Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Rastlinná výroba

· Ochrana rastlín

485/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2024

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov

odstraňovanie inváznych druhov

444/2021 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky z oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
 

rastlinolekárska starostlivosť

51/2021 Z. z.


Účinnosť od: 15.02.2021

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín v znení vyhlášky č. 117/2013 Z. z.

prípravky na ochranu rastlín

52/2021 Z. z.


Účinnosť od: 15.02.2021

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 486/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti, o žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní certifikátu, rozšírení rozsahu certifikátu alebo recertifikácii v znení vyhlášky č. 163/2013 Z. z.

správna experimentálna prax, skúšky biologickej účinnosti,audit, certifikácia

21/2020 Z. z.


Účinnosť od: 01.03.2020

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
 

ochranné opatrenia pre rastliny a rastlinné produkty

Nariadenie č. 88/2018


Účinnosť od: 01.04.2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

ochranné opatrenia pre rastliny a rastlinné produkty

Nariadenie č. 286/2017


Účinnosť od: 01.01.2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

ochranné opatrenia proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z  15. mája 2014 , ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES.
 

zdravie a dobré životné podmienky zvierat, zdravie rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu

Nariadenie č. 250/2014


Účinnosť od: 01.10.2014

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.

škodlivé organizmy

Nariadenie č. 130/2014


Účinnosť od: 01.06.2014

Nariadenie č. 130/2014 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.

ochrana rastlín