Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Európska zelená dohoda: Komisia navrhuje transformáciu hospodárstva a spoločnosti EÚ na splnenie klimatických ambícií

19-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia prijala balík návrhov, aby sa politika EÚ v oblasti klímy, energetiky, využívania pôdy, dopravy a daní prispôsobila zníženiu čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55% v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Dosiahnutie tohto cieľa v nasledujúcom desaťročí je zásadné, aby sa Európa stala do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete a aby sa Európska zelená dohoda stala skutočnosťou. V návrhoch Komisia predstavuje legislatívne nástroje na dosiahnutie cieľov dohodnutých v európskom klimatickom zákone a zásadnú transformáciu nášho hospodárstva a spoločnosti na spravodlivú, zelenú a prosperujúcu budúcnosť.

Návrhy kombinujú: aplikáciu obchodovania s emisiami na nové odvetvia a sprísnenie existujúceho systému obchodovania s emisnými kvótami v EÚ; zvýšené využívanie obnoviteľnej energie; vyššiu energetická účinnosť; rýchlejšie zavedenie druhov dopravy s nízkymi emisiami a infraštruktúry a palív na ich podporu; zosúladenie daňových politík s cieľmi Európskej zelenej dohody; opatrenia na zabránenie úniku uhlíka; nástroje na ochranu a rast našich prírodných zachytávačov uhlíka. Všetky návrhy sú navzájom prepojené a dopĺňajú sa.

Zatiaľ čo v strednodobom až dlhodobom horizonte prínosy politík EÚ v oblasti klímy jednoznačne prevažujú nad nákladmi na tento prechod, v súvislosti s politikami v oblasti klímy existuje riziko, že v krátkodobom horizonte dôjde k zvýšeniu tlaku na zraniteľné domácnosti, mikropodniky a používateľov dopravy. Návrh politík v uvedenom balíku preto spravodlivo rozdeľuje náklady na riešenie a adaptáciu na zmenu podnebia.

Komisia navrhla vytvorenie Sociálneho klimatického fondu, ktorý poskytne členským štátom prostriedky na pomoc občanom financovať investície do energetickej efektívnosti, nových vykurovacích a chladiacich systémov a čistejšej mobility. Fond by bol financovaný z rozpočtu EÚ sumou rovnajúcou sa 25% očakávaných výnosov z obchodovania s emisiami z palív.

Výhody súčasných opatrení na ochranu ľudí a planéty sú jasné: čistejšie ovzdušie, chladnejšie a ekologickejšie mestá, zdravší občania, nižšia spotreba energie, pracovné miesta, technológie a priemyselné príležitosti v Európe, viac priestoru pre prírodu a zdravšia planéta. Výzvou je zabezpečiť, aby všetky výhody a príležitosti boli k dispozícii všetkým, čo najrýchlejšie a najférovejšie.

Európska zelená dohoda - Plnenie našich cieľov

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541