Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Lesy a lesné hospodárstvo

· Ochrana lesov

537/2021 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2022

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení vyhlášky č. 15/2015 Z. z.
 

hospodárska úprava a ochrana lesov

Vyhláška č. 15/2015


Účinnosť od: 15.02.2015

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.

ochrana lesov

Vyhláška č. 12/2009


Účinnosť od: 01.02.2009

Vyhláška č. 12/2009 o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov.

ochrana lesných pozemkov

Vyhláška č. 549/2007


Účinnosť od: 01.12.2007

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

ochrana lesov

Vyhláška č. 453/2006


Účinnosť od: 15.07.2006

Vyhláška č. 453/2006 o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.

úprava a ochrana lesov