Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Vplyv listových hnojív na úrodu jačmeňa ozimného

23-04-2024
Ing. Jakub Neupauer, PhD.; Ing. Milan Mihók, PhD. | [email protected]
Blumeria consulting s.r.o

Listové hnojivá sú modernou metódou hnojenia, ktorá môže ponúknuť výhody oproti tradičným granulovaným hnojivám, ako je rýchlejšie využitie živín a nižšie riziko popálenia rastlín.

Začiatky hnojenia priemyselnými hnojivami sa datujú už do 19. storočia, kedy sa začali využívať draselné a fosfátové horniny na výrobu hnojív. Prelom v používaní dusíkatých hnojív sa začal až na začiatku 20 storočia, kedy bol vymyslený spôsob na získanie amoniaku z atmosféry. Metódu vynašli Fritz Haber a Carl Bosch, podľa ktorých aj nesie pomenovanie (Haber-Boshova reakcia). Touto reakciou za určitých podmienok vzniká amoniak, ktorý je základnou surovinou pre ďalšiu výrobu dusíkatých hnojív.

Využitie priemyselných granulovaných hnojív malo za následok výrazný nárast celkových úrod všetkých plodín. Okrem toho, tieto hnojivá ovplyvňujú aj kvalitu poľnohospodárskej produkcie, zlepšujú zdravotný stav rastlín a pod. Využívanie priemyselných hnojív na Slovensku bolo počas éry ZZSR značne rozšírené, nakoľko boli pomerne lacné. Po páde ZZSR nastal (nielen v SR) rapídny úpadok ich využívania. Trhová ekonomika spôsobila nárast cien, čím sa zhoršila ich dostupnosť. Kým v roku 1990 bola v SR priemerná spotreba čistých živín na hektár na úrovni 239,7 kg, v roku 2022 to bolo len 90,3 kg, z čoho dve tretiny pripadali na dusík. Hnojenie (nielen) priemyselnými hnojivami je tak v súčasnosti silne poddimenzované a najmä pri fosfore a draslíku nepokrýva ani základnú potrebu živín ktorá sa z poľa odnáša úrodou.

Použitie granulovaných hnojív má okrem výhod aj jedno veľké negatívum. V suchých rokoch sa často stáva že živiny sa nerozpustia a suché granule ostávajú na poliach až do zberu. Určitou náhradou v suchých podmienkach môžu byť listové hnojivá, ktorými sa živiny dodávajú priamo na list a nie sú závislé na zrážkach tak ako granulované hnojivá.

Listové hnojivá sú tekuté formy hnojív, ktoré sa využívajú počas vegetácie aplikáciou na listy plodín, tzv. foliárnou aplikáciou. Veľký rozmach týchto hnojív sa uskutočnil až v posledných desaťročiach vďaka rozvoju postrekovej techniky. Listové hnojivá sa tak stali za krátku dobu štandardnou súčasťou pestovateľských technológií. Môžu byť jednozložkové alebo viaczložkové, pričom prevažujú viaczložkové, obsahujúce viac živín súčasne.

Listové hnojivá môžu byť účinnou metódou na doplnenie živín, ktoré sú rastlinám v pôde nedostupné, čím sa dá efektívne korigovať ich deficit. To môže byť dôležité najmä v prípade rastlín, ktoré sú náročné na živiny, alebo v prípade pôd, ktoré sú chudobné na živiny. Listové hnojivá môžu pomôcť urýchliť rast plodín, vývoj rastlín, zlepšiť kvalitu plodov či prekonať abiotický stres spôsobený suchom alebo chladom. Medzi ich hlavné prednosti patrí rovnomernejšia aplikácia v kombinácií s využitím nižších dávok živín. Pri granulovaných hnojivách sa stále stretávame s nerovnomerným obsahom jednotlivých zložiek v každej granulke, čo spôsobuje nerovnomernú aplikáciu živín naprieč porastom. Avšak listové hnojivo aj po zriedený obsahuje presne definovaný obsah jednotlivých živín a aplikácia živín je rovnomerná po celom pozemku.

Aplikácia listových hnojív sa odporúča ráno alebo podvečer, kedy sú väčšinou vhodné podmienky na to, aby rastliny mali otvorené prieduchy. V teplom počasí rastlina prieduchy zatvára aby zabránila strate vody, preto sa treba vyhnúť aplikácií počas horúcich dní. Pred aplikáciou je taktiež potrebné zriediť hnojivo v odporúčanej dávke vody a neprehnojovať porast, pretože by mohlo nastať popálenie listov. Popálenie listov môže nastať aj počas prihnojovania s granulovanými hnojivami, kedy sa jednotlivé granulky uchytia na rastlinách. Pri správnom použití tekutých listových hnojív je tento nepriaznivý efekt znížený. V súčasnosti je stále viac rozšírený trend v aplikácii listových hnojív pomocou dronovej aplikácie, kedy sa úplne eliminuje riziko poškodenia rastlín vplyvom aplikačnej techniky.

Listové hnojivá preukazujú svoj potenciál práve v podmienkach, ktoré nie sú ideálnymi pre rastliny, pričom práve tieto negatívne podmienky je možné aplikáciou listových hnojív eliminovať. Lepšia manipulácia a aplikácia listových hnojív si získava čoraz vyššiu pozornosť, pričom sa nesmie zabúdať na výskum a získavanie ďalších poznatkov o pôsobení týchto prípravkov.

Za účelom získania poznatkov o účinnosti listových hnojív a synergickom efekte kombinovanej aplikácie listových hnojív s fungicídnymi prípravkami bol na skúšobnej stanici spoločnosti Blumeria consulting s.r.o v obci Rastislavice v roku 2022 realizovaný pokus (tab. 1).

Tabuľka 1: Varianty pokusu, Rastislavice, 2022

Tabuľka 1

Prvý variant bol kontrolný bez hnojenia a aplikácie fungicídov. V druhom a treťom variante bolo aplikované listové hnojivo Nutrino v spodnej (10 l.ha-1), resp. v plnej dávke (30 l.ha-1). Listové hnojivo Quantum Ultracomplex bolo aplikované v dávke 5 l na hektár (var. 4) a hnojivo FoliMax Universal v dávke 2,5 l na hektár (var. 5). Sledovanou plodinou bol jačmeň ozimný (Hordeum vulgare), odroda Azrah (obrázok 1).

Obr. 1

Obr. 1: Porast jačmeňa ozimného
(foto: autori článku)

Pred založeným pokusu bola celá plocha ošetrená základným hnojením produktom NPK 15-15-15 v dávke 150 kg.ha-1. Na jar sa realizovalo plošné hnojenie liadkom amónnym s dolomitom v dávke 200 kg.ha -1 a močovinou (100 kg.ha-1). Na všetky pokusné plochy bol aplikovaný herbicíd Zypar v dávke 1 l.ha -1 proti širokému spektru burín. Na reguláciu živočíšnych škodcov bol využitý prípravok Rafan Max v dvoch dávkach po 0,05 l.ha -1 a prípravok Rapid v dávke 0,08 l.ha-1. Z dôvodu obáv z poliehania rastlín bol aplikovaný rastový regulátor Retacel Extra R 68 v dávke 2,4 l.ha-1.

Prvá aplikácia listových hnojív sa uskutočnila v rastovej fáze BBCH 37-39, pričom vo variantoch 2-5 bol aplikovaný aj fungicídny prípravok Hutton v dávke 0,8 l.ha-1. Druhá aplikácia listových hnojív v kombinácií s fungicídom Elatus Era v dávke 0,8 l.ha -1 sa uskutočnila v rastovej fáze BBCH 61. Zber jačmeňa sa uskutočnil 4.7.2022, pri ktorom sa hodnotila úroda zrna, vlhkosť a HTZ.

Výsledky pokusu (graf 1) poukazujú na pozitívny vplyv sledovaných aplikácií na všetky sledované parametre.

Graf 1: Vplyv použitia listových hnojív na úrodu zrna jačmeňa ozimného, Rastislavice, 2022

Graf 1

Na úrodu jačmeňa mala najvyšší vplyv aplikácia fungicídov s listovým hnojivom Nutrino v plnej dávke. Táto kombinácia dosiahla celkovú úrodu 9,11 t.ha-1, pričom kontrolný variant bez aplikácie listových hnojív a fungicídov dosiahol úrodu na úrovni 8,03 t.ha-1. Celkové navýšenie úrody teda predstavuje 13,5 %. Varianty, ktoré obsahovali Nutrino v spodnej dávke, Quantum Ultracomplex a FoliMax Universal dosiahli približne rovnaké výsledky, nakoľko navýšenie celkovej úrody bolo od 5,8 – 6,4 %. Tieto varianty dosiahli úrodu zrna od 8,49 až 8,54 t.ha-1.

Vyššia aplikácia dusíka prostredníctvom hnojiva Nutrino v dávke 30 l.ha-1 jednoznačne umožnila rastlinám lepšie znášať vlahový deficit a tým aj príjem živím z pôdy, čo sa odrazilo aj na úrode.

Aplikácia listových hnojív v kombinácií s fungicídmi preukázali aj zvýšenie HTZ (graf 2).

Graf 2: Vplyv použitia listových hnojív na HTZ, Rastislavice, 2022

Graf 2

Najvyššie hodnoty HTZ boli zaznamenané vo variantoch, v ktorých bol aplikovaný FoliMax Univerzal a Nutrino v plnej dávke. Nárast HTZ predstavoval v oboch prípadoch približne 6 %. Najnižšia HTZ medzi sledovanými listovými hnojivami bola vo variante s Nutrinom v spodnej dávke. Hodnoty HTZ plne korešpondujú so zelenou plochou listu, kedy najvyšší podiel zelenej plochy bol vo variantoch s Folimaxom Univerzal a Nutrinom v plnej dávke (graf 3).

Graf 3: Vplyv použitia listových hnojív na podiel zelenej listovej plochy, Rastislavice, 2022

Graf 3

Vyššia HTZ bola dosiahnutá zjavne vďaka zelenším rastlinám v najlepších variantoch. Vplyvom použitia týchto hnojív mali rastliny viac chlorofylu a teda prebiehala intenzívnejšia asimilácia. Nestihlo sa to však naplno prejaviť aj na úrode, pretože vplyvom sucha boli porasty v závere vegetácie doslova spálené.

Fungicídne ošetrenia mali vplyv na zníženie napadnutia jačmeňa listovými chorobami, ale preukázali sa rozdiely medzi účinnosťami aj medzi listovými hnojivami (graf 4).

Graf 4: Účinnosť variantov pokusu na listové choroby jačmeňa 28 dní po aplikácii, Rastislavice, 2022

Graf 4

Najvyšší synergický efekt na účinnosť fungicídnej ochrany mal prípravok FoliMax Universal. Práve kombinácia správneho fungicídneho ošetrenia a listovej výživy dokáže znížiť mieru napadnutia múčnatkou trávovou (obrázok 2) či hnedou škvrnitosťou listov (obrázok 3).

Obr. 2

Obr. 2: Hnedá škvrnitosť jačmeňa
(foto: autori článku)

Obr. 3

Obr. 1: Múčnatka trávová
(foto: autori článku)

Záver

  • Napriek extrémne suchému roku (2022) dokázali listové hnojivá zabezpečiť o 5 – 13 % vyššiu úrodu zrna a o 1,8 – 6,0 % vyššiu HTZ oproti neošetrenej kontrole.
  • Potvrdzuje sa fakt, že listové hnojivá majú vyšší potenciál pri stresových podmienkach, pri nedostatočnej výžive alebo suchu ako v bezproblémových porastoch v optimálnych ročníkoch.
  • V uvedenom pokuse sa preukázala pozitívna interakcia medzi listovými hnojivami a fungicídmi, pričom sa dosiahlo zvýšenie úrody zrna, HTZ aj podielu zelenej listovej plochy na jačmeni ozimnom v porovnaní s kontrolným variantom bez aplikovaných prípravkov.