Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Kvalita odrôd pšenice na Slovensku dopestovaná v konvencii - monitoring a v ekológii – projekt ECOBREED v rokoch 2022 a 2023

02-01-2024
Ing. Soňa Gavurníková, PhD.; RNDr. Jana Hendrichová; Ing. Miroslava Apacsová - Fusková, PhD.; Ing. Dušan Janovíček; Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany; BIOMILA SK, s.r.o.

Súčasný sortiment listiny registrovaných odrôd pšenice letnej formy ozimnej v SR zahŕňa 163 odrôd a pšenice letnej formy jarnej 12 odrôd rôznej úrovne kvality, avšak našim pestovateľom sa núka možnosť pestovať viac ako 2 500 odrôd pšenice letnej, ktoré ponúka Európska únia v spoločnom katalógu odrôd. Správna voľba odrody často rozhoduje práve o rentabilite pestovanej pšenice.

Vďaka projektu ÚOP MPRV SR: „Monitoring kvalitatívnych parametrov pšenice letnej dopestovanej v Slovenskej republike“, môžeme každoročne sledovať technologickú kvalitu pšenice a zároveň aj odrodové zastúpenie pšeníc, ktoré sa na Slovensku pestujú. Odrodové spektrum pestovaných pekárenských pšeníc je pomerne široké. Každoročne zanalyzujeme a zhodnotíme okolo 200 vzoriek pšeníc, ktoré získame od Poľnohospodárskych a Roľníckych družstiev a zo skúšobných staníc ÚKSUPu (sú zozberané z 88 - 99 odberových miest.

U sledovaných vzoriek stanovujeme parametre technologickej kvality podľa STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej (2018), ktorá delí pšenicu na 4 triedy kvality: E – elitná, A - štandardná, B - základná, P – pečivárenská.

Priemerne za celé Slovensko úroda pšenice v roku 2022 dosiahla A triedu a v roku 2023 B triedu kvality (tabuľka 1). Podpriemerná kvalita pšenice v r. 2023 je predovšetkým z dôvodu nízkeho obsahu mokrého lepku, priemerná hodnota je na úrovni 25,5 %. V roku 2023 bol okrem obsahu mokrého lepku rizikovým parametrom aj obsah N-látok, kedy triedu A kvality dosiahlo iba 54,1 % hodnotených vzoriek. Výška úrody pšenice podľa predbežných výsledkov a odhadov bude na úrovni cca 5,7 t.ha-1, čo je najvyššia úroda za posledné roky. Aj toto je jeden z faktorov, prečo sa kvalita pšenice vyznačuje nižším obsahom N-látok a teda aj nižším obsahom mokrého lepku. Ďalší významný faktor, ktorý vplýval na tieto nízke hodnoty boli práve daždivé dni počas žatvy, ktorá musela byť často prerušovaná. Tým zrelé zrno strácalo na kvalite, porasty boli poľahnuté, klasy začali napádať hubové ochorenia.

Tabuľka 1: Priemerné hodnoty kvalitatívnych parametrov pšenice za celú SR v rokoch 2022 a 2023

Tabuľka 1

Okrem celkovej kvality pšenice, sme sledovali aj odrodové zastúpenie pšeníc a ich kvalitu. Zo všetkých hodnotených vzoriek pšeníc sme každoročne zaznamenali pestovanie cca 80 rôznych odrôd, z čoho najčastejšie pestovanými pšenicami v SR v rokoch 2022 a 2023 boli odrody Avenue, Airbus, Aurelius, Bernstein, Genius, IS Laudis, Lukullus, RGT Rebell, Julie, Viriato, IS Conditor, LG Absolon, Alicantus, Artimus . Ďalej nasledovali odrody Apexus, Arameus, Centurion, Beatus, Butterfly, RGT Reform, Chevignon, CH Combin, Yetti, Arkeos, Expo, IS Agilis, LG Mocca. Naopak k odrodám sporadicky sa vyskytujúcim môžeme zaradiť napr. Viki, PS Dobromila, Atraktion, Balitus, IS Rubicon, IS Carrier, Lyskamm, RGT Sunnyboy, Bodyček, Asory, Basmati, Energo, Element, Gallio, Grizzly, , MS Maidis, IS Danubius, Hewitt, Hybery a ďalšie.

Grafy č. 1 až č. 6 znázorňujú priemerné hodnoty kvalitatívnych parametrov 13 najčastejšie pestovaných odrôd pšenice v SR v rokoch 2022 a 2023.

Graf 1: Objemová hmotnosť najčastejšie pestovaných odrôd v rokoch 2022 a 2023

Graf 1

Priemerne najnižšími hodnotami objemovej hmotnosti sa vyznačovala odroda IS Conditor, ktorá splnila požiadavku iba pre P a B triedu kvality, dosiahla min. 75,0 kg.hl -1 v oboch rokoch(graf 1). Odrody Aurelius, Alicantus, Artimus, Bernstein, Lukullus priemerne dosahujú v oboch rokoch najvyššie hodnoty objemovej hmotnosti, nad 79,0 kg.hl -1 čím v tomto parametri zodpovedajú E triede kvality.

Z najčastejšie pestovaných odrôd triedu kvality E podľa obsahu dusíkatých látok v rokoch 2022 a 2023 dosiahli odrody Bernstein, Genius a Alicantus, ktoré dosiahli obsah dusíkatých látok min. 13,0 % (graf 2). Naopak najnižším obsahom dusíkatých látok sa vyznačujú odrody IS Conditor a Julie (10,6 – 11,8 %).

Graf 2: Obsah dusíkatých látok najčastejšie pestovaných odrôd v rokoch 2022 a 2023

Graf 2

Priemerne najnižšími hodnotami obsahu mokrého lepku sa vyznačovali odrody IS Conditor, Viriato a Julie, kedy priemerný obsah mokrého lepku v oboch rokoch nepresiahol 26 % (graf 3). Ročník úrody 2023 sa vyznačoval celkovo najnižším priemerom obsahu mokrého lepku za posledné roky. V tomto roku sa s nepriaznivým priebehom žatvy najhoršie vyrovnávali aj ďalšie odrody Avenue, Airbus, IS Laudis a RGT Rebell. Naopak najvyššiu priemernú hodnotu mokrého lepku nad 28 % (E trieda kvality) za oba roky mali odrody Bernstein, Genius, Alicantus a Artimus.

Graf 3: Obsah mokrého lepku najčastejšie pestovaných odrôd v rokoch 2022 a 2023

Graf 3

Kvalita lepku meraná hodnotou gluten indexu bola v rámci celej SR v rokoch 2022 a 2023 na úrovni 78 až 83, čomu zodpovedajú aj hodnoty gluten indexu jednotlivých odrôd. V týchto rokoch takmer všetky odrody mali hodnotu gluten indexu min. 65, čo je odporúčaná hodnota pre pekárske využitie (geaf 4). Min. hodnotu gluten indexu 65 nedosiahli iba odrody Avenue v roku 2023 a odroda IS Conditor v oboch rokoch, čo je však pre túto odrodu autentické, nakoľko ide o odrodu pečivárenskú s kvalitou C/P.

Graf 4: Gluten index najčastejšie pestovaných odrôd v rokoch 2022 a 2023

Graf 4

Hodnoty čísla poklesu neboli u žiadnej z najčastejšie pestovaných odrôd problémovými parametrami. Všetky odrody počas dvoch rokov dosahovali vysoké hodnoty čísla poklesu.Všetky odrody presiahli hodnotu 220 s. (graf 5).

Graf 5: Číslo poklesu najčastejšie pestovaných odrôd v rokoch 2022 a 2023

Graf 5

Priemerne najnižšiu hodnotu sedimentačného indexuza oba roky mala odroda IS Conditor (28 a 19 ml,graf 6). A triedu kvality v tomto parametri mali odrody Avenue, RGT Rebell a Viriato, nepresiahli hodnotu v tomto parametri 40 ml.

Graf 6: Sedimentačný index najčastejšie pestovaných odrôd v rokoch 2022 a 2023

Graf 6

Na základe nášho monitorovania kvality jednotlivých odrôd pšenice sme zistili, že z 13 najčastejšie pestovaných odrôd pšenice v SR najvyššiu kvalitu v rokoch 2022 a 2023 dosiahli odrody Bernstein a Alicantus, ktoré dosiahli v oboch rokoch vo všetkých parametroch triedu kvality E podľa STN (tabuľka 2). Triedu kvality E alebo v roku 2023 A triedu kvality dosiahli odrody Aurelius a Artimus.Najnižšiou pekárskou kvalitou sa vyznačovali odrody Viriato a očakávane odroda IS Conditor.

Tabuľka 2: Triedy kvality najčastejšie pestovaných odrôd v rokoch 2022 a 2023

Tabuľka 2
E - elitná trieda kvality, A - štandardná trieda kvality, B - základná trieda kvality, P – pečivárenská trieda kvality.

Kvalita odrôd pšenice dopestovaných na ekologických plochách

V rámci pokusu ECOBREED sa venujeme sledovaním a výberom odrôd pšeníc (Triticum aestivum L.) perspektívnych pre ďalšie šľachtenie a využitie v ekologickom systéme hospodárenia. Z najčastejšie pestovaných odrôd podľa monitoringu kvality odrody Aurelius a IS Laudis boli hodnotené a vysiate aj na ekologických plochách na experimentálnom pracovisku NPPC-VÚRV v Borovciach v rokoch v SEMA HŠ, s. r. o., Sládkovičovo, SHR Zeman, Polianka, Biomila SK, s.r.o, Rudník, SHR Kolárik, Polianka.

Výsledky z ekologicky dopestovanej pšenice odrody Aurelius sú uvedené v tabuľke 3. Vzhľadom k tomu, že sa ekologický systém hospodárenia vyznačuje nízkymi vstupmi, toto sa odzrkadlilo aj na výsledkoch kvalitatívnych parametrov. Odroda Aurelius na konvenčných plochách dosahuje celkovo triedu kvality A prípadne E, avšak v ekológii odroda dosahovala u niektorých pestovateľov triedu kvality B a u niektorých pre nízky obsah bielkovín a mokrého lepku triedu kvality P.

Tabuľka 3: Kvalita odrody pšenice Aurelius dopestovaná v ekológii - projekt ECOBREED

Tabuľka 3

Odroda IS Laudis kvalitatívne zodpovedala v rokoch 2022 a 2023 na konvenčných plochách triede kvality A prípadne B. Na ekologických plochách v podniku SEMA HŠ Sládkovičovo dosiahla odroda IS Laudis A triedu kvality, čím toto dáva predpoklad, že po kvalitatívnej stránke táto odroda bude pomerne dobre adaptovateľná pre pestovanie v ekologickom systéme hospodárenia.

Tabuľka 4: Kvalita odrody pšenice IS Laudis dopestovaná v ekológii - projekt ECOBREED

Tabuľka 4

V pojekte ECOBREED bolo na ekologických plochách vysiatych viacero odrôd, ktoré zhodnotíme v nasledujúcom príspevku.

Projekt ECOBREED je financovaný z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe dohody o grante č. 771367. Obsah tohto dokumentu odráža iba názor autorov a Agentúra Európskej únie nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Logá