Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 25/2023

21-09-2023
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Morenie osiva ozimných obilnín

Pri morení osiva obilnín môžeme použiť aj pomocné prípravky určené na podporu zdravotného stavu proti hubovým chorobám prenosným osivom.

Aktívnou zložkou pomocného prípravku v ochrane rastlín Albit Max je kyselina poly-beta-hydroxy maslová (PHB). PHB a jeho deriváty interagujú s receptormi rastlín, ktoré sa nachádzajú na povrchu rastlinných buniek a vedú k syntéze kyseliny salicylovej, veľmi aktívnej signálnej zlúčeniny. Salicylát imunizuje rastlinu proti chorobám a rastlinné tkanivá získavajú odolnosť voči širokému spektru patogénov (systémová získaná rezistencia).

Liposam je zmáčadlo pre postrekové kvapaliny. Zvyšuje pokryvnosť aplikovaných prípravkov na ochranu rastlín, biostimulantov a listových hnojív. Prípravok obsahuje biopolymér bakteriálneho pôvodu – Enposam, založený na komplexe prírodných oligosacharidov a polysacharidov so silnou povrchovou energiou.

Prípravok CETM je základom technológie – „100% aplikačný proces morenia osív (100% Covering process)“. Táto technológia je patentovo chránenou technológiou morenia osív spoločnosti Syngenta. Technológia využíva pomocný prípravok na zlepšenie kvality namorenia osiva jačmeňa a kukurice fungicídnymi moridlami. Aplikáciou sa spresňuje dávkovanie súbežne aplikovaného moridla, čo sa prejavuje výrazným znížením podielu nedomorených a premorených semien. Podstatne sa taktiež zlepšuje rovnomernosť namorenia (pokryvnosť moridlom) a farebný vzhľad semien.

Prídavné zariadenie k moričke „GENERÁTOR PENY“ dokáže z 1 litra pomocného prípravku CETM vyrobiť až 70 litrov peny. Táto pena je po primárnej aplikácii moridla na morené osivo (I. fáza procesu morenia), aplikovaná do moriacej komory vo fáze redistribúcie moridla (II. fáza procesu morenia). V tejto fáze takéto množstvo peny zabezpečí rovnomernejšiu redistribúciu moridla na jednotlivé semená a tiež na jednotlivé časti semien.

Peridiam Active 110 a Peridiam Quality 013 sú pasívne pomocné prípravky, ktoré zlepšujú technologické vlastnosti namoreného osiva. Prispievajú k rovnomernejšiemu rozmiestneniu moridiel na vonkajšom povrchu semien a optimalizujú ich priľnutie k osivu. Hladší povrch osiva po aplikácii zlepšuje jeho sypnosť a redukuje možnosť oderu osiva pri transporte a manipulácii. Namorené osivo sa vyznačuje nižšou prašnosťou osiva. Pomocný prípravok má pozitívny vplyv na vzchádzanie rastlín.

V pšenici ozimnej je na suché morenie osiva autorizovaný aj mikrobiologický prípravok Polyversum s obsahom spór huby Pythium oligandrum Drechsler ako spúšťač indukovanej rezistencie voči hubovým chorobám. Parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Pythium, Phytophtora, Rizoctonia, Verticilium a ďalších. Stimuluje rast rastlín. Je povolený aj v integrovanej produkcii a v ekologickom poľnohospodárstve. Rovnakú účinnú látku má aj Green Doctor. Polydresser obsahuje spóry huby Pythium oligandrum M1, účinkuje tiež ako spúšťač indukovanej rezistencie voči hubovým chorobám.

Latifam Extra je fungicídne moridlo zo skupiny tzv. hindered silyl amidov určené na ošetrovanie osiva ozimných obilnín proti fuzariózam. Obsahuje účinnú látku silthiofam a fludioxonil. V bunkách patogéna sú pôsobením účinnej látky blokované energetické procesy, čo vedie k zamedzeniu rastu mycélia v pôde a jeho prerastaniu ku koreňom rastliny.

Prašná sneť pšeničná (Ustilago tritici) je v poraste jasne viditeľná už pred klasením žltohnedým sfarbením zástavového listu, ale najviditeľnejšia je hneď po vyklasení. Choré rastliny klasia skôr a celý klas okrem vretienka je premenený na čierne chlamydospóry, ktoré praskajú a uvoľňujú spóry do okolia. Infikujú otvorené kvietky, klíčia a prenikajú do zrna. V štádiu mycélia pretrvajú v zrne až do ďalšej sejby. Po sejbe do vlhkej pôdy mycélium prerastá k vegetačnému vrcholu a do jednotlivých kláskov, ktoré mení na masu chlamydospór. Cyklus pokračuje. Významným bojom proti šíreniu prašnej sneti je uznávacie pokračovanie s dodržaním izolačnej vzdialenosti od produkčných plôch a zamietnutie napadnutých porastov. Napáda pšenicu a v malej miere raž. Morenie osiva drží výskyt patogéna pod 10%. Konkrétne proti prašnej sneti pšeničnej je autorizovaný trojzložkový prípravok s obsahom difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole Celest Trio Formula M - účinkuje aj proti septoriózam a fuzariózam, prothioconazole+tebuconazole v prípravku Redigo Pro a účinná látka difenoconazole v prípravku Dividend 030 FSa kombináciafludioxonil+tebuconazole v prípravkuSeedronalebo účinná látka sedaxane v kombinácii s fludioxonil v moridle Vibrance DuoaVibrance Duo 50 FSafludioxonil+sedaxane+triticonazole Vibrance Star Vibrance Star 70 FSalebo difenoconazole+fludioxonil+sedaxane v moridle Vibrance Gold.

Na prašnú sneť jačmennú je autorizovaná kombinácia fludioxonil+triticonazole v prípravku Flutrix 050 FS.

Mazľavá sneť pšeničná (Tilletia caries) je viditeľná až v štádiu mliečnej zrelosti. Napadnuté rastliny sú sýtozelené, majú viac odnoží, klas je skrátený a jednotlivé klásky priliehajú k vretenu pod väčším uhlom, čo spôsobuje rozčechraný vzhľad klasu. Zrná sú guľaté, ich obsah tvoria chlamydospóry zo začiatku mazľavej konzistencie a páchnuce po rybách, neskôr stvrdnú a pri mlátení sa rozprašujú na zdravé zrná. Práve takto napadnuté osivo je najväčším zdrojom infekcie. V pôde si chlamydospóry uchovávajú klíčivosť 2-3 roky. Okrem pšenice napáda mazľavá sneť pšeničná aj raž a niektoré trávy, napr. pýr. Ako som spomenula, najúčinnejší boj proti nej je morenie osiva. Autorizované sú v pšenici ozimnej, raži a tritikale moridlá na báze difenoconazole Dividend 030 FSDifend 30 FS, Interest difenoconazole+fludioxonil v prípravku Difend Extra Celest Extra Formula M. Trojzložkové prípravky sú na báze difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole Celest Trio Formula M ( tiež proti fuzariózam) a fluoxastrobin+prothioconazole+tebuconazole Scenic 080 FS alebo fludioxonil+prothioconazole+tebuconazole Bariton Super. Účinkujú aj azolové prípravky s obsahom ipconazole Rancona 15 ME, prothioconazole Redigo 100 FS, tebuconazole Gizmo 60 FS, Raxil 060 FS, Tebseme, triticonazole Tresser 050 FS, Triter 050 FS aprothioconazole+tebuconazole Lamardor 400 FS alebo Redigo Pro(aj proti fuzariózam) a kombináciafludioxonil+tebuconazole v prípravku Seedron alebo účinná látka sedaxane v kombinácii s fludioxonil v moridle Vibrance DuoaVibrance Duo 50 FS a fludioxonil+sedaxane+triticonazole Vibrance Star a Vibrance Star 70 FS alebo difenoconazole+fludioxonil+sedaxane v moridle Vibrance Gold. Autorizovaná je aj kombinácia fludioxonil+triticonazole v prípravku Flutrix 050 FS. Čistý fludioxonil je v moridlách Trigof 50 FS, Fluarto 50 FSPrepper, ktoré pôsobia kontaktne a majú reziduálny účinok. Účinná látka fludioxonil patrí do skupiny fenylpyrolov. Je čiastočne prijímaný semenami a obmedzene translokovaný do klíčiacich rastlín. Mechanizmus účinku spočíva v blokovaní proteínu kináza, ktorý katalyzuje fosforyláciu v rámci syntézy glycerolu. Tento mechanizmus účinku je špecifický pre fenylpyrroly, z ktorých jediný dostupný je fludioxonil. Inhibuje klíčenie spór a rast mycélia a bráni jeho prieniku do rastliny. Fludioxonil nie je systémový fungicíd, aj keď vykazuje čiastočný prienik do kutikuly. Fludioxonil je širokospektrálna fungicídna účinná látka s reziduálnym účinkom. Je prijímaná osivom a je obmedzene translokovaná do klíčiacich rastlín. Aj tu účinkuje kombinácia účinných látok prochloraz+triticonazol+fludioxonil Kinto Plus. Fungicídne moridlo Conima obsahuje účinné látky ipconazole+imazalil, ktoré patria do skupiny DMI fungicídov, inhibujúcich biosyntézu sterolov, SBI: trieda 1. Pôsobí ako systemický fungicíd inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov. Prípravok Relenya je kvapalné moridlo pre aplikáciu priamo na osivo bez použitia akýchkoľvek adhezívnych látok. Obsahuje účinnú látku mefentrifluconazole, ktorá patrí do chemickej skupiny triazolov, medzi DMI fungicídy (SBI: trieda I, FRAC kód 3), ktoré inhibujú demethylázu v biosyntéze sterolu, čo spôsobuje inhibíciu rastu a narušenie bunkových membrán patogéna, a je teda systémovou fungicídnou látkou s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom.

Niektoré uvedené moridlá sú autorizované konkrétne aj na mazľavú sneť hladkú (Tilletia foetida).V poraste sa však rozdiely nedajú rozoznať, iba pod mikroskopom vidieť, že chlamydospóry tejto sneti sú oválne a na povrchu hladké. Napáda všetky druhy rodu Triticum.

Za najnebezpečnejšiu sa považuje mazľavá sneť zakrpatená (Tilletia controversa). Prvým príznakom napadnutia v poraste je silné odnožovanie rastlín a rozstrapatené klasy. Odnože sú kratšie, klasy tiež. Pre túto sneť sú charakteristické guľovité šedo hnedé spóry s výrazným sieťovaním a lištovaním. Zapáchajú tiež po rybách. Najdôležitejším rozdielom oproti predchádzajúcim snetiam je to, že zdrojom infekcie je pôda, kam sa dostávajú spóry pri zbere a prenášajú sa technikou z pozemku na pozemok. Klíčia na povrchu pôdy a rastliny infikujú najmä v zime. Na klíčenie spór stačí 2-5°C. V pôde si uchovávajú životnosť 3-10 rokov, často aj viac. Prežívajú aj pri prechode tráviacim traktom zvierat, pričom vyvolávajú črevné ťažkosti. U ľudí sú aj príčinou alergií. Mazľavá sneť takmer výlučne napáda pšenicu ozimnú. Tým sa základný spôsob boja zameriava na striedanie plodín a odporúča sa vysievať pšenicu najskôr po 5 rokoch na zamorený pozemok. V oblastiach so silným výskytom sa pestovatelia rozhodujú vynechať pšenicu aj na desiatky rokov. Je potrebné siať hlbšie, aby neboli zrná infikované z povrchu pôdy. Morenie je v ohrozených oblastiach samozrejmosťou, k autorizovaným moridlám patria cyproconazole+fludioxonil Difend Extra do pšenice, raže a tritikale a difenoconazole v prípravku Dividend 030 FS Difend 30 FSdo pšenice aj raže. Dvojzložkový difenoconazole+fludioxonil v moridle Celest Extra Formula M a trojzložkový difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole Celest Trio Formula M je autorizovaný tiež v pšenici, raži aj tritikale alebo difenoconazole+fludioxonil+sedaxane v moridle Vibrance Gold.

Chorobou, ktorá je ničiteľná len morením je pleseň snežná (Monographella nivalis syn. Fusarium nivale). Napáda všetky ozimné obilniny a trávy. Prvé príznaky je možné pozorovať už na jeseň na prevlhčených miestach, kde celkom vypadnú rastliny. Najtypickejšie príznaky sú na jar. Rastliny sú pokryté belavým alebo ružovkastým povlakom mycélia, ktoré sa tvorí pod vysokou a dlhotrvajúcou snehovou pokrývkou na nezamrznutej pôde. Rozvoj choroby podporuje prehustený porast a nedostatok svetla. Vyskytuje sa vo vyšších polohách, kde môže byť príčinou vyzimovania porastov. Rastliny, ktoré prežijú, bývajú silno retardované. Okrem výberu stanovišťa a správnej agrotechniky, je nutné morenie. Do pšenice ozimnej, raže a tritikale sú povolené fluoxastrobin+prothioconazole+tebuconazole Scenic 080 FS, prothioconazole Redigo 100 FS , prothioconazole+tebuconazole Lamardor 400 FS alebo Redigo Proa difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole Celest Trio Formula M, difenoconazole+fludioxonil v prípravkoch Celest Extra Formula M (len pšenica ozimná) alebo Difend Extra, fluxapyroxad Systiva (len pšenica ozimná) a kombinácia fludioxonil+tebuconazole v prípravkuSeedron(aj na fuzariózy), fludioxonilv moridlách Trigof 50 FS, Fluarto 50 FS, Prepper alebo účinná látka sedaxane v kombinácii s fludioxonil v moridle Vibrance DuoVibrance Duo 50 FS a fludioxonil+sedaxane+triticonazole Vibrance Stara Vibrance Star 70 FS a difenoconazole+fludioxonil+sedaxane v moridle Vibrance Gold alebo fludioxonil+prothioconazole+tebuconazole Bariton Super. Čistý tebuconazole je povolený len do pšenice ozimnej v moridle Tebseme a čistý triticonazole vTresser 050 FS, Triter 050 FSaj do raže a tritikale. Aj tu účinkuje fludioxonil+fluxapyroxad+triticonazole v Kinto Plus. Autorizovaná je aj kombinácia fludioxonil+triticonazole v prípravku Flutrix 050 FS. Moridlo Conima obsahuje účinné látky ipconazole+imazalil. Raxil Star je kombinované moridlo obsahujúce tri účinné látky – fluopyram+prothioconazole+tebuconazole.Fluopyram je traslaminárne pôsobiaca účinná látka, ktorá preniká do vnútorných pletív, zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia hubových chorôb. Spôsobom účinku je zaradená medzi zástupcov inhibítorov respirácie (komplex II - SDH inhibitor). Bráni prenosu elektrónov v respiračnom reťazci enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDH). Zaraďuje sa do chemickej skupiny pyridinyl-etyl-benzamidov. Protioconazoleje systémovo pôsobiaca účinná látka so širokým spektrom účinnosti proti pôvodcom hubových chorôb zo skupín Ascomycetes, Basidiomyctes a Deuteromycetes. Zaraďuje sa do chemickej skupiny účinných látok triazolintionov. Spôsobom účinku patrí medzi inhibítory demetylácie ergosterolov (DMI), tzn. inhibuje demetyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 metylén dihydrolanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hube záverečné produkty biosyntézy sterolov, ktoré sú potrebné na výstavbu bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Tebuconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka so širokým spektrom účinku proti pôvodcom hubových chorôb zo skupín Ascomycetes, Basidiomyctes a Deuteromycetes. Spôsobom účinku je zaradená medzi inhibítory demetylácie ergosterolov (DMI). Inhibuje klíčenie spór a blokuje rast mycélia hubových patogénov.

Moridlo Deter obsahuje účinnú látku clothianidin zo skupiny neonicotinoidov, ktorá pôsobí ako kontaktný a požerový jed proti voškám. Účinok tejto látky je smerovaný na centrálny nervový systém hmyzu, kde spôsobuje blokovanie postsynaptických acetylcholinových receptorov. Látka má systémový a dlhodobý účinok. V pôde okolo koreňov vytvára ochrannú zónu a zároveň je akropetálne rozvádzaná i do nadzemných častí rastlín. Vďaka tomu má vedľajšiu účinnosť proti škodcom podzemných častí rastlín (drôtovce) i proti niektorým skorým škodcom nadzemných častí rastlín obilnín (slimáky a skočky).