Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Produkcia jednotlivých odrôd čučoriedky vysokej v podmienkach severného Slovenska

02-10-2019
Ing. Michal Medvecký, PhD.; Ing. Ján Daniel | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica, Regionálne výskumné pracovisko Krivá

Úvod

Čučoriedky svojim nutričným zložením zaraďujeme medzi najzdravší druh ovocia vo svete. Plody čučoriedky vysokej (Vaccinium corymbosum L.) patria k významným ovocným druhom s vysokým obsahom polyfenolických zlúčenín, flavonoidov, antokyánov a majú vysokú antioxidačnú aktivitu. Čoraz častejšie sa spája výraz čučoriedok s veľmi priaznivými účinkami v medicíne. Obsah antioxidačných zložiek v plodoch čučoriedok je jeden z najbohatších spomedzi ovocia a zeleniny. Plody tohto druhu z dôvodu vysokého obsahu bioaktívnych zložiek sú spojené s významnými vplyvmi na ľudský organizmus, pričom veľmi priaznivo ovplyvňujú cholesterol a majú kardiovaskulárnu ochranu.

Obr. 1

Obr. 1: Plody čučoriedky vysokej

Cieľom tohto príspevku je poskytnúť informácie o produkčných schopnostiach čučoriedky vysokej hnojenej organickým a minerálnym hnojivom.

Obr. 2

Obr. 2: Kvitnutie čučoriedky vysokej

Materiál a metóda

Experimenty boli založené na výskumnej stanici v Krivej na Orave, ktorá  sa nachádza na severe Slovenska. Priemerná ročná teplota v oblasti je 6° C a ročným úhrnom zrážok 900 mm. Experimentálna plocha s odrodami čučoriedok sa nachádza na svahu s 10° sklonom a SV expozíciou v nadmorskej výške 634 m. V pokusoch porovnávame 6 odrôd čučoriedky vysokej (Bluejay, Nelson, Bluecrop, Patriot, Berkeley a Brigitta). Jednotlivé odrody boli vyselektované na základe dlhoročných sledovaní produkcie, ktorých výška presiahla 3000 g na ker.

Hnojenie pokusu čučoriedky vysokej

Hnojenie bolo realizované v dvoch rôznych variantoch (minerálnym a organickým hnojivom). Tretí variant (kontrolný), bol realizovaný bez aplikácie hnojiva. Hnojenie minerálnymi hnojivami bolo vykonané v jarnom období v prvom variante v pomere 30 kg N, 10 kg P a 30 kg K čistých živín.ha-1. rok-1. Hnojenie dusíkom sme rozdelili na dvakrát, 1/2 z celkovej dávky na jar (v prvej polovici apríla) a druhá ½ koncom júna. Fosfor a draslík bol aplikovaný jednorazovo vždy na jar. Šesť odrôd v druhom variante bolo hnojených Hoštickým organickým hnojivom s aplikáciou na začiatku vegetácie (v prvej polovici apríla) v dávkach 1 kg na 10 m2 a počas vegetácie (v druhej dekáde júna) dávkou 0,8 kg na 10 m2. Hoštické organické hnojivo obsahuje fermentovaný kravský a konský hnoj, rohovinu a prírodné guáno pochádzajúce z trusu morských vtákov. Je to čisto prírodný produkt bez prídavku priemyselne vyrábaných zložiek obsahujúcich 5% N, 3,5% P2O5, 1% K2O a 0,5% MgO. V treťom variante šesť odrôd ostalo bez hnojenia.

Výsledky

Pri hnojení Hoštickým organickým hnojivom (tabuľka, graf) najvyššie úrody v roku 2016 dosiahla odroda Bluejay, ktorej priemerná úroda na ker bola 3970 g. Za ňou nasledovali odrody Bluecrop a Patriot s úrodou na ker 2843 g resp. 2411 g. Najnižšiu úrodu v roku 2016 pri organickom hnojení  dosiahla odroda Brigitta, ktorej priemerná úroda na ker bola 605 g. Pri ostatných odrodách sa výška produkcie pohybovala v rozmedzí od 1240 g u odrody Berkeley až do 1696 g na ker pri odrode Nelson. Pri hnojení organickým hnojivom, najvyššie úrody v roku 2017 dosiahla odroda Bluecrop, ktorej priemerná úroda na ker dosiahla 4911 g. Za ňou nasledovali odrody Berkeley a Nelson s úrodou na ker 4791 g resp. 4445 g. Najnižšiu úrodu v roku 2017 pri organickom hnojení  dosiahla odroda Patriot, ktorej priemerná úroda na ker bola 3281 g. Pri ostatných odrodách sa výška produkcie pohybovala v rozmedzí od 3436 g u odrody Brigitta až do 4149 g na ker pri odrode Bluejay.

Tabuľka

Tabuľka: Priemerná úroda na ker (g) pri jednotlivých variantoch hnojenia

Graf

Graf: Priemerná úroda na ker (g) pri jednotlivých variantoch hnojenia

Pri hnojení minerálnymi hnojivami (NPK) najvyššiu úrodu v roku 2016 dosiahla odroda Patriot, u ktorej priemerná úroda na ker bola 3813 g. Priemerná úroda na ker pri ostatných odrodách sa pohybovala od 723 g pri odrode Nelson až po 2628 g pri odrode Bluejay. Pri hnojení minerálnymi hnojivami (NPK), najvyššiu úrodu v roku 2017 dosiahla odroda Bluejay, u ktorej priemerná úroda na ker dosiahla 4483 g. Priemerná úroda na ker pri ostatných odrodách sa pohybovala od 2855 g pri odrode Berkeley až po 4288 g pri odrode Bluecrop.

Najvyššiu produkciu v kontrolnom variante v roku 2016 mala odroda Patriot s priemernou hmotnosťou na ker 5210 g. Najnižšiu priemernú hmotnosť úrody na ker 1074 g vo variante bez hnojenia sa zaznamenala pri odrode Nelson. U ostatných odrôd sa výška produkcie pohybovala od 1206 g až po 3878 g/ker. Najvyššiu produkciu v kontrolnom variante v roku 2017 dosiahla odroda Berkeley s priemernou hmotnosťou na ker 4905 g. Najnižšiu priemernú hmotnosť úrody na ker 2850 g vo variante bez aplikácie hnojenia dosiahla odroda Patriot. U ostatných odrôd sa výška produkcie pohybovala od 3058 g (Nelson) až po 4893 g/ker pri odrode Brigitta.

Záver

  • z pohľadu priemernej úrody na ker vo variante s aplikáciou organického hnojenia počas rokov 2016 – 2017 možno zostaviť nasledovné poradie sledovaných odrôd čučoriedky vysokej: Bluejay > Bluecrop > Nelson > Berkeley > Patriot > Brigitta,
  • z pohľadu priemernej úrody na ker vo variante s aplikáciou minerálneho hnojenia počas rokov 2016 – 2017 možno zostaviť nasledovné poradie sledovaných odrôd čučoriedky vysokej: Patriot > Bluejay > Bluecrop > Brigitta > Berkeley > Nelson,
  • z pohľadu priemernej úrody na ker v kontrolnom variante počas rokov 2016 – 2017 možno zostaviť nasledovné poradie sledovaných odrôd čučoriedky vysokej: Berkeley > Patriot > Bluejay > Brigitta > Bluecrop > Nelson,
  • z pohľadu celkovej priemernej úrody na ker zo všetkých variantov počas rokov 2016 – 2017 možno zostaviť nasledovné poradie sledovaných odrôd čučoriedky vysokej: Berkeley > Bluecrop > Bluejay > Patriot > Brigitta > Nelson,
  • celkovo najvyššia priemerná úroda na ker počas rokov 2016 – 2017 pri jednotlivých odrodách čučoriedky vysokej bola dosiahnutá v kontrolnom variante (3332 g/ker), za ním nasleduje variant s organickým hnojením (3148 g/ker), resp. variant s minerálnym hnojením s priemerom na ker 3013 g.