Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Európska zelená dohoda: Komisia chce dosiahnuť nulové znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy

12-05-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia prijala akčný plán EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“. Ide o kľúčový cieľ Európskej zelenej dohody a hlavnú tému tohtoročného Zeleného týždňa EÚ.

 • Obsahuje náčrt integrovanej vízie do roku 2050: svet, v ktorom sú úrovne znečisťovania také nízke, že už nepredstavujú hrozbu pre ľudské zdravie ani prírodné ekosystémy.
 • Zahŕňa opis krokov potrebných na dosiahnutie tohto stavu. Spája všetky relevantné politiky EÚ v snahe riešiť problém znečisťovania a predchádzať mu. Osobitný dôraz pritom kladie na digitálne riešenia. Okrem toho sa plánuje aj preskúmanie príslušných právnych predpisov EÚ s cieľom odhaliť pretrvávajúce medzery a zistiť, kde treba vylepšiť vykonávanie, aby sa tieto právne povinnosti spĺňali.
 • Zahŕňa čiastkové ciele, ktoré majú pomôcť znížiť znečisťovanie pri zdroji do roku 2030 v porovnaní so súčasným stavom:
  • zlepšiť kvalitu ovzdušia v snahe znížiť počet predčasných úmrtí spôsobených jeho znečistením o 55 %,
  • zredukovať množstvo odpadu a plastov, ktoré sa dostávajú do oceánov (o 50 %), a mikroplastov uvoľňovaných do životného prostredia (o 30 %), a tak zlepšiť kvalitu vody,
  • znížiť mieru straty živín a používania chemických pesticídov o 50 % s cieľom zlepšiť kvalitu pôdy,
  • zmierniť podiel ekosystémov EÚ, v ktorých znečistenie ovzdušia ohrozuje biodiverzitu, o 25 %,
  • znížiť počet ľudí, ktorí sú chronicky vystavení škodlivému hluku z dopravy, o 30 %,
  • výrazne zredukovať mieru vzniku odpadu a o 50 % znížiť objem zvyškového komunálneho odpadu.

Akčný plán spolu so stratégiou udržateľnosti v oblasti chemikálií prijatou minulý rok slúži na prijímanie konkrétnych krokov v snahe zrealizovať cieľ nulového znečisťovania a netoxického prostredia. Zaradil sa medzi ostatné ciele EÚ v oblasti klimatickej neutrálnosti, zdravia, biodiverzity a efektívneho využívania zdrojov a vychádza z iniciatív v oblasti energetiky, priemyslu, mobility, potravín, obehového hospodárstva a poľnohospodárstva.

Tohtoročný Zelený týždeň EÚ, najväčšie každoročné podujatie zamerané na politiky v oblasti životného prostredia, sa bude konať 1. – 4. júna. Občania v celej EÚ počas neho budú mať príležitosť diskutovať o mnohorakých hľadiskách nulového znečisťovania, a to na hlavnej konferencii v Bruseli, online i na vyše 600 partnerských podujatiach.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_2345