórií jatočných tiel a živých zvierat (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 103 – 112).

[4] Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2008 z 10. decembra 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupníc Spoločenstva pri klasifikácii jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovaní ich cien (Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 3 – 30).

[5] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Text s významom pre EHP), Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 113 – 130.