Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hydina

Vplyv farby a intenzity LED svetla na vyzobávanie peria a prejavy strachu v prípade nosníc chovaných v kolóniách s prirodzeným párením

22-10-2019
(zdroj:https://www.mdpi.com)

Komerčné chovateľské farmy sa orientujú na využívanie chovu v kolóniových klietkach vzhľadom na vysokú efektívnosť, nízke energetické vstupy, čistotu výroby a zvyšujúci sa záujem verejnosti o welfare zvierat. Na rozdiel od konvenčných klietok sú nosnice v kolóniách a sú spolu s kohútmi. Tento spôsob chovu je však stále v začiatkoch vzhľadom na riešenie problémov so správaním sliepok, ako je napríklad vyzobávanie peria a kanibalizmus, ktoré majú negatívny dopad na zdravie, welfare zvierat a spôsobujú aj hospodárske problémy. Je preto nevyhnutné identifikovať efektívne postupy zmierňujúce škody spôsobené vyzobávaním peria a kanibalizmom pri takomto spôsobe chovu.

Cieľom štúdie bolo preskúmať vplyvy svetelných diód (LED) v štyroch farbách (biela, červená, žlto-oranžová, modro-zelená) pri dvojakej intenzite pre každú farbu na vyzobávanie peria, stav peria, kanibalizmus, strach a stres.

V prípade červeného svetla pri oboch mierach intenzity vykazovali sliepky najnižšiu frekvenciu vážneho vyzobávania peria a pri bielom svetle naopak najvyššiu. Pri červenom a modro-zelenom svetle mali lepší stav peria ako pri bielom a žlto-oranžovom svetle, kedy vykazovali aj výrazne dlhší stav tonickej nehybnosti. Sliepky chované pri červenom svetle mali vyššiu koncentráciu 5- hydroxytryptamínu, nižšiu koncentráciu kortikosterónu a nižší pomer heterofily/lymfocyty v porovnaní so sliepkami chovanými pri bielom a žlto-oranžovom svetle. Červené svetlo by mohlo výrazne znížiť úmrtnosť spôsobenú kanibalizmom. Celkovo sliepky pri červenom svetle s nižšou intenzitou vykazovali nižšiu frekvenciu vážneho vyzobávania peria, nižšie poškodenie peria, boli menej bojazlivé, mali nižšie fyziologické indikátory stresu i nižšiu úmrtnosť v dôsledku kanibalizmu. Prechod na červené svetlo resp. tlmené svetlo by mohol byť považovaný za efektívnu metódu znižovania rizika vyzobávania peria a prejavov strachu v prípade nosníc.

Zdroj:

Shi, H.; Li, B.; Tong, Q.; Zheng, W.; Zeng, D.; Feng, G. Effects of LED Light Color and Intensity on Feather Pecking and Fear Responses of Layer Breeders in Natural Mating Colony Cages. Animals 2019, 9, 814.

https://www.mdpi.com/2076-2615/9/10/814/htm