Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Klasifikácia a hodnotenie kvality jatočného tela ošípaných budú objektívnejšie (2. časť)

16-06-2023
Ing. Peter Demo, PhD.1; Ing. Ján Tomka, PhD.1; Ing. Martina Gondeková, PhD.1; Ing. Zuzana Salagová2 | [email protected]
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 MPRV SR Bratislava
(zdroj: Slovenský chov apríl/2023, str. 21-22)

(pokračovanie 1. časti článku)

Uvedené reálie vo vývoji parametrov jatočnej hodnoty sme zahrnuli do metodiky našich experimentov pri tvorbe nových regresných rovníc. Čo sa týka výberu zvierat do pokusov, hlavným kritérium bola hrúbka slaniny, preberacia hmotnosť na bitúnku (do experimentu sa vyberali len ošípané s preberacou hmotnosťou 60-120 kg) a pohlavie.

V Slovenskej republike sa samce chirurgicky kastrujú, a preto sa do pokusu vyberali len prasničky a bravce. Celkovo sa vybralo 132 jatočných tiel, pričom pomer pohlaví bol približne vyrovnaný. V uvedenom súbore zvierat sme vykonali detailnú rozrábku jatočne opracovaného tela ošípanej, znázornenú na obrázku č.1., pričom na jednotlivé tkanivá (mäso, tuk + koža, kosti) sa rozrábali len hrubo orámované časti jatočného tela.

Obr. č.1

Experimenty ÚOP č. 57 sa uskutočnili na bitúnku Nourus-Mäso, s.r.o, Tešedíkovo, ktorý jatočne usmrcuje všetky požadované genotypy ošípaných. Merania prístrojmi FOM, FOM II, ako aj merania pomocou dvojbodovej metódy technicky zabezpečovala firma ETOS NK, s.r.o., Nitra. Samotné merania uskutočňovali dvaja vyškolení operátori. Rozrábky jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vykonali vo firme K&T mäso, s.r.o., Tešedíkovo, ktorá je organickou súčasťou bitúnku. Na všetkých vybraných 132 jatočných telách sa vykonala detailná rozrábka štyroch parciálnych častí ľavej jatočnej polovičky (pliecko, chrbtovina, stehno, jatočne upravený bok). Detailná rozrábka spočíva v stanovení hmotnosti jednotlivých tkanív (mäso, tuk s kožou, kosti) podľa referenčnej metódy EÚ 24 hodín po jatočnom usmrtení. Do výpočtu podielu chudej svaloviny sa zahrnula aj hmotnosť sviečkovice – panenky, čo je vlastne veľký driekový sval (musculus psoas major). Pri podvzorke ošípaných (n=12) bola vykonaná kompletná detailná rozrábka ľavej jatočnej polovičky na jednotlivé tkanivá. Detailne sa nerozrábala len hlava, ako aj predné a zadné nožičky. Na základe disekcie jatočne opracovaných tiel ošípaných sme stanovili základné ukazovatele jatočnej hodnoty, uvedené v tabuľke č.2.

Tabuľka č.2: Základné štatistické ukazovatele jatočných tiel ošípaných zaradených do autorizačného pokusu

Tabuľka č.2

Namerané údaje hrúbok chrbtovej slaniny, resp. svaloviny, ako aj údajov z detailnej a kompletnej rozrábky jatočných tiel z celého vybraného súboru ošípaných slúžili k tvorbe nových regresných rovníc pre prístroj FOM II, ako aj pre dvojbodovú metódu ZP.

Regresná rovnica pre prístroj FOM II má nasledovný tvar:

FOM_II = 63,21 – 0,643 * SLAN + 0,089 * SVAL,

kde Y FOM_II je podiel svaloviny odhadovaný prístrojom FOM II v %;
SLAN, resp. SVAL je hrúbka slaniny, resp. svalu medzi 2.-3. predposledným rebrom v mm.

Regresná rovnica pre dvojbodovú metódu (ZP) má nasledovný tvar:

ZP = 60,45 – 0,4 * SLAN + 0,075 * SVAL,

kde YZPpodiel svaloviny odhadovaný dvojbodovou metódou v %;
SLAN, resp. SVAL je hrúbka slaniny, resp. svalu v bedrovej oblasti v mm.

Na základe nameraných mier hrúbok slaniny, resp. svalu, ako aj detailných rozrábok jatočne opracovaných tiel ošípaných bol vypracovaný Protokol II na schválenie riadiacim orgánom EK. Autorizačným pokusom boli vypočítané nové regresné rovnice pre dve metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných – FOM II, ZP. Obe novonavrhované regresné rovnice objektívne odrážajú podiel svaloviny v populácii jatočných ošípaných na Slovensku. Práve v týchto dňoch sa ukončuje verifikácia výsledkov ich práce v orgánoch EK. Po schválení a ukončení procesu expertmi EÚ bude vydané rozhodnutie, oprávňujúce používať nové regresné rovnice i nový prístroj FOM II v prevádzkovej praxi nášho mäsopriemyslu.

Konštrukcia nových regresných rovníc pre metódy hodnotenia novým aparatívnym prístrojom FOM II, resp. dvojbodovou metódou a ich schválenie orgánmi EK umožní objektívnejšiu klasifikáciu jatočných ošípaných v prevádzkových podmienkach na Slovensku. Použitie modernejšieho typu prístroja FOM II na aparatívne hodnotenie podielu svaloviny v jatočne opracovanom tele ošípaných vo veľkokapacitných prevádzkach umožní nahradiť starší typ prístroja FOM, na ktorý končí technická a softvérová podpora.

Optoelektronická sonda prístroja FOM II je presnejšia a namerané hodnoty hrúbky slaniny, resp. svaloviny verne odrážajú skutočné miery jatočného tela a tým aj zastúpenie mäsa v jatočnej polovičke.

Nová regresná rovnica pre dvojbodovú metódu umožní v nízkokapacitných prevádzkach objektívnejšiu klasifikáciu jatočných ošípaných. Využívanie nového prístroja FOM II i obe nové regresné rovnice zvyšujú konkurencieschopnosť mäsospracujúceho priemyslu z pohľadu tuzemského i zahraničného obchodu a minimalizujú prípadné spory pri hodnotení, klasifikácii a speňažovaní zvierat medzi prevádzkovateľom bitúnku na strane jednej a dodávateľom ošípaných na strane druhej.

Nakoľko z nameraných hodnôt v experimentoch je možné vykonať podrobné analýzy v oblasti šľachtenia a vývinu jatočných ukazovateľov jednotlivých genotypov, jatočnej hmotnosti a pod., výsledky môžu výrazne zlepšiť efektívnosť chovu domácich producentov ošípaných, zlepšiť ekonomiku chovu ošípaných na Slovensku a zvýšiť podiel ošípaných domácej proveniencie na tuzemskom trhu.

Projekt bol riešený v rámci úlohy odbornej pomoci (ÚOP) č.57 „Aktualizácia metód klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných (Protokol II)“ v zmysle kontraktu č.342/2021/MPRV SR-220