Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Vývoj ukazovateľov pôdnej úrodnosti po roku 1987 – trvalé trávne porasty a chmeľnice

05-03-2024
Ing. Želmíra Chmelárová | [email protected]
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor pôdy a hnojív

Neoddeliteľnou súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu sú aj trvalé porasty. Sú to porasty, ktoré sú pestované na jednom stanovisku dlhodobejšie, v ponímaní spôsobu využívania poľnohospodárskej pôdy sem zaraďujeme ovocné sady, vinice, trvalé trávne porasty a chmeľnice. A práve vyhodnotenie dynamiky ukazovateľov pôdnej úrodnosti posledných dvoch spomínaných je hlavnou témou predkladaného článku.

Aj pôdne vzorky z trvalých porastov sú súčasťou Agrochemického skúšania poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „ASPP“), a preto trend ukazovateľov pôdnej úrodnosti budeme prezentovať porovnaním výsledkov medzi cyklami ASPP, konkrétne od roku 1987 (VIII. cyklus)po posledný ukončený XIII. cyklus, t. j. roky 2012-2019.

Tab.

Foto 1

Foto 1 Trvalé porasty (foto autor)

Analyzovaná výmera, porovnávané parametre

Analyzovaná výmera trvalých trávnych porastov (ďalej len „TTP“) a chmeľníc zodpovedala skutočnosti, že sú % menej zastúpené než orná pôda. Kým chmeľníc na území Slovenska naďalej ubúda, výmera TTP v súčasnosti predstavuje cca ¼ výmery poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „PP“).Porovnávacie grafy analyzovanej výmery sú graf č. 1 (TTP) č. 2 (chmeľnice).

Graf č. 1: Analyzovaná výmera - TTP

Graf č. 1

Graf č. 2: Analyzovaná výmera – chmeľnice

Graf č. 2

Dynamika pôdnej úrodnosti je vyhodnocovaná porovnávaním : hodnoty pôdnej reakcie – pHaobsahu prístupných makroživín, t. j. fosforu - P, draslíka – a horčíka – Mg. Všetky ukazovatele boli vyhodnotené v súlade s platnou legislatívou. Zohľadňujúc skutočnosť, že priemerné hodnoty sledovaných ukazovateľov (vážený priemer) boli vyhodnocované až od X. cyklu ASPP, pre porovnanie boli použité hodnotiace kategórie a ich % zastúpenie v jednotlivých cykloch ASPP. Číselné hodnoty sú v tabuľkách č. 2 (TTP) a č. 3 (chmeľnice).

Tabuľka č. 2: Percentuálne zastúpenie kategórií zásobenosti makroživinami - trvalé trávne porasty (TTP)

Tabuľka č. 2

Tabuľka č. 3: Percentuálne zastúpenie kategórií zásobenosti makroživinami - chmeľnice

Tabuľka č. 3

Pôdna reakcia (pH)

Pôdna reakcia je aj pri trvalých porastoch dôležitým ukazovateľom, predovšetkým z pohľadu štruktúry pôdy, tvorby pôdnych agregátov, fyzikálnych vlastností pôdy, ale aj prístupnosti živín. Pre adekvátne vyhodnotenie boli porovnávané nasledovné kategórie pôdnej reakcie: kyslá (hodnota pH do 5,5); slabo kyslá (pH 5,6-6,5); neutrálna (pH 6,6-7,2)a súčet alkalická a silne alkalická (pH nad 7,3).Percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórii pre obe kultúry je uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1: Percentuálne zastúpenie kategórií pôdnej reakcie TTP a chmeľnice

Tabuľka č. 1

Najvyššie zastúpenie pri pôdnych vzorkách z TTP podiel má kyslá pôdna reakcia, ktorá má v slede ukončených cyklov stúpajúci trend. V ostatných kategóriách je zreteľný pokles (viď graf č. 3 )

Graf č. 3: Pôdna reakcia (% zastúpenie kategórií) – TTP

Graf č. 3

Pôdne vzorky z chmeľníc vykazujú najvyššie zastúpenie v kategórii neutrálna pôdna reakcia. Detailnejší pohľad poukazuje na stúpajúci trend kategórie kyslá pôdna reakcia (ak porovnáme VIII. a XIII. cyklus, je to dokonca 26,5 násobne). Naopak výrazný pokles je v kategórii neutrálna pôdna reakcia. Detaily uvádza graf č. 4.

Graf č. 4: Pôdna reakcia (% zastúpenie kategórií) - chmeľnice

Graf č. 4

Fosfor (P)

Fosfor je makroživinou, ktorá výrazne ovplyvňuje biochemické procesy, je zdrojom energie pri enzymatických procesoch a zároveň má nenahraditeľnú funkciu pri syntéze organických zlúčenín.

Ak sa pozrieme na obsah fosforu (P) v pôdnych vzorkách z TTP, zistíme alarmujúci fakt, že najväčšie zastúpenie má v súčasnosti kategória nízky obsah (až 60%), kým dobrý obsah predstavuje len necelých 9%.Podrobnosti znázorňuje graf č.5.

Graf č. 5: Obsah prístupného fosforu(% zastúpenie kategórií) - TTP

Graf č. 5

Naopak pôdne vzorky reprezentujúce chmeľnice vykazujú pokles v kategórii dobrý obsah, ale zato výrazný nárast v kategórii vysoký a veľmi vysoký obsah. Dynamiku vykresľuje graf č. 6.

Graf č. 6: Obsah prístupného fosforu(% zastúpenie kategórií) – chmeľnice

Graf č. 6

Draslík (K)

Draslík je dôležitou súčasťou mnohých metabolických aj fyziologických procesov, ako metabolizmus sacharidov, delenie buniek, ale aj ako súčasť vodného režimu rastlín.

Pri vyhodnotení % zastúpenia kategórii zásobenosti K v pôdnych vzorkách TTP musíme konštatovať, že v súčasnosti majú najvyššie zastúpenie kategórie nízky a vyhovujúci obsah. Evidentne najvyšší nárast (porovnaním VIII. a XIII. cyklu) je v kategórii nízky obsah je (až 2-násobne).Grafické zobrazenie zistení – graf č. 7.

Graf č. 7: Obsah prístupného draslíka (% zastúpenie kategórií) - TTP

Graf č. 7

V pôdnych vzorkách z chmeľníc má jednoznačne najvyššie zastúpenie kategória vysoký obsah (v ukončenom XIII. cykle 37,74%) a najnižšie zastúpenie –len- 4,66% kategória dobrý obsah. Pre lepšiu vizualizáciu zistení – graf č. 8.

Graf č. 8: Obsah prístupného draslíka (% zastúpenie kategórií) - chmeľnice

Graf č. 8

Horčík (Mg)

Horčík je makroživinou, ktorá má osobitú funkciu vo fotosyntéze. Vo všeobecnosti sú naše pôdy dostatočne zásobené horčíkom, avšak trvalé kultúry a predovšetkým chmeľnice, odčerpávajú Mg z pôdy oveľa intenzívnejšie.

Najvyššie % zastúpenie, v pôdnych vzorkách z TTP, má v súčasnosti kategória veľmi vysoký obsah (35,26% v XIII. cykle). Túto skutočnosť, ako aj priebežný vývoj medzi jednotlivými cyklami ASPP graficky ilustruje graf č.9.

Graf č. 9: Obsah prístupného horčíka (% zastúpenie kategórií) - TTP

Graf č. 9

Vývojový trend zistený vo vzorkách z chmeľníc potvrdzuje odčerpávanie Mg, kde v poslednom ukončenom XIII. cykle je % zastúpenie v kategórii vysoký a veľmi vysoký obsah rovné nule. Naopak najvyššie % zastúpenie v prebiehajúcom XIV. cykle má kategória vyhovujúci obsah (49,11%) a dobrý obsah (39,77%). Grafické zobrazenie dynamiky Mg v chmeľniciach je v grafe č. 10.

Graf č. 10: Obsah prístupného horčíka (% zastúpenie kategórií) – chmeľnice

Graf č. 10

Záverom je potrebné zdôrazniť dôležitú úlohu trvalých kultúr v poľnohospodárstve, pretože nielen regulujú eróziu (hlavne vďaka dlhodobej pokryvnosti pôdy), ale aj zvyšujú efektívnosť zachytávania svetelnej energie, efektívnejšie využitie vody aj živín. Výrazným plusom je aj sekvestrácia uhlíka – predovšetkým v prípade trvalých trávnych porastov (TTP) – pretože tieto dokážu integrovať uhlík do organických zlúčenín a tým prispievajú k zvýšeniu zásob organického uhlíka v pôde.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, vyznieva alarmujúco fakt, že na Slovensku dochádza k znižovaniu výmery trvalých kultúr. Rovnako alarmujúca je aj skutočnosť, že napriek uvedeným schopnostiam trvalých kultúr dochádza k postupnému znižovaniu obsahov prístupných foriem všetkých sledovaných makroživín.

Opätovne preto upozorňujeme na nezastupiteľnú funkciu Agrochemického skúšania poľnohospodárskej pôdy (ASPP), ktorého výsledky a vyhodnotenia sú prístupné poľnohospodárom a tak nápomocné pre výpočet a aplikáciu správnej dávky konkrétnej živiny.