Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

FAO uvádza na trh praktické nástroje na podporu sekvestrácie pôdneho organického uhlíka

14-09-2021
(zdroj: www.fao.org)

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) uviedla na trh dva praktické nástroje určené na podporu udržiavania a sekvestrácie organického uhlíka v pôde, čo je kľúčový nástroj opatrení v oblasti klímy.

Sekvestrácia uhlíka zahŕňa odstraňovanie oxidu uhličitého z atmosféry vo forme pôdneho organického uhlíka (POU), pričom zachytávanie CO2 v pôde sa považuje za účinný spôsob znižovania skleníkových plynov. Pôda bohatá na uhlík je zdravšia a úrodnejšia, a tak užitočnejšia pre poľnohospodárov a zároveň môže pomôcť splniť ciele Parížskej dohody o zmene klímy a ciele trvalo udržateľného rozvoja.

Dva predstavené produkty, súčasť iniciatívy RECSOIL, sú:

  • globálna mapa, ktorá ukazuje, koľko a kde je možné CO2 zachytiť v pôdach – GSOCseq
  • technická príručka osvedčených postupov na sekvestráciu a udržiavanie zásob POU v pôdach.

GSOCseq je prvým globálnym odhadom potenciálu sekvestrácie POU podľa krajín na celom svete. Výsledná mapa ponúka rôzne vrstvy informácií, ktoré používateľom pomáhajú vizualizovať dôležité údaje, ako sú počiatočné zásoby POU a odhadované zásoby POU v rámci rôznych scenárov udržateľného manažmentu pôdy, ako aj relatívne miery sekvestrácie pre každý scenár.

Druhý produkt je súhrnom osvedčených postupov pre poľnohospodárov o tom, ako udržiavať zásoby POU a ako zachytávať CO2. Technická príručka je výsledkom trojročného spoločného úsilia viac ako 400 špecialistov z celého sveta. Je prvým pokusom zozbierať osvedčené postupy obhospodarovania pôdy podložené spoľahlivými vedeckými údajmi o vplyvoch týchto postupov na obsah POU v rámci širokého spektra prostredí a spôsobov využívania krajiny.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

http://www.fao.org/news/story/en/item/1438175/icode/