Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Novo registrované hybridy slnečnice ročnej v roku 2023 na Slovensku

08-02-2024
Ing. Radoslav Kabašta | [email protected]
ÚKSÚP – skúšobná stanica Veľké Ripňany

Slovenské aj zahraničné spoločnosti ponúkajú čoraz viac nových, odolných hybridov slnečnice ročnej rôznych vlastností, ktoré skvalitňujú finálny produkt a uľahčujú pestovanie tejto plodiny s myšlienkou minimalizovať mechanické a najmä chemické vstupy pri ochrane rastlín proti škodlivým činiteľom. Novo vyšľachtené hybridy ponúkajú mnoho výnimočných, geneticky zakódovaných vlastností, ako napríklad odolnosť proti agresívnym rasám zárazy, alebo vysokú odolnosť proti chorobám, napríklad proti plesni slnečnice (Plasmopara halstedii) a bielej hnilobe (Sclerotínia sclerotiorum).

Obr. 1

Obr. 1: Prehliadky odrodových pokusov a zdravotného stavu slnečnice po odkvitnutí na skúšobnej stanici ÚKSÚP Želiezovce v roku 2023

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor odrodového skúšobníctva, na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok navrhol na registráciu nové hybridy slnečnice ročnej, ktoré budú v ponuke pre novú sezónu. Sortimenty hybridov slnečnice ročnej sa rozšíril o 8 nových materiálov. V sortimente skorých až stredne skorých hybridov pribudli dva nové hybridy pod názvom Dover CLP a SY Theos. V sortimente stredne neskorých až neskorých hybridov pribudli hybridy LG50661 CLP, LG50639 SX, LG58701 CL a sortiment s vyšším obsahom kyseliny olejovej sa rozšíril o hybridy LG50472 CLP, INDEM 7323, N4H404CL.

Štátne odrodové skúšky (ŠOS) pre slnečnicu ročnú sa vykonávajú v rámci Slovenska na piatich lokalitách - skúšobných staniciach ÚKSÚP (Veľké Ripňany, Želiezovce, Báhoň, Veľký Meder, Vranov nad Topľou). Pokusy sú založené v troch opakovaniach, sú chránené sieťami proti vtákom, oplotené proti zajacom a vysokej zveri. Z chemických prípravkov sú v pokusoch použité iba herbicídy a insekticídy.

Obr. 2

Obr. 2: Prehliadky odrodový pokusov a inventarizácia rastlín slnečnice na skúšobnej stanici ÚKSÚP Vranov nad Topľou v roku 2023

Všetky novo registrované hybridy dosiahli v ŠOS, vo všetkých pôdno-klimatických podmienkach Slovenska, veľmi dobré výsledky, vyrovnané úrody nažiek, dobrý zdravotný stav, odolnosť proti poliehaniu a lámaniu stoniek . Hybridy boli registrované po dvoch, prípadne troch rokoch ŠOS. V DUS testoch všetky novo registrované hybridy vyhoveli požiadavkám na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť.

Stručná charakteristika novo registrovaných hybridov slnečnice

Skoré až stredne skoré hybridy:

Hybrid Dover CLP dosiahol v ŠOS, v jednotlivých rokoch 2020 – 2022, priemernú úrodu nažiek 105,45 % - 102,2 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov Hysun 162 IT, LG 50510, SY Neostar CLP.

Dover CLP je stredne skorý až neskorý hybrid, nižšieho vzrastu, priemerná výška rastliny počas troch rokov bola od 137 cm do 150 cm, priemerná veľkosť úboru bola 18,8 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je stredná – 55,5 g. Podiel šupky predstavuje 30,06 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 46,82 %.

Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti záraze, rase F.

Hybrid SY Theos dosiahol v ŠOS, v jednotlivých rokoch 2021 – 2022, priemernú úrodu nažiek 100,61 % a 101,76 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov Hysun 162 IT, LG 50510, SY Neostar CLP.

SY Theos je stredne skorý až neskorý hybrid, nižšieho vzrastu, priemerná výška rastliny počas dvoch rokov bola od 152 cm do 160 cm, priemerná veľkosť úboru bola 19,11 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je stredná – 59,57 g. Podiel šupky predstavuje 28,01 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 46,6 %.

Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti záraze, rase F.

Stredne neskoré až neskoré hybridy:

Hybrid LG50661 CLP dosiahol v ŠOS, v jednotlivých rokoch 2021 – 2022, priemernú úrodu nažiek 100,10 % a 101,6 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov ES Generalis CL a SY Lascala.

LG50661 CLP je stredne neskorý, nižší až stredne vysoký hybrid, priemerná výška rastliny počas dvoch rokov bola od 158 cm do 166 cm, priemerná veľkosť úboru bola 18,9 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek bola stredná – 54,40 g. Podiel šupky predstavuje 29,6 % hmotnosti nažky. Priemerný obsah oleja v nažke je stredný 45,50 %.

Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti záraze, rasám A-G.

Hybrid LG50639 SX dosiahol v ŠOS, v jednotlivých rokoch 2021 – 2022, priemernú úrodu nažiek 106,85 % a 102,6 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov ES Generalis CL a SY Lascala.

LG50639 SX je stredne neskorý, nízky až stredne vysoký hybrid, priemerná výška rastliny počas dvoch rokov bola od 146 cm do 160 cm, priemerná veľkosť úboru bola 20 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek bola – 47,5 g. Podiel šupky predstavuje 30,6 % hmotnosti nažky. Priemerný obsah oleja v nažke je 43,40 %.

Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti záraze, rasám A-G.

Hybrid LG58701 CL dosiahol v ŠOS, v jednotlivých rokoch 2021 – 2022 priemernú úrodu nažiek 100,19 % a 106,4 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov ES Generalis CL a SY Lascala.

LG58701 CL je stredne neskorý hybrid nižšieho vzrastu (priemerná výška rastliny počas dvoch rokov bola 149 cm a 153 cm, v závislosti od množstva zrážok), priemerná veľkosť úboru bola 19,2 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek bola stredná – 57,5 g. Podiel šupky predstavuje 29,6 % hmotnosti nažky. Priemerný obsah oleja v nažke je stredný 45,40 %.

Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti záraze, rasám A-G.

Hybridy s vyšším obsahom kyseliny olejovej

Hybrid LG50472 CLP dosiahol v ŠOS, v jednotlivých rokoch 2021 – 2022, priemernú úrodu nažiek 102,67 % a 106,00 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov P64HE118, ES Unic, P63HH142.

LG50472 CLP je stredne skorý hybrid, nízkeho až stredného vzrastu, priemerná výška rastliny počas dvoch rokov bola od 156 cm do 162 cm ), priemerná veľkosť úboru bola 17,7 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je stredná až vysoká – 66,6 g. Podiel šupky predstavuje 30,5 % hmotnosti nažky. Hybrid má priemerný obsah oleja v nažke – 44,1 % a stredný priemerný obsah kyseliny olejovej – 85,5 %.

Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti záraze, rasám A-G.

Hybrid INDEM 7323dosiahol v ŠOS, v jednotlivých rokoch 2021 - 2022, priemernú úrodu nažiek 102,87 % a 100,11 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov ES Unic, P63HH142, P64HE118.

INDEM 7323 je skorý až stredne skorý hybrid, nižšej výšky, priemerná výška rastliny počas dvoch rokov bola od 139 cm do 143 cm, priemerná veľkosť úboru bola 19,03 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek bola stredná – 60,65 g. Podiel šupky predstavuje 30,5 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 45,5 % a stredný priemerný obsah kyseliny olejovej - 88 %.

Hybrid N4H404CL dosiahol v ŠOS, v jednotlivých rokoch 2020 – 2022, priemernú úrodu nažiek 101,00 % a 100,19 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov ES Unic, P63HH142 a P64HE118.

N4H404CL je stredne skorý hybrid, nižší až stredne vysoký, priemerná výška rastliny počas dvoch rokov bola od 143cm do 172 cm, s priemernou veľkosťou úboru 18,9 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je stredná – 54 g. Podiel šupky predstavuje 27,6 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke - 47,1 % a stredný priemerný obsah kyseliny olejovej – 85 %.

Obr. 3