Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Komisia odmení inovačné projekty v rámci klimatickej transformácie EÚ viac ako 1 miliardou EUR

19-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia podpísala dohody o grante vo výške 1,1 mld. EUR na sedem veľkých projektov v rámci inovačného fondu EÚ, ktoré sú financované z príjmov zo systému obchodovania s emisiami v EÚ (ETS). Cieľom projektov je znížiť emisie o viac ako 76 Mt ekvivalent ekvivalentu CO2 v prvých desiatich rokoch realizácie. V spomínaných projektoch sa zavádzajú inovatívne nízkouhlíkové technológie v priemyselnom rozsahu, ktoré zahŕňajú kľúčové odvetvia ako vodík, oceľ, chemikálie, cement, slnečná energia, biopalivá a zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého.

Podporené projekty:

  • Kairos@C – Antverpy v Belgicku, cieľ: prvý a najväčší cezhraničný reťazec s pridanou hodnotou na zachytávanie, skvapalňovanie, prepravu a trvalé ukladanie CO2.
  • BECCS – Štokholm vo Švédsku, cieľ: multifunkčné bionergetické zariadenie na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého.
  • Hybrit Demonstration - Oxelösunde a Gällivare vo Švédsku, cieľ: demonštračný technologický projekt na výrobu železa, technológie na báze fosílnych palív nahradia klimaticky neutrálne alternatívy, ako sú výroba a používanie ekologického vodíka.
  • Ecoplanta - El Morell v Španielsku, cieľ: prvá komerčná elektráreň svojho druhu využívajúcu odpad, ktorý by inak skončil na skládkach.
  • Program K6 – Lumbres vo Francúzcku, cieľ: vyrábať prvý uhlíkovo neutrálny cement v Európe.
  • TANGO – Catania v Taliansku, cieľ: pilotná priemyselná linka na výrobu inovatívnych, vysokovýkonných fotovoltaických článkov.
  • SHARC -  Porvoo vo Fínsku, cieľ: znížie emisií skleníkových plynov prechodom od výroby vodíka z fosílnych palív k jeho výrobe z obnoviteľných zdrojov (elektrolýzou), ako aj k výrobe vodíka použitím technológií zachytávania uhlíka.

Inovačný fond spravuje Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA), zatiaľ čo Európska investičná banka poskytuje pomoc pri vypracúvaní sľubných projektov, ktoré ešte nie sú pripravené na podanie žiadosti o grant. Fond poskytuje granty aj na malé projekty. 31. marca 2022 bola spustená druhá výzva na predkladanie návrhov.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_2163