Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Lesy a lesné hospodárstvo

· Lesné hospodárstvo

Vyhláška č. 501/2010


Účinnosť od: 01.01.2011

Vyhláška č. 501/2010 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh.

lesný reprodukčný materiál - uvádzanie na trh

Vyhláška č. 191/2008


Účinnosť od: 01.07.2008

Vyhláška č. 191/2008 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na výkon štátnej správy lesného hospodárstva.

lesné hospodárstvo - štátna správa

Vyhláška č. 481/2006


Účinnosť od: 01.09.2006

Vyhláška č. 481/2006 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate.

lesnícka rovnošata

Vyhláška č. 441/2006


Účinnosť od: 15.07.2006

Vyhláška č. 441/2006 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu.

hospodársky plán a odborná spôsobilosť

Vyhláška č. 451/2006


Účinnosť od: 15.07.2006

Vyhláška č. 451/2006 o odbornom lesnom hospodárovi.

odborný lesný hospodár

Vyhláška č. 397/2006


Účinnosť od: 01.07.2006

Vyhláška č. 397/2006 o lesnej stráži.

lesná stráž

Vyhláška č. 232/2006


Účinnosť od: 01.06.2006

Vyhláška č. 232/2006 o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva.

ťažba dreva

Vyhláška č. 31/1999


Účinnosť od: 01.03.1999

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 31/1999 o lesnej hospodárskej evidencii.

Vyhláška č. 65/1995


Účinnosť od: 01.05.1995

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 65/1995 o evidencii lesných pozemkov a stavieb.

hospodárska správa lesov