Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Optimalizovaná minerálna výživa rozhoduje o úrovni produkčného procesu

05-05-2022

Zhodnotenie štátnych odrodových skúšok s kukuricou siatou

27-04-2022
ÚKSÚP - Skúšobná stanica Báhoň
(zdroj: Roľnícke noviny 13/2022, str. 10-11 a 15)

Nové pravidlá pri uvádzaní produktov na hnojenie na trh EÚ

28-02-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Potenciál borievky obyčajnej v agrolesníckych systémoch

26-01-2022
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Listina registrovaných odrôd pre rok 2021

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 27/2021)

Význam biopásov v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine

02-12-2021
FPV UKF v Nitre, Katedra ekológie a environmentalistiky

Medziplodiny – teória a prax

18-11-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied, FAPZ

Skladovanie a pozberová úprava hlavných plodín

04-10-2021
Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
(zdroj: Agromagazín 7/2021, str. 30-31)

Spôsoby zmierňovania negatívnych následkov vplyvu lesnej zveri na trávnych porastoch

19-08-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Vodné zdroje pre poľnohospodárstvo - kríza alebo prebytok?

10-08-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra krajinného inžinierstva
(zdroj: Naše pole 7/2021, str. 46-48)