Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Udržateľné lesné hospodárstvo: FAO vydáva správy o odlesňovaní, pasení dobytka a poľnohospodárskych poľných školách

05-10-2022
(zdroj: www.fao.org)

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) na digitálnom fóre Transformácia agropotravinárskych systémov pomocou lesov zverejnila správy zahŕňajúce vládne opatrenia na zastavenie odlesňovania, spôsob, akým môže pasúci sa dobytok pomôcť obnoviť degradovanú pôdu a tému poľnohospodárskych poľných škôl.

V publikácii Zastavenie odlesňovania v rámci poľnohospodárskych hodnotových reťazcov: úloha vlád sa uvádza, že vlády zohrávajú kľúčovú úlohu pri zastavení odlesňovania, aby boli naše agropotravinárske systémy udržateľné.

Rast svetovej populácie znamená, že do roku 2050 budeme podľa prognóz potrebovať o 50 percent viac potravín ako v roku 2012. Rozširovanie poľnohospodárstva už teraz spôsobuje takmer 90 % odlesňovania a lesy sa musia chrániť a obhospodarovať udržateľným spôsobom v snahe pomôcť v boji proti zmene klímy a strate biodiverzity.

Odlesňovanie

Správa:

  • Vysvetľuje, ako táto výzva predstavuje príležitosť na transformáciu globálneho potravinového systému tak, aby z nej profitovalo poľnohospodárstvo aj lesy, a zdôrazňuje ústrednú úlohu vlád pri uskutočňovaní tejto transformácie.
  • Uvádza pokrok dosiahnutý pri zastavení odlesňovania a systémy, ktoré zaviedlo medzinárodné spoločenstvo, vlády a súkromný sektor s cieľom oddeliť poľnohospodársku výrobu od odlesňovania.
  • Odporúča, aby vlády vytvorili poľnohospodárom podmienky na zmenu ich postupov s cieľom maximalizovať produkciu a zároveň minimalizovať vplyv na lesy a biodiverzitu.
  • Zahŕňa prístupy vlád k oddeleniu odlesňovania od poľnohospodárskych komodít, ktoré sú spojené s odlesňovaním a degradáciou lesov, ako je hovädzie mäso, sója, palmový olej, káva, kakao, kaučuk a iné.
  • Odporúča, aby vlády venovali osobitnú pozornosť drobným poľnohospodárom, ktorí produkujú približne 35 % svetovej produkcie potravín, ale často žijú v chudobe a nemôžu si dovoliť náklady alebo prerušenie príjmov spôsobené zmenou spôsobu ich práce.

Podľa Globálneho hodnotenia lesných zdrojov FAO v roku 2022 sme od roku 1990 prišli o 420 miliónov hektárov lesa v dôsledku odlesňovania a odlesňovanie pokračuje, hoci sa jeho tempo spomalilo z 12 miliónov hektárov ročne v období 2010 - 2015 na 10 miliónov hektárov ročne v období 2015 - 2020.

Obnova znehodnotenej pôdy

Pasúce sa hospodárske zvieratá sa často považujú za hrozbu pre lesy a krajinu, pretože môžu poškodzovať vegetáciu a erodovať pôdu.

Ale pastevné plochy so stromami ukazujú, ako môže pasenie hospodárskych zvierat pri správnej integrácii zohrávať kľúčovú úlohu pri obnove degradovanej pôdy, zastavení dezertifikácie a zlepšení prevencie lesných požiarov v suchých oblastiach.

Nájdenie takejto rovnováhy má celosvetový význam vzhľadom na to, že v suchých oblastiach žije približne 25 % svetovej populácie, nachádza sa tu 50 % svetového dobytka, 27 % svetových lesov a produkuje sa tu približne 60 % svetovej produkcie potravín.

Správa:

  • Vysvetľuje, že dreviny v suchých oblastiach poskytujú krmivo pre zvieratá, drevo a ovocie a pomáhajú zvyšovať biodiverzitu a regulovať kolobeh vody a pôdy. Pasúce sa hospodárske zvieratá zároveň pomáhajú kontrolovať vegetáciu (znižujú riziko požiarov), urýchľujú kolobeh živín a zlepšujú úrodnosť pôdy. Keď sa hospodárske zvieratá a stromy dobre obhospodarujú, vytvára sa integrovaný agrolesnícky systém, ktorý môže podporiť miestne ekosystémy a zvýšiť potravinovú bezpečnosť.
  • Vysvetľuje výhody lesopastierstva, ktorý kombinuje pasenie zvierat a pestovanie stromov, a odporúča, aby sa tieto tradičné znalosti zdieľali a aktualizovali prostredníctvom vzájomného vzdelávania a odbornej prípravy.
  • Uvádza, že potenciál lesného pastierstva vytvárať alternatívne zdroje obživy, zvyšovať potravinovú bezpečnosť a príjmy miestnych komunít a predchádzať degradácii pôdy by mohol mať transformačný účinok na produkciu a udržateľnosť suchých oblastí na celom svete.
  • Odporúča, aby krajinní plánovači a rozhodovacie orgány považovali hospodárske zvieratá za súčasť riešenia a starostlivo obnovili otvorené stromové porasty - ak je ich pokryvnosť 30 až 70 % - ako súčasť integrovaného prístupu ku krajine s využitím agrolesníctva na podporu zdravých ekosystémov.
  • Nadväzuje na hlavnú publikáciu FAO Stav svetových lesov 2022, v ktorej sa zdôrazňuje význam zastavenia odlesňovania, obnovy znehodnotenej pôdy, rozširovania agrolesníctva a vytvárania ekologických hodnotových reťazcov.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.fao.org/newsroom/detail/sustainable-forestry-fao-releases-reports-on-deforestation-livestock-grazing-and-farmer-field-schools/en