Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vplyv environmentálnych premenných (teplota, vlhkosť, zrážky) na výskyt cikád (Cicadellidae, Cixiidae) vo vinohradoch

28-06-2023
RNDr. Vladimír Langraf, PhD.1; Ing. Milan Chudý2; RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD.3 | [email protected]
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Víno Chudý, s.r.o Vinohrady nad Váhom; 3 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Sériu príspevkov zameraných na analýzu cikád vo viniciach sme odpublikovali v predošlých článkoch. Nasledujúci článok bude zameraný na vyhodnotenie environmentálnych premenných (teplota, vlhkosť, zrážky), ktoré pôsobia na výskyt cikád.

Vinohrady môžu byť napadnuté rôznymi škodcami ako napr. červce, strapky, fyloxéra, roztoče, múčniky, chrobáky, nočné motýle a taktiež cikádami. Cikády sú rýchlo invazívny hmyz, ktorý sa živí tkanivami listov a tekutinami. Nekontrolované populácie môžu vážne poškodiť listy, čo vedie k strate chlorofylu a ich predčasnému opadaniu. Ak sa nekontroluje, môže dôjsť k vážnym stratám na úrode v dôsledku scvrknutia bobúľ. Cikády sú tiež dôležitými vektormi rastlinných patogénov, vrátane vírusov, baktérií a fytoplazmy.

Vinič je vystavený rôznym klimatickým podmienkam v dôsledku čoho sa kultivary viniča, škodcovia a choroby v rôznych oblastiach pestovania hrozna líšia. V jednej časti Slovenska môžu niektoré druhy predstavovať riziko poškodenia alebo prenosu patogénov na viniče, ktoré si vyžaduje manažment, zatiaľ čo v inej časti môže byť výskyt toho istého druhu sporadický a nemusí si vyžadovať zásah.

Pre zníženie predpokladu rozšírenia cikád do stavu kedy spôsobujú hospodárske straty je dobré poznať, ktoré environmentálne premenné ich najviac ovplyvňujú a následne na to nastaviť aj intenzitu postrekov. Preto sa v našom príspevku budeme venovať vplyvu environmentálnych premenných (teplota, vlhkosť, zrážky) na výskyt cikád.

Odchyt cikád sme uskutočnili od 3.7.2022 do 3.11.2022, dvomi metódami (sklepávanie, žltý lepový lapač) v 9 odrodách viniča (Tramín červený, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Rimava, Hron, Hetera, Dunaj, Breslava, Rubinet) vo vinohrade Víno Chudý, s.r.o. Pri sklepávaní sme si vybrali 10 náhodných miest v každej odrode. Študijný materiál sme po odobratí umiestnili do etylalkoholu (96,3 %) v skúmavke a následne prebehla determinácia. Žlté lepové lapače boli umiestnené v línii, 5 kusov od seba vzdialených 10 metrov, teda v odrodách bola 50 metrová línia.

Údaje o environmentálnych premenných teplota, zrážky a vlhkosť sme získali z centrálnej meteostanici umiestnenej vo vinohrade (obr. 1-2).

Obr. 1

Obr. 1: Centrálna meteostanica na meranie teploty a vlhkosti umiestnená vo vinohrade Víno Chudý, s.r.o.

Obr. 2

Obr. 2: Centrálna meteostanica na meranie žrážok, umiestnená vo vinohrade Víno Chudý, s.r.o.

Celkovo sme zaznamenali 7 048 jedincov patriacich k 2 čeľadiam a 12 taxónom (Tab. 1). Najväčší počet jedincov sme zaznamenali v júli 4964 (70,43 %), najmenej v októbri 101 (1,43 %). Počas augusta sme zistili 1668 jedincov (23,67 %) a v septembri 315 jedincov (4,47 %). Podrobný popis o zastúpení cikád v odrodách sme uverejnili v Sady a vinice, 02/2023

Tab. č. 1: Systematický prehľad zaznamenaných druhov

Tab. č. 1

Pomocou multivariačnej analýzy RDA (redundančná analýza) sme zistili vplyv environmentálnych premenných (teplota, vlhkosť, zrážky) na priestorovú štruktúru cikád.

Na základe analýzy vidíme že teplota vplýva najviac na výskyt druhov Rhopalopyx vitripennisScaphoideus titanusEmpoasca decipiensMacropsis scutellataNeoaliturus fenestratusHyalesthes obsoletusPsammotettix alienusZyginella spJapananus hyalinusReptalus panzeri. Zrážky a vlhkosť najviac ovplyvňovali druhy Fieberiella florii a Empoasca sp (obr. 3).

Obr. 3

Obr. 3: RDA analýza vyjadrujúca väzbu druhov cikád k environmentálnym premenným(teplota, vlhkosť, zrážky).
Vysvetlivky: FiebFlor=Fieberiella florii, EmpoaSp=Empoasca sp, ReptPanz=Reptalus panzeri, HyalObsl=Hyalesthes obsoletus, ZyginSp=Zyginella sp, JapanHyal=Japananus hyalinus, MacrScut=Macropsis scutellata, PsamAlie= Psammotettix alienus, ScapTitan=Scaphoideus titanus, EmpoDecp=Empoasca decipiens, RhopVitr=Rhopalopyx vitripennis, NeoaFens= Neoaliturus fenestratus.

Z výsledkov nášho výskumu môžeme usúdiť že najväčší vplyv na výskyt cikád mala teplota, o čom svedčí aj najvyšší počet jedincov v júli.

Tento výskum bol podporený grantom KEGA č. 002UKF-4/2022 Metaanalýzy v biológii a ekológii (databázy a štatistické analýzy údajov) a VEGA 1/0604/20 Environmentálne hodnotenie špecifických biotopov v Podunajskej nížine.