Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Príprava pôdy a pestovanie plodín

Sejacie kombinácie a trendy ich vývoja

22-07-2020
S použitím dostupných zdrojov spracoval: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Snahou každého farmára je zabezpečiť čo najvhodnejšie podmienky pre vyrovnaný porast. Tento cieľ mu pomáhajú dosiahnuť moderné sejacie stroje, ktoré sú k dispozícii v širokej palete konštrukčného prevedenia. Konštrukcia pracovných mechanizmov musí zabezpečiť rovnomerné rozdelenie osiva po ploche pri dodržiavaní jednotnej hĺbky ukladania osiva v celej šírke pracovného záberu.

Pre výsev obilnín a ďalších plodín sa ponúka celý rad systémov, schopných zabezpečiť výsev v rozmedzí od 0,5 až do 500 kg.ha-1. Hlavné rozdiely medzi súčasnými sejačkami spočívajú v prevedení ich zásobníka, systému dávkovania a dopravy osiva, rovnako ako aj výsevných pätiek či zariadení pre uzavretie výsevnej ryhy.

Hlavné úlohy obrábania pôdy pred založením porastu

Spôsob založenia porastu do značnej miery rozhoduje o budúcej úrode plodiny. Z agronomického hľadiska je dôležité vytvoriť dostatočné vzdialenosti medzi jednotlivými rastlinami, čím dôjde k obmedzeniu konkurencie v oblasti dodávok vody, svetla, živín a vzduchu už v období klíčenia. Samotnú kvalitu a spôsob založenia porastu ovplyvňuje aj zvolená technológia obrábania pôdy, teda aj vlastná predsejbová príprava.

Hlavnou úlohou obrábania pôdy pred založením porastu je urovnať povrch pôdy po základnom obrábaní pôdy, pripraviť podmienky pre uloženie osiva do požadovanej hĺbky pre jednotlivé plodiny, prispieť k odburiňovaniu pôdy ničením vzchádzajúcich burín, v prípade potreby zapraviť do pôdy hnojivá či pesticídy. Z hľadiska mechanického pôsobenia dochádza pri predsejbovej príprave pôdy k plytkému kypreniu, drobeniu a urovnávaniu jej povrchu aj primeranému utuženiu, zvlášť po predchádzajúcej orbe.

Pri predsejbovej príprave sa pripravuje osivové lôžko, ktoré je charakterizované utuženou vrstvou pôdy, na ktorej má byť uložené osivo a kyprou vrstvou pôdy, ktorá má osivo zahrnúť. Spodná utužená časť má osivu zabezpečiť kontakt s kapilárnou vodou, kyprá zemina nad hĺbkou uloženia osiva umožňuje prístup vzduchu k osivu a uľahčuje vzchádzanie. Utuženie vrstvy, na ktorú sa ukladá osivo, zabraňuje dodatočnému ulíhaniu pôdy po zasiatí, ktorým by boli poškodené korene mladých rastlín.

Príprava pôdy a sejba v jednom prejazde

Spájanie operácií predsejbovej prípravy pôdy so sejbou má hlavný význam pri plodinách, ktoré sa sejú ako prvé na jar (napr. mak), alebo v prípade rizika vplyvu zlého počasia pri vykonávaní po sebe nasledujúcich pracovných operácií predsejbovej prípravy pôdy a sejby. Určitým rizikom tohto pracovného postupu je to, že osivo môže byť ukladané do kyprej, prirodzeným spôsobom neuľahnutej pôdy. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité dodržať hĺbku kyprenia, ktorá by výrazne nemala presahovať hĺbku sejby.

V jarnom období sú najčastejšie používané ťahané (pasívne) kombinované súpravy predstavujúce účelné spojenie pasívneho kombinátora so sejačkou. Určené sú predovšetkým pre prácu na ľahkých až stredne drobivých pôdach. Pri zostavovaní ťahaných kombinovaných súprav pre predsejbovú prípravu pôdy a sejbu je treba rešpektovať požiadavku na spotrebu merného príkonu, ktorý predstavuje 15 až 25 kW.m-1 pracovného záberu súpravy. V ponuke sú kombinované strojové súpravy so záberom 3 až 12 m s výkonnosťou 1 až 1,2 ha.h-1 na jeden meter záberu súpravy.

Pre prácu na ťažšie spracovateľných pôdach sa využívajú kombinované stroje s pohonom od vývodového hriadeľa. Pracovná rýchlosť týchto kombinovaných strojových súprav sa pohybuje v rozmedzí 5 až 8 km.h-1, pričom záber takýchto kombinácií spravidla neprevyšuje 6 metrov.

V oboch prípadoch je spojenie sejačky s kombinovaným náradím spravidla riešené za pomoci trojbodového hydraulického závesu, ktorý umožňuje rýchle odpojenie sejačky a prípadné samostatné využitie obidvoch strojov. V týchto riešeniach sa najčastejšie využívajú univerzálne pneumatické sejačky s valčekových (hrotovým) výsevným ústrojenstvom, radličkovými, resp. kotúčovými výsevnými pätkami a vhodne riešeným umiestnením zásobníka s osiva.

Viac sa presadzujú pasívne „kombinácie“

V posledných rokoch možno pozorovať zvýšený záujem predovšetkým o používanie ťahaných kombinácií s rôznymi druhmi pasívnych pracovných prvkov. Vyplýva to z dvoch hlavných faktorov:

  • firmy svoje stroje v poslednom období značne zlepšili, takže dnes presnejšie a intenzívnejšie spracovávajú pôdu a  dokonale pripravujú lôžko pre osivo,
  • väčší pracovný záber, vyššia pojazdová rýchlosť a z toho vyplývajúca vyššia výkonnosť ich robí zaujímavejšími najmä pre väčšie obhospodarované plochy.

Názory na používanie kombinovaných strojov pre predsejbovú prípravu s pasívnymi alebo aktívnymi pracovnými prvkami sú v praxi rôzne. Stroje na prípravu pôdy poháňané od vývodového hriadeľa spravidla potrebujú k agregácii výkonnejší traktor a dostatočný výkon na vývodovom hriadeli, taktiež je vyššia požiadavka na väčšiu zdvíhaciu silu TBZ.

Pri ťahaných kombináciách možno použiť menší traktor, doprava po ceste je jednoduchšia a bezpečnejšia, hydraulika traktora je menej namáhaná. Vzhľadom na väčšie pracovné zábery a vyššie pracovné rýchlosti sú dosahované s ťahanými kombinátormi už spomínané vyššie pracovné výkonnosti.

V oblasti opotrebenia nie sú zatiaľ k dispozícii porovnávacie parametre s aktívne poháňanými strojmi, dá sa ale predpokladať, že pri závesných - pasívnych ťahaných strojoch bude opotrebenie jednotlivých pracovných prvkov nižšie, čo môže byť zaujímavým predovšetkým pre podniky, ktoré hospodária na pôdach s väčším výskytom kameňov.

Pri porovnávaní nadobúdacích nákladov a potrebného príkonu sa objavujú výhody ťahaných kombinátorov oproti aktívne poháňaným strojom predovšetkým vtedy, ak je možné dosiahnuť rovnakú kvalitu práce pri vyššej plošnej výkonnosti a nižšom opotrebení pracovných prvkov.

Ponuka sejacích kombinácií je široká

Termín „sejacia kombinácia“ sa zaužíval pre označenie stroja, ktorý v sebe integruje prvky vykonávajúce pri jednom pracovnom prejazde po pozemku spravidla prípravu pôdy a sejbu, prípadne ešte aj s prihnojením, alebo aplikáciou pesticídov do pôdy. Technických noviniek pre uvedenú oblasť používania poľnej techniky sa na našom trhu v posledných rokoch objavilo niekoľko. Spravidla sú to stroje, ktoré sú vhodné po určitých úpravách pre nasadenie tak do konvenčných, ako aj minimalizačných resp. ochranných pestovateľských technológií. Pracovný postup uvedeného stroja je veľmi jednoduchý: skyprenie vrchnej vrstvy pôdneho prostredia – urovnanie so súčasným utužením skyprenej vrstvy pôdy – uloženie osiva do požadovanej hĺbky – následné pritlačenie osiva pre zabezpečenie dostatočného kontaktu s pôdou – zahrnutie osiva kyprou pôdou. Uvedenému pracovnému postupu zodpovedá aj usporiadanie jednotlivých pracovných prvkov na ráme stroja.

V prednej časti nosného rámu sú najčastejšie montované tanierové brány, alebo kypriace radličky slúžiace k plytkému kypreniu pôdy a zapracovaniu rastlinných zvyškov. Pracovnú hĺbku tejto sekcie stroja je spravidla možné prestavovať hydraulicky z miesta vodiča. Za nimi nasledujú utužovacie valce, ktoré majú za úlohu zhutniť pôdu v oblasti osivového lôžka, do ktorého potom výsevné pätky uložia osivo, ku ktorému je pritlačená pôda utláčacími valcami, umiestnenými za výsevnými jednotkami. Vzadu za utláčacími valcami povrch pôdy uzatvára a upravuje rad prútových zavlačovačov.

Moderné sejacie kombinácie sa pred niekoľkými rokmi objavili na trhu najskôr v záberoch 3 a 4 m. Čoskoro však prišiel dopyt aj od veľkých podnikov, a preto sa v súčasnosti vyrábajú v záberoch až do 9 m. Sú obľúbené vďaka svojej univerzálnosti využitia (sejba do mulča aj do zoranej pôdy) a produktivite podporovanej zásobníkmi osiva s veľkým objemom. Zásobníky majú vhodný tvar pre plnenie z veľkoobjemových vakov teleskopickým, alebo čelným nakladačom, alebo tiež prekladacím vozom so závitovkovým dopravníkom a s objemom 4000 l možno zasiať napr. minimálne 18 ha jarnej pšenice na jedno naplnenie. Výhodou veľkokapacitných zásobníkov je tiež to, že súprava môže zasiať niekoľko vzájomne rozptýlených pozemkov bez toho, aby ju musel zakaždým nasledovať traktor s osivom.

Pasívne pracovné orgány sa dobre uplatňujú aj na pôdach s väčším výskytom kameňov, kde aktívne náradie vyžadovalo časté opravy. Prevádzkové náklady sú potom výrazne nižšie. Výsevné pätky sú väčšinou tanierové s centrálne nastaviteľným prítlakom a dokážu pracovať precízne pri rýchlostiach až 15 km.h-1. S verziou o zábere 9 m je možné vďaka tomu založiť porasty na 100 až 120 ha za deň, čo zodpovedá požiadavkám veľkých podnikov. V závislosti od konštrukcie, terénnych a pôdnych podmienok majú tieto stroje značne rozdielne nároky na ťažnú silu, ktorým musí zodpovedať aj výber traktora. Aj preto sa odporúča najprv vyskúšanie vo vlastných podmienkach

Výrobcovia kombinovaných sejačiek aj naďalej inovujú. Poslednými novinkami sú možnosť zámeny sekcií pasívneho náradia na prípravu pôdy za rotačné brány, možnosť odpojenia univerzálnej „obilninovej“ výsevnej sekcie a pripojenie presných výsevných jednotiek pre sejbu kukurice, voliteľná doplnková výbava, napr. závitovkový dopravník pre plnenie zásobníka, alebo integrovaný systém pre prihnojovanie a pod..

Plynulejšia počiatočná fáza vývoja rastlín je výhodná najmä pri jarných obilninách a v regiónoch s krátkou vegetačnou dobou. Prihnojovanie „pod pätu“ je v tomto smere pre väčšinu jarných plodín veľmi užitočné. Presné uloženie hnojiva súčasne s výsevom je však požadované čoraz častejšie aj pri jesennej sejbe obilnín a repky, takže kombinované sejačky nachádzajú prakticky celoročné uplatnenie. Zásobník je v takom prípade dvojdielny s možnosťou variabilného nastavenia objemu pre hnojivo a osivo. Taktiež výsevok a dávku hnojiva možno nastavovať navzájom nezávisle. Hnojivo aplikujú najčastejšie dvojkotúčové výsevné pätky, a to pred pneumatikovým valcom.

Výberu výsevných pätiek treba venovať pozornosť

Ako už bolo naznačené, súčasťou kombinovaných súprav pre predsejbovú prípravu pôdy sú často sejačky, ktoré tvoria ich dôležitú „nadstavbu“ umožňujúcu pri jednom prejazde po poli okrem prípravy osivového lôžka naň uložiť aj osivo. V takomto prípade je prevedeniu výsevných pätiek a zariadenia pre zakrytie a uzavretie osiva v pôde potrebné venovať osobitnú pozornosť predovšetkým vtedy, ak sejací stroj bude pracovať ako v klasickej (orbovej), tak i bezorbovej technológii.

Klasické radličkové výsevné pätky s tupým uhlom vnikania do pôdy sú vhodné len do dobre pripravených pôdnych podmienok. Hlavne v jesenných mesiacoch, ale aj pri jarnej sejbe do mulču vymŕzajúcich rastlín, sa vzhľadom na výskyt rastlinných zvyškov kladú vyššie nároky na ukladanie osiva do pôdy. Z hľadiska uloženia osiva do pôdy možno použiť sejačky s kotúčovými alebo tanierovými výsevnými pätkami alebo sejacie stroje s plochými šípovými radlicami.

Pri ukladaní osiva kotúčovými alebo tanierovými výsevnými pätkami sa používajú sejacie stroje s pätkami uloženými vo viacerých radoch, u ktorých nedochádza k technologickým poruchám vplyvom upchávania pätiek rastlinnými zvyškami. Kotúčové výsevné pätky sú spravidla vybavené obmedzovačmi hĺbky výsevu, ktoré zaručujú dodržanie zvolenej hĺbky siatia aj v kyprej pôde.

Problémy však môžu nastať pri výskyte väčšieho množstva rastlinných zvyškov na povrchu pôdy, ktoré pätky nedokážu prerezať, takže osivo je potom uložené na vrstvu rastlinnej hmoty a výsevná ryha nie je dostatočne uzavretá. Veľmi dobré výsledky sa dosahujú pri zakladaní porastov pomocou strojov, ktoré kombinujú plytké kyprenie na hĺbku sejby pomocou plochých odrezávacích radličiek a sejbu, kedy je osivo pneumatickou cestou dopravované za každú radličku, kde je potom uložené na ploché lôžko pod radličkou nadvihnutou zeminou.

Ďalšími variantmi sú špeciálne dlátové alebo šípové radličky, ktoré prenikajú do pôdy v ostrom uhle, ich zastúpenie v praxi je však nižšie.

Optimálne uloženie osiva má v každej pestovateľskej technológií svoj význam. Napomáha zdarnému vývoju rastlín v prvých fázach vegetácie, má pozitívny vplyv na vzchádzavosť a pomáha znižovať náklady na osivo. Porast potom prechádza všetkými fázami vývoja jednotne, čo platí aj o dozrievaní, takže ako zásahy na ochranu rastlín, tak aj zberové práce môžu prebiehať plynulejšie. Na súčasných sejačkách je výsevok už bežne nastaviteľný plynulo, a to v rozmedzí od 0,5 až do 500 kg.ha-1.

Trendy vo výkonnosti a výbave „kombinácií“

Významnou vlastnosťou kombinovaných sejacích súprav a kombinovaných sejačiek je ich univerzálnosť, teda možnosť operatívneho nasadenia za rôznych podmienok bez zdĺhavých úprav. Rastúce požiadavky zo strany zákazníkov sú tiež dôvodom pre rozširovanie ich výbavy zo strany výrobcov. Trendom, s ktorým sa možno v praxi stretnúť je to, že  sa spravidla kupujú veľmi dobre vybavené kombinované sejačky (často aj za cenu vyšších obstarávacích nákladov), pretože kvalita práce za rôznych podmienok a zároveň aj výkonnosť tohto článku hrá úplne zásadnú úlohu.

Vo veľkých podnikoch sa od sejačiek vyžaduje vysoká výkonnosť. Pneumatické sejacie stroje zaručujú precízny výsev v celej šírke záberu (dnes až do 12 m). Zároveň sú osadené veľkoobjemovými zásobníkmi osiva s kapacitou 5800 l, v niektorých prípadoch aj viac. Prúd vzduchu rozdeľuje osivo po celom zábere výsevnej lišty, rovnomernosť je zaručená aj tým, že otáčky ventilátora nie sú závislé na otáčkach motora traktora. Výsev je riadený počítačom, ktorý získava informácie o prejdenej dráhe od impulzného kolesa. Stále väčší význam v súčasnosti majú snímače (senzory) strážiace dopravu osiva semenovodmi až k výsevným pätkám. Vodič môže z kabíny kontrolovať zakladanie koľajových medziriadkov a prácu všetkých čiastkových sekcií stroja. Displej monitora v kabíne vodiči ihneď zobrazí prípadný upchatý riadok, takže nie je potrebné zložito hľadať príčinu problému. Aktuálnou novinkou väčšiny výrobcov sejačiek je automatické vypínanie a zapínanie výsevu v sekciách na základe informácií o polohe stroja pomocou GPS, ktoré tiež šetrí náklady na osivo. Pneumatické sejacie stroje sa vyrábajú ako samostatné stroje s už spomínanou šírkou záberu až 12 m, ako aj nadstavbové stroje v šírkach záberu od 3 m, ktoré sú určené predovšetkým pre malé a stredné podniky, pre ktoré sú k dispozícii často aj v jednoduchšej výbave za nižšiu cenu.

Záver

Aj keď z dôvodu úspory času s náročnou prípravou pôdy využíva dnes veľké množstvo podnikov bezorbovú technológiu pri zakladaní porastov ozimín, pri príprave pôdy pre jariny to úplne neplatí. Vplýva to aj z toho, že na časti plôch vyčlenených pre sejbu jarín môže byť na jeseň aplikované organické hnojivo s jeho následným zaoraním, prípadne zapravením radličkovými kypričmi. Časť podnikov, ktoré využívajú jesennú orbu, potom pristupuje k založeniu porastov jarín jedným prejazdom, čo je výhodné tak z hľadiska času, nákladov, ako aj z pôdoochranného hľadiska.

Práve zníženie počtu prejazdov po pozemku pri zakladaní úrod v jarnom období je veľmi dôležitým faktorom. Ťažké pôdy sa prehrievajú dlhšiu dobu, pomalšie vysychajú a na príliš skorý vstup techniky reagujú nadmerným utužením. Správna voľba termínu práce je potom veľmi dôležitá. Výkonné technológie znižujú napätie v pracovných špičkách a umožňujú založiť porasty v agrotechnickom termíne, čo zvyšuje istotu vysokých úrod. Okrem technických a technologických predpokladov je tiež potrebné zabezpečiť aj vyššiu efektívnosť využívania agrobiologického potenciálu pôdy a pestovanej plodiny. To možno dosiahnuť, popri využívaní správnych a kvalitných odrôd biologického materiálu, aj redukovaním technogénneho utláčania pôdy, obmedzovaním rizika vplyvu meteorologických faktorov, presnejším výsevom osiva prostredníctvom dokonalejších výsevných systémov a zároveň aj cieleným prihnojovaním priemyselnými hnojivami súčasne so sejbou.

Znižovanie celkových nákladov na založenie porastu patrí medzi dôležité úlohy väčšiny (ak nie všetkých) pestovateľov poľných plodín. Čoraz viac sa preto pestovatelia rozhodujú v prospech úspornejších a efektívnejších technológií, ktorými možno kompenzovať rastúce ceny vstupov. Znížiť celkové náklady možno takými prístupmi, ktoré využívajú kombinované náradie, umožňujúce menší počet prejazdov po poli, náradie s pasívnymi pracovnými orgánmi, nižšiu spotrebu energie a času pri vykonávaní pracovných operácií a vyššiu plošnú výkonnosť strojových súprav zásluhou redukcie technologických prestojov (veľkokapacitné zásobníky sejacích strojov).