Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Vplyv dusíkatej látky na trávny ekosystém, ako sekundárny produkt v obehovom hospodárstve

17-05-2024
NPPC - VÚRV - Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Produkcia sušiny trvalého trávneho porastu ovplyvnená aplikovaním N a P živín na princípe rotácie v priestore a čase

14-05-2024
1 NPPC - VÚRV - Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica; 2 NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby

Príprava trávnych porastov na vegetačné obdobie

06-05-2024
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Zhodnotenie štátnych odrodových skúšok s kukuricou siatou (r. 2023)

26-04-2024
ÚKSÚP, skúšobná stanica Báhoň

Symptómy nedostatku makroprvkov a mikroprvkov pri kukurici

15-04-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Naše pole 3/2024, str. 32-35)

Vývoj ukazovateľov pôdnej úrodnosti po roku 1987 – trvalé trávne porasty a chmeľnice

05-03-2024
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor pôdy a hnojív

Bude Poľnohospodárstvo 4.0 konečnou etapou?

24-01-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Minimalizácia a technológie presného poľnohospodárstva

05-12-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta

Základy techniky sušenia

10-10-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta

Štruktúra epigeickej fauny vplyvom vlastností pôdy v podmienkach konvenčného poľnohospodárstva

04-10-2023
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre