Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Vplyv praxe obrábania pôdy na fotosyntézu, výnos zŕn a kvalitu hybridnej ozimnej pšenice (Abstrakt)

25-05-2021
(zdroj: www.mdpi.com)

Aj keď v pestovaní pšenice v Európe dominuje konvenčný systém obrábania pôdy (KO), v súčasnosti sú hlavne z ekonomických a environmentálnych dôvodov, najmä v prípade nových odrodových genotypov, uplatňované systémy s obmedzeným obrábaním pôdy (OO) vrátane systému bez obrábania pôdy (BO).

Cieľom výskumu autorov bolo vyhodnotiť vplyv systémov obrábania pôdy na výnos, parametre výmeny plynov, fluorescenciu chlorofylu a množstvo a kvalitu bielkovín hybridných kultivarov ozimnej pšenice pestovaných za rôznych hydrotermálnych podmienok v priebehu rokov výskumu.

Poľný experiment sa uskutočnil v rokoch 2016 až 2019 v poľskej Domaradz. Boli testované nasledujúce faktory: tri systémy obrábania pôdy - konvenčné (KO), obmedzené (OO) a bez obrábania pôdy (BO) a päť hybridných kultivarov ozimnej pšenice - Hybery, Hyking, Hymalaya, Hypocamp a Hyvento.

Najvyššia úroda zrna a najpriaznivejšie hodnoty fyziologických parametrov boli zistené v systéme KO. Nepriaznivé hydrotermálne podmienky s deficitom zrážok počas vegetačného obdobia 2018/2019 mali za následok pokles úrody a vybraných fyziologických parametrov v systéme KO, zatiaľ čo v systéme BO sa tieto ukazovatele zvýšili. Priaznivejšie fyziologické parametre a vyššie výnosy bolo zaznamenané v systéme KO v prípade odrôd Hymalaya a Hypocamp a v systéme BO v prípade odrody Hyking.

Použitie systému KO v porovnaní s OO a BO viedlo k významnému zvýšeniu hodnoty parametrov kvality zrna a obsahu gliadínov a glutenínov. Neboli zistené žiadne štatistické rozdiely v obsahu albumínu a globulínu v systémoch KO a OO. Odrody Hyvento a Hyking v systémoch KO a OO a BO dosiahli vyššie hodnoty kvalitatívnych charakteristík.

Preklad z originálu

Zdroj:

Buczek, J.; Migut, D.; Jańczak-Pieniążek, M. Effect of Soil Tillage Practice on Photosynthesis, Grain Yield and Quality of Hybrid Winter Wheat. Agriculture 2021, 11, 479.

https://www.mdpi.com/2077-0472/11/6/479