Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Pesticídy poškodzujú vývin mozgu včiel v larválnom štádiu

11-03-2020
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Výskumníci z Kráľovskej univerzity v Londýne využili technológiu mikro-CT skenovania na odhalenie abnormalít v raste mozgu včiel v larválnom štádiu po ich vystavení účinkom pesticídu.

Včelie kolónie fungujú ako superorganizmy, takže ak sa  do kolónie dostane akýkoľvek toxín, tento má potenciál spôsobiť problémy s vývinom včiel. Keď sú včely v larválnom štádiu kŕmené potravou kontaminovanou pesticídmi, spôsobuje to menší rast častí mozgu, čo vedie k menšiemu a funkčne poškodenému mozgu dospelých včiel. Tento efekt je trvalý a nezvratný.

Tieto zistenia odhaľujú, ako môžu byť kolónie ovplyvnené pesticídmi celé týždne po vystavení ich účinkom, keďže dospelé včely nie sú následne schopné správne zaobstarávať potravu. Podľa výskumníkov tieto zistenia potvrdzujú potrebu zvážiť aj túto cestu kontaminácie v rámci predpisov o používaní pesticídov.

Pri výskume bola kolónii včiel poskytnutá náhrada nektára s obsahom pesticídov – tzv. neonikotinoidov, z ktorých niektoré sú v rámci EÚ zakázané, ale stále využívané vo svete. Keď sa larvy vyvinuli na dospelé včely, bola u nich testovaná schopnosť učiť sa po troch dňoch a po dvanástich dňoch. Niektorým z nich bol skenovaný mozog využitím mikro-CT technológie. Výsledky boli porovnané s kolóniami, ktoré nemali v potrave žiadne pesticídy a s tými, ktoré boli kŕmené potravou s obsahom pesticídov len raz v dospelosti.

Včely, ktorým boli podané pesticídy už počas vývinu v larválnom štádiu vykazovali výrazne narušenú schopnosť učiť sa v porovnaní s tými, ktorým neboli pesticídy podané. Výskumníci sledovali, či sa včely naučili spojiť vôňu s potravou a bodovali, koľkokrát z desiatich úspešne splnili úlohu. Skenovali mozog takmer 100 včelám z rôznych kolónií a zistili, že tie, ktoré boli vystavené účinkom pesticídov mali menší objem dôležitej časti mozgu, známej ako hubovité telesá. Zlé výsledky pri plnení úloh v rámci učenia korelovali s menším objemom hubovitých telies. Toto zistenie podporuje názor, že menší objem hubovitých telies súvisiaci s vystavením účinku pesticídov je dôvodom zlej výkonnosti včiel.

Včely vystavené účinkom pesticídov v priebehu larválneho vývinu, ale nie v dospelosti, vykazovali podobné zhoršenie schopnosti učenia sa a znížený objem hubovitých telies pri testovaní v dospelosti po troch i po dvanástich dňoch. Z toho vyplýva, že počas deviatich dní dospelosti bez pesticídov v potrave neboli efekty pesticídov z obdobia larválneho štádia prekonané, čo poukazuje na trvalý efekt.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

Imperial College London. "Pesticides impair baby bee brain development." ScienceDaily. ScienceDaily, 3 March 2020. www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200303204458.htm