Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Vplyv zastúpenia obilnín v osevných postupoch na produkčnú schopnosť jačmeňa jarného

27-05-2021
Ing. Mgr. Mária Babulicová, PhD. | [email protected]
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Striedanie plodín a osevné postupy sa dnes všeobecne uznávajú za kľúčové udržateľné postupy, ktoré ovplyvňujú produkčnú schopnosť poľných plodín a dlhodobo udržateľnú pôdnu úrodnosť. Uvážlivým striedaním plodín v rámci osevného postupu zabezpečujeme priaznivé ovplyvňovanie pôdy, rovnomernosť zaťaženia a využívania pôdy, udržovanie priaznivej bilancie uhlíka, ovplyvňujeme množstvo a kvalitu organickej hmoty, pôdnu štruktúru, obohacujeme pôdu o biologicky pútaný dusík.

Dlhodobé pokusy sú hlavnými indikátormi udržateľného rozvoja a slúžia ako varujúci systém pri problémoch vedúcich k trvalému zníženiu produktivity plodín.

Obr. 1

Obr. 1: Dlhodobý poľný pokus s osevnými postupmi na začiatku vegetácie

Cieľom našej práce bolo zistiť, ako podiel obilnín v osevných postupoch (40 %, 60 % a 80 %) ovplyvňuje  úrodotvorné prvky, úrodu zrna jačmeňa jarného a aké sú vzájomné vzťahy medzi jednotlivými úrodotvornými prvkami a úrodou. Výskum bol realizovaný v rokoch 2019 a 2020 na dlhodobom stacionárnom pokuse na Experimentálnom pracovisku v Borovciach, ktoré patrí NPPC – Výskumnému ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch.

Tab. 1:  Poveternostné podmienky v rokoch 2019 a 2020 na stanovišti Borovce

Tab. 1

Dlhodobý poľný pokus sa nachádza na černozemi hnedozemnej na vápenatej spraši. Plodiny zaradené do osevných postupov so 40 %, 60 % a 80 % podielom obilnín sú uvedené v tabuľke 2.

Tab. 2:  Osevné postupy so 40 %, 60 % a 80 % zastúpením obilnín v štruktúre osevu

Tab. 2

Obr. 2

Obr. 2: Osevné postupy so 40 %, 60 % a 80 % zastúpením obilnín

V osevných postupoch boli použité dve úrovne hnojenia: H1 a H2. Pri úrovni H1 bolo použité minerálne hnojenie (dávky boli vypočítané podľa bilančnej metódy (Bizík a kol., 1998) a zaorávanie organického hnojiva Veget® v dávke 5 t.ha-1. Pri úrovni H2 bolo aplikované len minerálne hnojenie, dávky živín boli vypočítané ako pri úrovni H1. V rokoch 2019 a 2020 bola použitá odroda jačmeňa jarného Sunshine.

Roky 2019 a 2020 boli pre vývoj jačmeňa jarného nepriaznivé vzhľadom na veľmi nerovnomerné rozdelenie zrážok (Tab. 1). V júni 2019 prevýšila priemerná mesačná teplota dlhodobý priemer o 4,97 ⁰C a v júli o 2,19 ⁰C. Zrážky boli v roku 2019 rozložené veľmi nepravidelne. V mesiaci apríl bol zrážkový deficit 23,4 mm a v júni 68,3 mm. Naopak, v mesiaci máj spadlo o 59,2 mm viac ako bol dlhodobý priemer. V júni 2020 prevýšila priemerná mesačná teplota dlhodobý priemer o 1,92 ⁰C a v júli o 2,59 ⁰C. V tomto roku veľmi nepriaznivo pôsobil na vývoj jačmeňa zrážkový deficit v mesiaci apríli (-33,8 mm) a v máji (-11,0 mm).  

HTZ jačmeňa jarného bola v rokoch 2019 a 2020 štatisticky preukazne ovplyvnená ročníkom, zastúpením obilnín a ich vzájomnou interakciou (Tab. 3 a 6).

Tab. 3: HTZ a počet klasov jačmeňa jarného v rokoch 2019 a 2020

Tab. 3

Tab. 6: Mnohonásobné porovnanie úrodotvorných prvkov a úrody jačmeňa jarného v závislosti od zastúpenia obilnín

Tab. 6

V roku 2020 sme zistili preukazne vyššiu HTZ (52,9 g) ako v roku 2019 (48,2 g). V osevnom postupe s 80 % podielom obilnín bola HTZ štatisticky preukazne vyššia (51,8 g) ako v osevnom postupe so 40 % zastúpením obilnín (49,8 g) a so 60 % zastúpením obilnín (50,0 g). Ročník a zastúpenie štatisticky preukazne ovplyvnili aj ďalší hodnotený znak – počet klasov na 1m2 (Tab. 3 a 6). V roku 2020 bol počet klasov štatisticky preukazne vyšší (619 ks.m-2) ako v roku 2019 (501 ks.m-2). Počet klasov pri 80 % zastúpení bol štatisticky preukazne nižší (458 ks.m-1)ako pri 40 % a 60 % zastúpení obilnín (611 ks.m-2). Počet zŕn v klase v štatisticky významnej miere ovplyvnil ročník a zastúpenie obilnín (Tab. 4 a 6).

Tab. 4: Počet zŕn v klase a hmotnosť zrna v klase jačmeňa jarného v rokoch 2019 a 2020

Tab. 4

V roku 2020 sme zaznamenali štatisticky preukazne vyšší počet zŕn v klase (26,2 ks)v porovnaní s rokom 2019 (25,4 ks).Počet zŕn v klase v osevnom postupe s 80 % podielom obilnín bol štatisticky preukazne nižší (25,1 ks) ako pri 60 % zastúpení (26,5 ks). Podobne ako počet zŕn aj hmotnosť zŕn v klase bola štatisticky významne ovplyvnená ročníkom a zastúpením obilnín (Tab. 4 a 6). V roku 2020 bola dosiahnutá štatisticky preukazne vyššia hmotnosť zrna v klase (1,39 g) ako v roku 2019 (1,19 g). Pri 80 % zastúpení obilnín sme pozorovali štatisticky preukazne nižšiu hmotnosť zrna v klase (1,25 g) ako pri 60% zastúpení (1,33 g).

Úroda zrna jačmeňa jarného bola štatisticky preukazne ovplyvnená ročníkom, zastúpením obilnín a ich vzájomnou interakciou (Tab. 5 a 6).

Tab. 5: Úroda zrna jačmeňa jarného v rokoch 2019 a 2020

Tab. 5

Obr. 3

Obr. 3: Vývoj plodín v osevných postupoch s rôznym podielom obilnín

V roku 2020 bola úroda štatisticky preukazne vyššia (5,27 t.ha-1)ako v roku 2019(2,73 t.ha-1). V osevnom postupe s 80 % podielom obilnín bola úroda zrna štatisticky preukazne nižšia (3,10 t.ha-1) ako v osevnom postupe so 60 % zastúpením obilnín (4,28 t.ha-1) a so 40 % zastúpením (4,61 t.ha-1).

V rokoch 2019 a 2020 sme pozorovali zaujímavé korelácie medzi úrodotvornými prvkami a úrodou jačmeňa jarného (Tab. 7). Medzi úrodou zrna a HTZ bola dosiahnutá stredná kladná korelácia (r= 0,38). Silná kladná korelácia bola zistená medzi počtom klasov na 1 m2 a úrodou zrna (r= 0,64). Medzi počtom zŕn v klase a úrodou sme zaznamenali strednú kladnú koreláciu (r= 0,31). Medzi hmotnosťou zrna a úrodou sme pozorovali silnú kladnú koreláciu (r=0,63).

Tab. 7: Korelácie medzi úrodotvornými prvkami a úrodou zrna jačmeňa jarného

Tab. 7

Záver: Naše výsledky z dlhodobého pokusu potvrdili, že priebeh počasia v jednotlivých rokoch je takmer vždy najsilnejším faktorom vplývajúcim na úrodu. Rozdiel v úrode zrna medzi rokom 2019 a 2020 v závislosti od ročníka bol 2,54 t.ha-1.  Ukázalo sa však, že aj zastúpenie obilnín v osevnom postupe má dôležitý vplyv na dosiahnuté  úrody jačmeňa jarného. Zvýšenie podielu obilnín na 80 % spôsobilo pokles úrody o 1,18 t.ha-1 v porovnaní s osevným postupom so 60 % zastúpením obilnín. Pokles úrody v osevnom postupe s 80 % zastúpením v porovnaní s osevným postupom so 40 % zastúpením obilnín dosiahol 1,51 t.ha-1. Osevné postupy preto zostávajú stále dôležitým faktorom ovplyvňujúcim výšku úrody jačmeňa jarného. 

Obr. 4

Obr. 4: Plodiny v osevných postupoch v lete pred zberom

Uvedené výsledky  boli získané z rezortného projektu „Pestovateľské postupy poľných plodín šetrnejšie k životnému“ podporeného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, riešeného v rokoch 2019-2021.