Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ovce

Ovce

Náklady dojných oviec v roku 2022

16-11-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Pravidelné hodnotenie množstva nadojeného mlieka a počtu somatických buniek v chove bahníc - kľúč k úspešnému chovu

10-03-2023
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ, Ústav chovu zvierat; 2 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Mastitídy u oviec a kôz

09-11-2022
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; 2 Okresná veterinárna potravinová správa, Košice-okolie; 3 Privátny veterinárny lekár, Poprad

Trávne porasty v chove oviec

24-05-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Genetika rohatosti oviec vo svetle najnovších poznatkov

21-04-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav chovu zvierat

Vplyv klimatických podmienok na mliekovú úžitkovosť bahníc v slovenských podmienkach

13-05-2021
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 PPD Liptovská Teplička; 3 Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Rizikové faktory vonkajšieho prostredia pre bakteriálne mastitídy bahníc

22-03-2021
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 3 VETSERVIS, s.r.o.

Chlamydióza oviec na Slovensku – sérologický monitoring v rokoch 2010 až 2019

12-10-2020
Štátny veterinárny a potravinový ústav - Skúšobné laboratórium Prešov

Vyhodnotenie epizootologickej situácie vo výskyte ovčej epididymitídy na Slovensku v rokoch 2015 až 2019

25-08-2020
ŠVPÚ Dolný Kubín, VPÚ v Dolnom Kubíne, Skúšobné laboratórium Prešov

Význam minerálnych látok v chove oviec počas pastevného obdobia s dôrazom na kvalitu pastevného porastu

21-07-2020
NTR Nutrition s.r.o.
(zdroj: Slovenský chov apríl 2020, str. 28-29)