Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Komisia oznámila účasť 100 miest na misii EÚ zameranej na vznik klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030

29-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia oznámila, ktorých 100 miest EÚ sa zapojí do tzv. misie EÚ „Mestá“, ktorej cieľom je vznik 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030. Ide o 100 miest vo všetkých 27 členských štátoch a ďalších dvanásť v krajinách pridružených k programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (2021 – 2027) alebo v krajinách, ktoré sa potenciálne môžu pridružiť k tomuto programu.

Na misiu „Mestá“ bude vyčlenených 360 mil. EUR z finančných prostriedkov programu Horizont Európa na obdobie 2022 – 2023. Opatrenia v oblasti výskumu a inovácií sa budú zameriavať na čistú mobilitu, energetickú efektívnosť a zelené územné plánovanie a ponúknu možnosť vytvárať spoločné iniciatívy a zintenzívniť spoluprácu v súčinnosti s inými programami EÚ.

Medzi prínosy, ktoré mestá získajú, patrí:

  • individuálne poradenstvo a pomoc špecializovanej platformy tejto misie, ktorú prevádzkuje projekt NetZeroCities,
  • dodatočné peňažné prostriedky a možnosti financovania,
  • príležitosť zapojiť sa do veľkých inovačných akcií a pilotných projektov,
  • príležitosti na vytváranie sietí, výmenu najlepších postupov medzi mestami a podporu zapojenia občanov.

Komisia vyzve 100 vybraných miest, aby vypracovali tzv. zmluvy o klíme v meste s celkovým plánom klimatickej neutrality vo všetkých odvetviach, ako je napríklad energetika, budovy, nakladanie s odpadom a doprava, spolu so súvisiacimi investičnými plánmi. Do tohto procesu sa zapoja občania, výskumné organizácie a súkromný sektor.

Vzhľadom na obrovský záujem 377 miest zapojiť sa do misie Komisia zavádza aj podporu pre mestá, ktoré neboli vybrané, a to vrátane podpory prostredníctvom platformy misie a možností financovania na základe pracovného programu misie „Mestá“ v rámci programu Horizont Európa.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_2591