Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027

Prieskum o zjednodušení objasňuje špecifické problémy, ktorým čelia poľnohospodári v celej EÚ

25-04-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska komisia predstavila predbežné výsledky svojho prieskumu o zjednodušení pre poľnohospodárov. Prieskum, ktorý bol k dispozícii online vo všetkých jazykoch od 7. marca do 8. apríla, získal takmer 27 000 odpovedí. Podrobná analýza získaných odpovedí bude nasledovať v druhej polovici roka.

Prieskum bol súčasťou opatrení, ktoré Komisia prijala v reakcii na obavy poľnohospodárov, a bol zameraný konkrétne na poľnohospodárov s cieľom zistiť administratívnu záťaž a zložitosť vyplývajúcu z pravidiel SPP, ako aj iných pravidiel pre potraviny a poľnohospodárstvo, a to v súvislosti s ich uplatňovaním na vnútroštátnej úrovni, ako aj so súvisiacimi povinnosťami v oblasti evidencie a podávania správ. Prieskum a následná analýza by mali identifikovať aj oblasti, v ktorých by sa mohli vykonať zlepšenia na zníženie administratívnej záťaže poľnohospodárov.

Krátka prezentácia predbežných výsledkov sa uskutočnila pri príležitosti seminára o riadení a výkonnosti, na ktorom sa zúčastnili členovia skupiny pre Občiansky dialóg o strategických plánoch SPP a horizontálnych otázkach, zástupcovia členských štátov zo skupiny expertov pre vykonávanie nariadenia o strategických plánoch SPP, ako aj zástupcovia národných platobných agentúr.

Respondenti

Medzi respondentmi bolo 81 % poľnohospodárov, ktorí žiadali o podporu SPP, zvyšok respondentov tvorili poľnohospodári, ktorí o podporu SPP nežiadali (16 %), alebo poľnohospodárski poradcovia a iné subjekty. 36 % odpovedajúcich poľnohospodárov bolo vo veku 50 až 64 rokov a 48 % vo veku 30 až 49 rokov. Veľmi malé farmy s rozlohou menšou ako 5 hektárov boli zastúpené 10 % respondentov, zatiaľ čo 39 % pracuje v poľnohospodárskych podnikoch s rozlohou od 5 do 50 hektárov. Pripomeňme, že priemerná veľkosť farmy v Európskej únii je 17,4 hektára. Najviac zastúpenými druhmi produkcie boli obilniny a iné poľné plodiny, ďalej hovädzie mäso a mlieko, víno a olivový olej.

Prvé poznatky

Z prieskumu vyplynulo, že 33 % respondentov pracuje každý rok viac ako 6 dní na administratívnych úkonoch spojených so žiadosťami o pomoc SPP vrátane dokumentácie na splnenie podmienok. Pre 24 % z nich je to 5 až 6 dní, pre 38 % zúčastnených poľnohospodárov 1 až 4 pracovné dni. Veľmi veľká časť poľnohospodárov, ktorí žiadajú o podporu SPP (78 %), využíva pri príprave a predkladaní žiadosti o podporu SPP aj nejaký druh externej pomoci. Pomoc poskytujú združenia poľnohospodárov a družstvá v 36 % prípadov, súkromné spoločnosti, ako sú poradenské firmy alebo banky (25 %), alebo verejné orgány v prípade 18 % respondentov.

Polovica respondentov, ktorí žiadajú o podporu v rámci SPP, nepoužíva mobilné zariadenia na poskytovanie fotografií s geografickým označením úradom. Z 50 % respondentov, ktorí používajú mobilné zariadenia na tento účel, má približne polovica s tým problémy, najmä preto, že to považujú za časovo náročné, používanie zariadení nie je jednoduché alebo im chýba spätná väzba o presnosti poskytnutej fotografie. 

Pokiaľ ide o kontroly na mieste za posledné 3 roky, 36 % poľnohospodárskych podnikov zahrnutých do prieskumu bolo navštívených raz, zatiaľ čo 16 % poľnohospodárskych podnikov bolo navštívených aspoň trikrát. Tieto návštevy môžu zahŕňať aj kontroly, ktoré nesúvisia so SPP. Príprava na tieto kontroly na mieste a následné opatrenia si v prípade 63 % kontrolovaných poľnohospodárov vyžiadali od pol dňa do jedného dňa práce. Komisia vo svojich návrhoch na zjednodušenie oznámila, že zjednoduší metodiku niektorých kontrol s cieľom znížiť počet návštev na farmách zo strany vnútroštátnych správnych orgánov až o 50 %. Toto opatrenie priamo reaguje na požiadavky členských štátov. Vďaka menšiemu počtu kontrolných návštev budú mať poľnohospodári viac času venovať sa svojej hlavnej práci.

Teraz sa uskutočnia individuálne rozhovory s poľnohospodármi a organizáciami poľnohospodárov s cieľom získať dôkladnejší prehľad o situácii a klásť podrobnejšie otázky. Na základe toho sa vypracuje podrobná analýza, ktorá sa uverejní na jeseň 2024 a ktorej cieľom bude objasniť zdroje zložitosti pre poľnohospodárov: úroveň EÚ, vnútroštátna úroveň, SPP a ďalšie požiadavky a politiky.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/simplification-survey-sheds-light-specific-issues-faced-farmers-across-eu-2024-04-12_en?prefLang=sk