Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Jarné obilniny – obrábanie pôdy a zakladanie porastov jačmeňa siateho jarného a pšenice letnej formy jarnej

14-02-2024
Ing. Rastislav Bušo, PhD.; Ing. Roman Hašana, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Obilniny (cereálie) sú z hľadiska ich vysokej využiteľnosti vo výžive ľudí pestované na celom svete. Považujeme ich za kľúčovú skupinu plodín rastlinnej výroby. Majú zásadný význam v boji proti hladu, pretože predstavujú jednu z najlacnejších zložiek potravy a i preto tvoria najdôležitejšiu skupinu plodín v celej rastlinnej výrobe. Zrno obilnín je hlavnou zložkou ľudskej potravy. Obsahuje všetky výživné látky (glycidy, bielkoviny, tuky, minerálne látky, vitamíny). Pomer dusíkatých látok k bezdusíkatým 1 : 5-6 z hľadiska nutričného zodpovedá potrebám normálnej výživy, ale z hľadiska dietetického nie sú úplne ideálne, ako napr. strukoviny (1 : 2). V podmienkach mierneho pásma zaberajú viac ako 50 % výmery ornej pôdy. Majú rozhodujúci význam vo výžive ľudí a hospodárskych zvierat. Sú dôležité najmä pre potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel.

Medzi obilninami majú špecifické postavenie tzv. chlebové plodiny (pšenica a raž). Pšenica letná forma jarná i jačmeň siaty jarný patria k najstarším kultúrnym rastlinám, pričom počiatky ich pestovania sú úzko prepojené so vznikom poľnohospodárstva. Ich funkcia okrem „nasýtenia obyvateľstva“ je i krajinotvorná, úžitková, ekonomická...

Pšenica letná je našou základnou obilninou. Jej zrno sa využíva na výrobu chleba, pečiva, cestovín, krúp, v cukrárenskom priemysle, atď. Vlastnosti pekárskych výrobkov závisia od chemického zloženia zrna. Čo sa týka výživy ľudstva je kvalitne dopestovaná úroda zrna dôležitá najmä z pohľadu bielkovín, ktoré vytvárajú lepok. Pšeničné zrno má aj vysokú dietetickú hodnotu najmä v celozrnnom chlebe. Využíva sa tiež ako surovina na výrobu dôležitých látok – lepkové bielkoviny, lepidlá, škrob, etanol a iné výrobky. Pšeničné šroty a otruby sú vysoko koncentrované krmivo, vhodné pre všetky druhy hospodárskych zvierat. Celkove z domácej spotreby na potravinárske účely sa využíva 30-37 % produkcie a na kŕmenie 60 % produkcie.

Jačmeň siaty je našou druhou najrozšírenejšou hustosiatou obilninou a najvýznamnejšou komoditou. Jeho produkcia sa využíva na sladovnícke a potravinárske účely (cca 30 %),na osivo (cca 10 %) a na kŕmne účely (cca 60 %).

Z hľadiska svetovej produkcie obilnín sa jačmeň zaraďuje na štvrté miesto za pšenicu, ryžu a kukuricu. Patrí medzi najstaršie obilniny. V minulosti sa využíval prevažne k výžive ľudí. V minulom storočí bol podiel jačmeňa ako potraviny významný. Dnes spotreba na priamy konzum u nás dosahuje 1,5 kg na osobu a rok. Zrno jačmeňa je hodnotnou surovinou pre výrobu krúp, náhrad kávy, liehovín, sladových a farmaceutických výťažkov, predovšetkým však slúži na výrobu sladu a piva. Pre svoje protizápalové a antiseptické účinky sa považoval za liečivú rastlinu. Okrem využitia zrna na kŕmne účely, kde sa zhodnocuje v živočíšnych výrobkoch, ktorých konzumáciou končí vo výžive ľudí, má najvýznamnejšie postavenie ako surovina na výrobu sladu pre výrobu piva.

Opomínané postavenie z jarných obilnín má ovos siaty. Napriek významným výhodám ovsa sa mu v podmienkach Slovenska nevenuje náležitá pozornosť a vo výžive ľudí v porovnaní s ďalšími krajinami EÚ máme približne trikrát nižšiu spotrebu. Jeho význam je ale známy už mnoho storočí. Najväčší rozmach pestovania dosiahol ovos koncom devätnásteho storočia. Ovos je popri jačmeni a kukurici našou najdôležitejšou kŕmnou obilninou pre hospodárske zvieratá, najmä kone a ošípané avšak vo výžive ľudí je stále nedocenený. Ovos je významnou plodinou s vysokou nutričnou a dietetickou hodnotou. Vysoká energetická a nutričná hodnota ovsa je daná hlavne vysokým obsahom biologicky hodnotných bielkovín, vysokým obsahom tukov, ľahko rozpustnej vlákniny vitamínov B a E, množstva minerálnych látok a priaznivým zložením sacharidov. Zaraďujeme ho medzi funkčné potraviny, ktoré poskytujú nielen významné živiny, ale aj zlepšujú zdravotný stav. Keďže úrody zrna ovsa sú na Slovensku hlboko pod jeho biologické možnosti, je pri jeho pestovaní dôležité poznať účinok jednotlivých agrochemických opatrení vplývajúcich na výšku a kvalitu úrody. Racionálna výživa spolu s inými agrotechnickými opatreniami pri spolupráci so šľachtiteľmi dáva predpoklad dosahovať úrody ovsa porovnateľné s úrodami jačmeňa.

Obrábanie pôdy a zakladanie porastov

Za jeden z najdôležitejších prvkov v systéme pestovania plodín možno považovať obrábanie pôdy a zakladanie porastov. Nemôžeme zabúdať na ich mnohostranný význam vo vzťahu k pôde, rastline a konečnému výsledku v podobe úrody a ekonomiky pestovania.

Medzi významné dôvody riešenia problematiky rozličných technológií obrábania pôdy, ale nielen jej (zakladania, ošetrovania, ochrany, zberu, pozberovej úpravy, ...) patrí obmedzenie spotreby pohonných hmôt, úspora pracovných síl, vývoj nových strojov na obrábanie pôdy, uľahčenie a urýchlenie obrábania pôdy, skrátenie pracovnej špičky pri zakladaní porastov, poznanie vplyvu mechanického obrábania na pôdne vlastnosti a vývoj rastliny, zavedenie účinných herbicídov, ochrana pred vodnou a veternou eróziou, uchovanie pôdnej vlahy. Nezanedbateľné je i ekonomické hľadisko, najmä v dnešnom čase nárastu cien vstupov do poľnohospodárskej prvovýroby.

Hlavné dôvody rozvoja a rozširovania týchto technológií sú:

  • Technické dôvody: nové konštrukčné riešenia strojov a celých technologických postupov.
  • Ekologické dôvody: kladný vplyv týchto technológií na štruktúrny stav pôdy, lepšie hospodárenie s vodou v pôde (zvýšenie vododržnosti pôdy, obmedzenie neproduktívneho výparu vody z pôdy pomocou rastlinných zvyškov na povrchu pôdy), redukcia vodnej a veternej erózie, obmedzenie vyplavovania pohyblivých foriem dusíka, zlepšenie stavu pôdnej organickej hmoty, zvýšení obsahu a kvality pôdneho humusu).
  • Ekonomické dôvody: úspora práce a energie, zníženie počtu pracovných operácií a vyššia výkonnosť strojov, znižovanie nárokov na organizáciu práce i na počty pracovníkov.

Pri jarnej predsejbovej príprave je rozhodujúci vlhkostný stav pôdy a pôdna zrelosť („pôdne garé“). Ako uvádza prax pôdu vhodnú k sejbe rozlíšime ľahko za pomoci jednoduchého testu. Rukou naberieme pôdu a pokiaľ sa nám nelepí na prsty a po ľahkom stlačení a opätovnom uvoľnení sa rozpadá, je dostatočne presušená a pri sejbe nedôjde k zamazaniu osiva.

Sejba jarných obilnín

Jedným z rozhodujúcich agrotechnických úkonov, ktorý sa v značnej miere podieľa na úspešnom pestovaní jarných obilnín, je správne vykonaná sejba. Jedná sa o jednu z najťažších a najdôležitejších disciplín v rastlinnej výrobe.

Vystihnúť optimálny termín sejby je pri jačmeni jarnom i pšenici jarnej mimoriadne dôležité, nakoľko pri veľmi skorej sejbe sejeme do mokrej, nevyzretej pôdy a hrozí, najmä pri jačmeni jarnom, „zamazanie osiva“. Jačmeň jarný sejeme čo najskôr na jar, zásadne do dobre pripravenej, vyzretej pôdy. Klíči pri teplote pôdy 1 – 3 °C. Pozor však na extrémne skorú sejbu, vtedy jačmeň klíči pomaly a hrozí riziko napadnutia pôdnymi mikroorganizmami, poškodenie z nedostatku vzduchu.

To negatívne vplýva na poľnú vzchádzavosť a nedostatočný vývin porastu, čím je ovplyvnená konečná výška úrody. Oneskorenie sejby znamená za každý deň oneskorenia zníženie úrody zrna o 40 – 50 kg. Špeciálne však pri jačmeni jarnom je základným predpokladom úspešného pestovania výber odrody pre danú lokalitu a pre účel pestovania. Prvým predpokladom pre dosiahnutie dobrej úrody, je použitie uznaného osiva.

Taktiež neskorú sejbu u ovsa nie je možné dostatočne vykompenzovať ani vyšším výsevkom, ani vyššími dávkami dusíka. Na neskorú sejbu reaguje ovos vyšším znížením úrody ako napríklad jarný jačmeň.

Výsevok pšenice jarnej a jačmeňa jarného určujeme podľa účelu pestovania, podľa odrody, predplodiny a termínu sejby. Zvyčajne sa pohybuje od 350 do 500 klíčivých zŕn na m2. Podľa poznatkov by termín sejby mal určovať obsah vody v pôde, nie dátum v kalendári. Limitujúcim faktorom sejby je obsah vody v pôde.

Ako uvádzajú osivárske firmy u ovsa sa riadime porekadlom „jačmeň zaprášiť a ovos zamazať“. Ovsu v porovnaní s jačmeňom, neprekáža sejba do pôdy o čosi vlhkejšej. Skôr založené porasty ovsa lepšie zakorenia a lepšie odolávajú suchu, ako aj chorobám a škodcom. Sejbou skoro na jar, kedy sú dni ešte krátke, dosiahneme u dlhodenného ovsa predĺženie fáz organogenézy (zakladá viac odnoží) a až o 40% viac kláskov v metline. Podobne pôsobia na ovos aj nižšie teploty. Dôležitosť skorej sejby potvrdzuje i skutočnosť, že u skôr siatych porastov ovsa dochádza k nižšej redukcii založených úrodotvorných prvkov (odnoží, kláskov v metline, kvietkov) a býva dosiahnutá vyššia hmotnosť zŕn.

Podľa mnohých autorov v oblastiach s vyšším výskytom zunčavky jačmennej a sterilnej zakrpatenosti ovsa (BYDV) je včasná sejba nevyhnutná. Literatúra uvádza o 20 – 37 % vyššie napadnutie I. generáciou zunčavky jačmennej u neskorších výsevov ovsa ako u skorých.

Skúsenosti v pokusoch NPPC – VÚRV Piešťany

V NPPC – VÚRV v Piešťanoch, v lokalite Borovce, je založený pokus, pri ktorom porovnávame konvenčnú technológiu, s minimalizačnou technológiou, nastielacou a bezorbovou, ktorým hovoríme konzervačné. Základná príprava pôdy pri všetkých technológiách by mala zaistiť rozklad pozberových zvyškov predplodiny pšenice jarnej a jačmeňa jarného na jeseň, prípadne skoro na jar. Na percentuálnom zastúpení pozberových zvyškov a využití mechanizácie je založená celá metodika pokusu.

Tieto technológie skúšame v rámci štvorhonového osevného postupu: kukurica siata na zrno, pšenica letná forma ozimná, jačmeň siaty jarný a sója fazuľová, posledné dva roky bôb obyčajný.

V našich pokusoch konvenčný spôsob zakladanie porastov jačmeňa siateho jarného je charakteristický na jeseň kvalitne vykonanou podmietkou predplodiny diskovým podmietačom a prípadným zavalcovaním – na základe vlhkostného stavu pôdy. Následne vykonávame orbu do hĺbky 0,25 – 0,28 m. Pozemok ostáva v hrubej brázde (zachytenie zimnej vlahy, vplyv mrazu, ...). Na jar, akonáhle dovolí stav pôdy a počasia používame smyk na urovnanie brázd a pred sejbou ešte kombinátor na dosiahnutie primeraného drobnohrudkového stavu pôdy a zapravenie hnojív do pôdy. Sejbu vykonávame 24 riadkovou sejačkou Amazone s 3 metrovým záberom. Termín sa odvíja od poveternostných pomerov tej ktorej lokality, v podmienkach Boroviec to býva väčšinou v druhej polovici marca. Obzvlášť v súčasnom období klimatických zmien je potrebné vykonať sejbu kvalitne, pretože bude od nej závisieť schopnosť rastlín hospodáriť s vodou v jarnom období.

Pri jačmeni siatom jarnom, používame v minimalizačnej technológii na podmietku diskový podmietač, po ktorom, prípade potreby, pôdu zavalcujeme. Ak je nutné, niekoľko dní pred sejbou používame totálny herbicíd. Zvládnutie manažmentu burín je v týchto technológiách predpokladom úspechu! Sejeme sejačkou americkej výroby 36 riadkovou Great Plains, model 1205 1975 0324 so záberom 4,5 m.

Pri nastielacej technológii robíme podmietku ploskorezom Amazone TL 301, ktorým pôdu nadvihneme, premiesime, ale neobraciame. Rovnako ako pri minimalizačnej technológii i tu pred sejbou aplikujeme totálny herbicíd. Sejbu robíme sejačku Horsch Concord CO3, ktorá má záber 3 m a dokáže siať 24 riadkov. Zároveň so sejbou aplikujeme i hnojenie N v podobe DAM-390, technológiou PPF firmy Horsch „prihnojovaním pod pätu“, čo znižuje počet vstupov do porastu a má to svoj význam i pohľadu výživy rastlín..

Bezorbová technológia je spomedzi technológií asi najšpecifickejšia čo sa týka regulácie burinných spoločenstiev. Z toho dôvodu tiež aplikujeme pred sejbou herbicíd vo forme glyfosátu. Sejbu vykonávame, už pri minimalizačnom spôsobe spomínanou, sejačkou Great Plains model 1205 1975 0324. Kvalitnú sejbu je ale možné dosiahnuť len správnym nastavením sejačky. Výhodou tejto sejačky je i možnosť prihnojovania N počas sejby, v našom prípade v podobe liadku amónneho s vápencom.

Z nášho pohľadu sa nám ako najnáročnejšia technológia z hľadiska jej zvládnutia javí nastielacia technológia, z dôvodu správneho zladenia pracovnej rýchlosti, šírky radličiek a pracovnej hĺbky, v našich podmienkach používaného ploskorezu Amazone TL 301. Splnením týchto požiadaviek dosiahneme kvalitnú prácu v celom profile a rovnomerné rozmiestnenie pozberových zvyškov a zároveň ich množstvo na povrchu pôdy. Pozemok sa vyrovnáva a odstraňujeme aj nežiadúce zhutnenie pôdy.

V celkovom hodnotení priemerných úrod možno konštatovať, že nielen jačmeň siaty jarný, pšenicu letnú formu jarnú, ale i ďalšie poľné plodiny, je možné pestovať i inak ako konvenčne. Nezanedbateľným a veľmi dôležitým prvkom, ako je známe, je pestovateľský ročník, dnes obzvlášť dôležitý prvok, o čom nás presviedčajú posledné roky.

Graf 1

V našom pokuse sme sledovali i počet rastlín (ks.m-2) jačmeňa siateho jarného po vzídení v rokoch 2017 – 2023. Sledované prvky naznačujú trend udržania a zvyšovania počtu rastlín po sejbe v konzervačných technológiách (minimalizačná, bezorobová). To značí, že i najnižšiu redukciu nevzídením sme pozorovali v týchto technológiách zakladania porastov jačmeňa jarného. Ukazujú to i priemerné hodnoty, keď za posledných sedem sledovaných rokov sme najviac rastlín pozorovali v minimalizačnej technológii (390 ks) a v technológii bezorbovej (377 ks). Vysvetľujeme si to lepšou reakciou osiva na sejačku, nakoľko v týchto dvoch technológiách sejeme jačmeň jarný 36 riadkovou sejačkou Great Plains, model 1205 1975 0324 so záberom 4,5 m. Potvrdzuje sa, že takýto typ sejačky je vhodný do rôznorodých pedologických podmienok, nakoľko je určená aj na priamu sejbu do strniska a dokáže nám zabezpečiť kvalitnú sejbu tak po stránke rovnomernosti ako aj množstva vysiatych semien, v takýchto špecifických podmienkach sejby. Touto sejačkou dokážeme osivo pravidelne rozmiestniť v riadkoch v požadovanej hĺbke a dobre pripraviť osivové lôžko. Osivo je pritlačené presne na vlhkom dne, čo je základom správneho klíčenia a vzchádzania osiva v rôznych technológiách sejby jačmeňa siateho. Nižší počet rastlín pri nastielacej (MULCH) technológií dávame v našom pokuse do súvislosti s nie práve najvhodnejším využívaným pri obrábaní pôdy.

Graf 2

Pri počte klasov, resp. produktívnych odnoží v konvenčnej technológii na základe v grafe uvádzaných trendov pri konvenčnej technológii pozorujeme stabilitu v počte produktívnych klasov pred zberom. V porovnaní s minimalizačnou, ale i bezorbovou technológiou je ich počet v priemere uvádzaných rokov nižší. Aj pri tomto ukazovateli z vyššie uvádzaných dôvodov sme zaznamenali najnižší počet klasov pred zberom jačmeňa pri nastielacej technológii.

Graf 3

Najnižšie hodnoty v ukazovateli hmotnosť tisíc zŕn (HTZ) v priemere rokov sme zaznamenali pri konvenčnej technológii nasledovanej bezorbovou a minimalizačnou technológiou. Pri nastielacej technológii bola HTZ najvyššia, čo slúžilo ako istý kompenzačný parameter k vyššie uvádzanému počtu klasov na jednotke plochy, ktorý bol práve v tejto technológii najnižší.

Graf 4

Aby sme eliminovali nežiadúce vplyvy negatívnych javov z priebehu vegetácie uvádzame úrody jačmeňa siateho jarného očistené od týchto negatívnych vplyvov. Úrody boli samozrejme najviac ovplyvňované poveternostnými podmienkami ročníka. V priemere v príspevku uvádzaných rokov bola najvyššia úroda zrna dosiahnutá pri pestovaní v minimalizačnej technológii, nasledovaná bezorbovou technológiou. V porovnaní s konvenčnou technológiou v dosiahnutých úrodách jačmeňa miernejšie zaostávala len technológia. Aj tento fakt potvrdzuje našu skúsenosť, že pestovanie plodín (nielen jačmeňa siateho) i v iných ako konvenčnej technológii dokáže zabezpečiť udržateľné úrody a v mnohých prípadoch aj zvyšovať rentabilitu ich pestovania.

Na čo nezabúdať

Jedna chyba v celom procese v sebe nabaľuje ďalšie problémy a ich riešenie je ťažšie ako v konvenčnej technológii. Preto netreba pri týchto technológiách nič podceňovať a veriť im i sebe. Vo svete už tieto technológie bežia niekoľko desiatok rokov a osvedčujú sa.

Diskusie o vhodnosti konzervačných technológii obrábania pôdy pokračujú, efekt ich používania je rôzny v rozdielnych agroekologických podmienkach. Pre rozdielne pôdnoklimatické podmienky je potrebné overiť vhodné rôzne technologické postupy obrábania pôdy a zakladania porastov a potom podľa toho upraviť celú pestovateľskú technológiu. Naďalej je potrebný výskum a overovanie v praxi vhodných postupov pre konkrétne podmienky.

Závery

V našich podmienkach patria najmä pšenica letná a jačmeň siaty medzi významné plodiny. Nielen u nás, ale na celom svete, je pestovanie tej ktorej plodiny závislé od viacerých faktorov (napr. pôdnoklimatické, socioekonomické, politické).

V ostatných dvoch desaťročiach sa dosiahol veľký pokrok v šľachtení na suchovzdornosť pri strategických plodinách (kukurica, pšenica). Základným šľachtiteľským cieľom sa postupne stáva šľachtenie pre optimálne pestovateľské prostredie, pre zlepšenie vlastností plodín v suchých podmienkach a nie výšku úrod za každú cenu.

Napriek nesporným technologickým úspechom v tvorbe nových genotypov, geneticky modifikovaných rastlín či pestovateľským technológiám, klasická poľná výroba ešte dlho ostane základným zdrojom potravín a prírodných surovín. Ľudia na celom svete sa v už dnes pripravujú na adaptačné opatrenia, ktoré by mali negatívne dôsledky budúcnosti dostatočne zmierniť.

Stále viac sa ukazuje, že v budúcnosti budú klimatické podmienky a vlastnosti pôdy stále najdôležitejšími faktormi dosahovania produktivity plodín. Najmä nedostatok vlahy (i na jar) sa stane limitujúcim faktorom produktivity agrosystémov.

Podľa viacerých odborníkov poľnohospodárstvo Slovenska malo, má a vzhľadom na vidiecky charakter našej krajiny bude mať stále významný podiel na rozvoji vidieka. Plní dôležité úlohy pri zaisťovaní výživy obyvateľstva a udržiava aj kultúrny ráz krajiny. Integrovaný systém pestovania nielen jarných poľných plodín, v rámci ktorého by sme mali venovať pozornosť princípom hospodárenia ekologickým i ekonomickým, považujeme za systém moderný a vhodný do dnešnej doby. Pri využívaní konzervačných (minimalizačných, pôdoochranných) technológií zakladania jarín je potrebné dodržiavať základné pravidlá:

  1. Celá filozofia stojí a padá na technologickej disciplíne, ktorej sa musí, ak chce pestovateľ dosiahnuť dobré výsledky, podriadiť myslenie všetkých pracovníkov zapojených do týchto technológii. Všetko začína nie predsejbovou prípravou pôdy, ale už zberom predplodiny a nepodcenením burín.
  2. Likvidácia trvácich burín a regulácia jednoročných nemusí byť problém ak zasiahneme proti nim v optimálnom termíne a vhodnými herbicídmi. Zvládnutie manažmentu burín musí byť povinnosťou každého kto sa týmto technológiám chce venovať!
  3. Využitie vhodného náradia na obrábanie pôdy, kvalitných sejačiek a postrekovačov – spolu súvisí s prvým a druhým pravidlom!