Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Zhodnotenie štátnych odrodových skúšok s kukuricou siatou (r. 2023)

26-04-2024
Ing. Edita Koľová | [email protected]
ÚKSÚP, skúšobná stanica Báhoň

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“), Odbor odrodového skúšobníctva, vykonáva v zmysle platnej legislatívy štátne odrodové skúšky na účely registrácie nových odrôd pestovaných rastlín na svojich skúšobných staniciach. Štátne odrodové skúšky zahŕňajú skúšky odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti (ďalej len „DUS skúšky“), ktorých výsledkom je vypracovanie morfologického popisu odrody a skúšky hospodárskej hodnoty odrôd (ďalej len „VCU skúšky“), výsledkom ktorých je prehľad hlavných hospodárskych parametrov skúšaných odrôd ako úroda, zdravotný stav a reakcia na abiotické faktory.

V štátnych odrodových skúškach za účelom registrácie hybridov kukurice siatej na zrno a na siláž bolo v roku 2023 zaradených a skúšaných spolu 325 hybridov, z toho 32 kontrolných. Hybridy sú podľa deklarovanej dĺžky vegetačnej doby zoskupované do skorostných sortimentov. V rámci Slovenska využívame pre odrodové skúšanie kukurice siatej sieť jedenástich skúšobných staníc ÚKSÚP. (Báhoň, Veľký Meder, Želiezovce, Veľké Ripňany, Beluša, Bodorová, Vígľaš, Spišská Belá, Jakubovany, Vranov nad Topľou, Haniska).

Obr. 1

Obr. 1: Pokus s kukuricou siatou, skúšobná stanica ÚKSÚP Vranov nad Topľou, 2023
(foto: autor článku)

V grafe č.1 a č.2 je znázornený počet skúšaných hybridov na zrno a na siláž, podľa skorostných sortimentov na základe prijatých žiadostí o registráciu odrôd, vrátane kontrolných odrôd. V grafe č.3 je znázornený celkový počet skúšaných hybridov na zrno a na siláž v rokoch 2021 až 2023.

Graf 1

Graf 1: Počet skúšaných hybridov vrátane kontrolných odrôd – použitie zrno

Graf 2

Graf 2: Počet skúšaných hybridov vrátane kontrolných odrôd – použitie siláž

Graf 3

Graf 3: Počet skúšaných hybridov kukurice siatej na zrno a siláž za roky 2021 až 2023

Na skúšobných staniciach ÚKSÚP, prebiehali v roku 2023 sejby VCU pokusov zrnových a silážnych kukuríc v rozmedzí od 13. apríla (Želiezovce) do 11. mája (Jakubovany).

Obr. 2

Obr. 2: Sejba sejačkou Wintersteiger (ÚKSÚP)
(foto: autor článku)

Zimu (2022/2023) z teplotného hľadiska charakterizujeme ako nadnormálne teplú, s minimom krátkodobej snehovej pokrývky. Podľa SHMÚ možno január 2023, z pohľadu vysokých teplôt vzduchu, označiť za jeden z najextrémnejších mesiacov, aké v histórii meteorologických meraní na Slovensku evidujeme. Historicky extrémne vysoké boli aj zrážky v podobe dažďa na viacerých skúšobných staniciach (ďalej len „stanica“), v porovnaní na dlhodobý mesačný zrážkový normál. Mesiace február a marec boli rovnako teplotne zväčša nadnormálne až silne nadnormálne. Zrážky boli v rámci Slovenska na skúšobných staniciach značne nerovnomerne rozložené. Stanice na západnom a strednom Slovensku zrážkovo vyhodnocujeme ako podnormálne až silne podnormálne, rozdiel oproti normálu bol -70% v Báhoni a až +22% Beluši.

Mesiace apríl a máj, obdobie po sejbe pokusov kukuríc, boli veľmi chladné. Z hľadiska priemernej mesačnej teploty boli silne podnormálne (apríl) až podnormálne (máj). Z hľadiska mesačných úhrnov zrážok boli tieto mesiace podnormálne až mimoriadne nadnormálne, s nerovnomerne rozdelenými zrážkami v rámci Slovenska. Rozdiel oproti normálu bol v mesiaci apríl +111% (Báhoň) a až -32% (Beluša, Jakubovany) a v mesiaci máj +58% (Veľký Meder) a až -29% (Jakubovany).

Jar ako celok možno charakterizovať ako studenú. V dôsledku chladného počasia, počiatočný štart kukuríc bol pomalší, v závislosti od lokality a termínu sejby. Mladé rastliny na chlad reagovali pomalým rastom až stagnáciou.

Obr. 3

Obr. 3: Vzídenie, kompletnosť vzídenia, zabezpečenie ochrany pokusov proti vtákom (ÚKSÚP Báhoň)
(foto: autor článku)

Po výdatných zrážkach a hlavne po výraznom oteplení v poslednej dekáde mája, kukurice naštartovali a začali viditeľne napredovať. V priebehu júna, za dostatku tepla a vlahy, kukurice vo fáze predlžovania stonky intenzívne rástli. Posledné dve júnové dekády boli teplé, na prelome dekád až tropické (max. 34°C, Veľký Meder), pričom zrážok bolo v rámci skúšobných staníc skôr len minimum. Úhrny zrážok v rámci Slovenska boli rozdielne. Najnižšie úhrny zrážok oproti normálu sme zaznamenali na stanici Beluša (-47%) a najvyššie na stanici Jakubovany (+36%). Mesiac júl pokračoval v teplom a suchom trende. Najnižší mesačný úhrn zrážok v mm, s rozdielom oproti normálu, bol zaznamenaný na stanici Veľké Ripňany (-68%), naopak najvyšší bol na stanici Želiezovce (+26%). Celá stredná dekáda bola sprevádzaná vlnou vysokých horúčav a tropických nocí (max. 36,8°C, Veľký Meder). Porasty kukuríc, v tomto období v závislosti od lokality, začali intenzívnejšie reagovať na teplo a sucho zasychaním spodných listov. Počas mesiaca júl boli kukurice vo fáze metania a kvitnutia. Nepriaznivé suché, ale hlavne horúce obdobie, do značnej miery mohlo mať negatívny vplyv na kvitnutie, opelenie a veľkosť šúľkov.

Obr. 4

Obr. 4: Reakcia hybridov na sucho (ÚKSÚP)
(foto: autor článku)

V závere júla výdatne napršalo, zrážky pokračovali aj celou prvou augustovou dekádou. Najvyšší mesačný úhrn zrážok v mm, s rozdielom oproti normálu, bol v mesiaci august zaznamenaný na stanici Beluša (+200%). V strede mesiaca august nastala ďalšia vlna vysokých horúčav, ale dostatok intenzívnych zrážok, spadnutých počas celého mesiaca august, pozitívne ovplyvnilo veľkosť zrna, HTZ a úrody. Absolútne maximum teploty vzduchu bolo zaznamenané na stanici Želiezovce (+36,3°C). Tohoročný september, v histórii meraní našich staníc, možno označiť ako najteplejší mesiac za posledných 50 rokov. Odchýlka priemernej mesačnej teploty od normálu bola prevažne od +3,0°C (Vígľaš) do +4,0°C (Veľký Meder). Absolútne maximum teploty vzduchu bolo v septembri zaznamenané na stanici Veľký Meder (+33,2°C). V tomto období kukurice intenzívne dozrievali. Úhrny zrážok v rámci Slovenska boli veľmi rozdielne, deficit zrážok sa prejavil na skúšobných staniciach západného Slovenska. Našťastie porasty kukuríc čerpali vlahu z pôdy z dostatočných augustových zrážok. Najnižšie úhrny zrážok oproti normálu, sme zaznamenali v mesiaci september na stanici Beluša (-66%), naopak najvyššie boli na stanici Spišská Belá (+68%). Mesiac október bol opäť nadpriemerne teplý, sprevádzaný s vysokými úhrnmi zrážok v rámci Slovenska. Najvyšší mesačný úhrn zrážok v mm, s rozdielom oproti normálu, bol zaznamenaný na stanici Želiezovce (+143%), naopak najnižší bol na stanici Jakubovany (-7%). Aj mesiac november môžeme hodnotiť teplotne a zrážkovo ako nadpriemerný. Na skúšobnej stanici Beluša bol zaznamenaný mesačný úhrn zrážok v mm, s rozdielom oproti normálu +77% a na skúšobnej stanici Haniska až +185%.

Zdravotný stav porastov v pokusoch bol počas vegetácie veľmi dobrý. Z chorôb sa až po výdatnejších augustových zrážkach začala vyskytovať na šúľkoch sneť kukuričná. Výskyt fuzáríí šúľkov bol väčšinou ako druhotné napadnutie po vpichu vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis). Na skúšobnej stanici Haniska bolo v pokusoch zrnových kukuríc zaznamenané vyššie percento zlomených rastlín, súviselo to s neskorým zberom kvôli nepriaznivému počasiu, dlhotrvajúcim zrážkam so silným vetrom.

Teplé jesenné počasie, spojené s dlhotrvajúcimi jesennými zrážkami malo negatívny vplyv na šúľky vzpriamene stojace na rastlinách, na ktorých došlo k predčasnému klíčeniu zŕn v šúľku ešte počas vegetácie (vivipária, obr.č.5,6).

Obr. 5 a 6

Obr. 5 a 6: Vivipária klíčenie zŕn v šúľku ešte počas vegetácie
(foto: autor článku)

Zbery kukurice siatej skúšanej na siláž sa vykonávali na skúšobných staniciach ÚKSÚP v závislosti od sortimentu a lokality v termíne od 8. augusta (Báhoň) do 11. septembra (Spišská Belá) a zbery kukurice siatej skúšanej na zrno, prebiehali od 2. októbra (Želiezovce) do 24. novembra (Haniska).

Štátne odrodové skúšky – pokusy kukurice siatej skúšanej na zrno v roku 2023

Najvyššie priemerné úrody zrna v roku 2023 boli dosiahnuté v skorom sortimente (Z-S) 12,9 t.ha-1, s priemernou vlhkosťou zrna pri zbere 21,8 %. Najnižšie priemerné úrody v zrne boli dosiahnuté v sortimente veľmi veľmi skorý (Z-VVS) 9,9 t.ha-1, s priemernou vlhkosťou zrna pri zbere 21,8 % (graf č.4). V grafe č.5 je porovnanie priemerných úrod zrna v t.ha-1, v rokoch 2021-2023.

Graf 4

Graf 4: Priemerné úrody zrna (kukurica na zrno) v t.ha-1 podľa sortimentov (FAO) v roku 2023

Graf 5

Graf 5: Priemerné úrody zrna (kukurica na zrno) v t.ha-1 v rokoch 2021-2023

Tab. 1: Priemerné úrody zrna vo VCU skúškach kukurice siatej na zrno, podľa sortimentov v roku 2023:

Tab. 1

Štátne odrodové skúšky – pokusy kukurice siatej skúšanej na siláž v roku 2023

Najvyššie priemerné úrody celkovej suchej hmoty v roku 2023 sa dosiahli vo veľmi skorom sortimente (S-VS) 21,8 t.ha-1, s priemernou hodnotou sušiny zrna pri zbere 48,8 %. Najnižšie dosiahnuté priemerné úrody suchej hmoty boli v stredne skorom sortimente (S-SS) 19,7 t.ha-1, s priemernou hodnotou sušiny zrna pri zbere 47,3 % (graf č.6). V grafe č.7 je porovnanie priemerných úrod celkovej suchej hmoty v t.ha-1, v rokoch 2021-2023.

Graf 6

Graf 6: Priemerné úrody celkovej suchej hmoty (kukurica na siláž) v t.ha-1 podľa sortimentov v roku 2023

Graf 7

Graf 7: Priemerné úrody celkovej suchej hmoty (kukurica na siláž) v t.ha-1 v rokoch 2021-2023

Tab. 2: Priemerné úrody celkovej suchej hmoty vo VCU skúškach kukurice siatej na siláž, podľa sortimentov v roku 2023:

Tab. 2

V roku 2023 bolo na registráciu navrhnutých spolu 68 hybridov, z toho 38 zrnových a 30 silážnych hybridov. Doba registrácie bola predĺžená 13 hybridom.

Sortimenty zrno: veľmi veľmi skorý (Z-VVS) - 4, veľmi skorý (Z-VS) - 12, skorý (Z-S) - 9, stredne skorý (Z-SS) - 7, stredne neskorý (Z-SN) - 5, neskorý (Z-N) -1.

Sortimenty siláž: veľmi skorá (S-VS) - 2, skorá (S-S) - 15, stredne skorá (S-SS) - 8, stredne neskorá (S-SN) - 3, neskorá (S-N) - 2.

Všetky novo registrované hybridy kukuríc aj s popismi nájdete na webovej stránke ÚKSÚP.

Link: https://www.uksup.sk/oos-listina-registrovanych-odrod