Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Komisia podporuje prechod odvetvia bravčového mäsa na udržateľnejšiu výrobu

22-03-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska reflexná skupina pre bravčové mäso predložila svoju záverečnú správu Európskej komisii 18. januára 2023, desať mesiacov po svojom prvom úvodnom zasadnutí 10. marca 2022.

V marci 2022 čelil sektor bravčového mäsa už niekoľko mesiacov vážnym ťažkostiam v dôsledku kombinácie viacerých negatívnych faktorov (sanitárne obmedzenia v súvislosti s COVID-19, spomalenie vývozu do Číny, ďalšie šírenie afrického moru ošípaných a zvýšenie vstupných nákladov). Ďalší postup si vyžadoval dôkladnú reflexiu, keďže prevládajúce ťažkosti presahovali očakávané sezónne výkyvy.

Európska reflexná skupina pre bravčové mäso mala formu spoločných stretnutí Skupiny pre občiansky dialóg o živočíšnych výrobkoch (sekcia bravčového mäsa), na ktorých sa stretli zainteresované strany, a skupiny expertov Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov (sekcia živočíšnych výrobkov), na ktorých sa stretli národní experti zo všetkých krajín EÚ. Európska reflexná skupina pre bravčové mäso sa stretla sedemkrát. Výsledkom je správa predložená Európskej komisii.

Správa obsahuje 26 odporúčaní týkajúcich sa sociálno-ekonomických, environmentálnych a klimatických výziev, ako aj dobrých životných podmienok zvierat, výskumu a inovácií. Hoci väčšina odporúčaní je určená členským štátom a zainteresovaným stranám, niekoľko z nich je adresovaných Komisii. Týka sa to napríklad ekologického poľnohospodárstva, organizácií výrobcov, zdrojov krmív a bielkovín a podpory noriem kvality a produkcie EÚ.

Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski ocenil prácu skupiny a predstavil reakciu Komisie na odporúčania uvedené v správe. Prechod k udržateľnejším systémom chovu ošípaných, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu a zvieratám, by mal byť pre toto odvetvie prioritou. Zároveň ministrom poľnohospodárstva pripomenul tieto body:

  • Dobré životné podmienky zvierat: v strategických plánoch SPP bude na zlepšenie dobrých životných podmienok a zdravia zvierat vyčlenených 7 miliárd EUR. Komisia v súčasnosti reviduje aj právne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat.
  • Podpora ekologického poľnohospodárstva a udržateľnej výroby: Komisia v apríli 2021 predložila komplexný akčný plán rozvoja ekologickej výroby v EÚ. Okrem konkrétnych opatrení uvedených v akčnom pláne Komisia v roku 2023 vyčlení 28 miliónov EUR na propagačné kampane.
  • Stimulovanie dopytu po ekologických výrobkoch. Ďalšími 36 miliónmi EUR sa podporí propagácia udržateľných poľnohospodárskych postupov, ktoré sú prospešné pre klímu, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat, a spotreba udržateľne vyrábaných agropotravinárskych výrobkov.
  • Závislosť odvetvia od dovážaných krmív: Komisia o rok predstaví aj prístup EÚ k bielkovinám.
  • Výskum a inovácie: V rámci programu Horizont Európa bude investovaných približne 9 miliárd EUR z fondov EÚ na podporu výskumu a inovácií v oblasti "potravín, biohospodárstva, prírodných zdrojov, poľnohospodárstva a životného prostredia", pričom jedna tretina tohto rozpočtu je určená osobitne pre poľnohospodárstvo. V rokoch 2023 - 2024 sa už počíta s 2 miliardami EUR na rôzne výzvy. Ďalšie prostriedky sú vyčlenené aj na výskumné projekty zamerané na vývoj pilotných vakcín proti africkému moru ošípaných, ktorý výrazne ovplyvnil toto odvetvie. Komisia vo všeobecnosti podporuje aj medzisektorovú spoluprácu a zapojenie poľnohospodárov, poradcov a ďalších aktérov do výskumných projektov, najmä prostredníctvom Systému poľnohospodárskych znalostí a inovácií (AKIS).

V strategických plánoch SPP je tiež k dispozícii široká škála nástrojov na podporu sektora pri znižovaní emisií skleníkových plynov, zlepšovaní hospodárenia s krmivami a hnojom a investovaní do obnoviteľných zdrojov energie, ako je bioplyn. Komisia tiež vyzýva členské štáty, aby sa riadili odporúčaniami skupiny týkajúcimi sa stratégií a nástrojov riadenia poľnohospodárskych rizík.

Podrobná odpoveď Komisie na správu je k dispozícii online.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-supports-pigmeat-sectors-move-more-sustainable-production-2023-03-20_en