Úvod / Pôdohospodárski poradcovia / Register záujemcov o poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 2.1

Register záujemcov o poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 2.1

26-03-2018

Register záujemcov o poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 -2020

V roku 2017 bol schválený zákon č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. V § 22 tohto zákona je zadefinovaný Pôdohospodársky poradenský systém a podmienky, ktoré pôdohospodársky poradca musí spĺňať:

  • má ukončené stredoškolské vzdelanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore so zameraním na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka, veterinárne vedy alebo potravinárstvo podľa osobitného predpisu a najmenej päť rokov praxe v príslušnom učebnom odbore alebo v poradenstve v poľnohospodárstve alebo vysokoškolské vzdelanie a najmenej tri roky praxe najmä v poľnohospodárstve, v potravinárstve, v oblasti veterinárneho lekárstva, lesníctva, práva alebo poradenstva v poľnohospodárstve,
  • absolvoval odbornú prípravu poradcov organizovanú poverenou osobou podľa § 22 odseku 4 písm. a) zákona č. 280/2017 Z.z.
  • je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti poradcu alebo obdobného osvedčenia vydaného v inom členskom štáte

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravuje výzvu PRV 2014 - 2020 pre Opatrenie 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa. V prípade Vášho záujmu poskytovať poradenské služby v rámci PRV je potrebné sa zaregistrovať a zaslať nám relevantné doklady. Na našej stránke nižšie je zverejnený kontaktný formulár, ktorý slúži na registráciu záujemcov o poskytovanie poradenstva v rámci opatrenia 2.1.

Následne je potrebné zaslať na adresu: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania, Akademická č. 4, 949 01 Nitra tieto doklady:

  • overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • potvrdenie o odbornej praxi (je možné nahradiť čestným vyhlásením)
  • životopis vo formáte europass

Na základe vyplneného formulára  a zaslania vyššie uvedených dokladov budeme všetkých záujemcov informovať o všetkých dôležitých skutočnostiach v procese vzdelávania a certifikácie pôdohospodárskych poradcov.