Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Nové odrody tráv na Slovensku

15-05-2023
Ing. J. Hric, CSc.; Ing. P. Hradiský | [email protected]
GRAMINEX, s. r. o., Levoča

Slovenské travinárstvo je úzko späté s jedinou slovenskou šľachtiteľskou stanicou tráv v Levočských Lúkach. Od roku 2010 pracujúcou pod názvom GRAMINEX, s. r. o.. Šľachtenie tráv bolo do začiatku 90 – tych rokov zamerané na vyšľachtenie nových odrôd tráv pre lúčne a pasienkové využívanie. Za 81 rokov bolo vyšľachtených 36 odrôd tráv. Po delimitácii štátu sa aktívne začalo so šľachtením tráv aj pre trávnikové využívanie. Vznikom novej spoločnosti GRAMINEX, s. r. o. boli vyšľachtené nové odrody tráv pre hospodárske a trávnikové využívanie.

Kostravovec Lenor (registrovaný v roku 2015)

Hybrid Lenor je prvá na Slovensku vyšľachtená a registrovaná odroda mätonohu mnohokvetého a kostravy trsteníkovitej festucoidného typu. Je to hexaploidná odroda s jemnejším listom a primeranou úrodou zelenej hmoty. Patrí medzi vzrastné vytrvalé trávy s uplatnením do trvalých i dočasných lúk, pasienkov a ďatelinotráv. Lenor vytvára v zásevovom roku stredný až polorozložitý trs s dlhým a širokým listom. Odroda je charakteristická rýchlym jarným rastom a veľmi dobrou počiatočnou hustotou. Je o 5 dní neskorší v klasení ako Hykor. Odroda Lenor je ozimného charakteru, vyniká vysokou vytrvalosťou, odolnosťou voči vymŕzaniu, znáša dobre sucho i krátkodobé zamokrenie.

Obr. 1

Obr. 1: Kostravovec Lenor

Kostrava lúčna Lukana (registrovaná v roku 2015)

Lukana je diploidná kŕmna odroda. Je viacročná až vytrvalá tráva polovzpriameného až vzpriameného rastu. Môžeme ju charakterizovať ako odrodu s rýchlym jarným rastom a dobrou hustotou na jar v úžitkových rokoch. V úrode zelenej hmoty poskytuje vyšší výnos ako odroda Levočská. Ako komponent je vhodná do lúčnych aj pasienkových miešaniek. Jej prednosťou je vysoký podiel listovej hmoty, odolnosť voči biotickým a abiotickým stresom a dobrá trvácnosť. V klasení je neskoršia o 1 deň v porovnaní s odrodou Levočská. Z hľadiska zdravotného stavu lepšie znáša výskyt listových škvrnitostí a hrdze v porovnaní s odrodou Levočská.

Obr. 2

Obr. 2: Kostrava lúčna Lukana

Timotejka lúčna Lexanna (registrovaná v roku 2017)

Odroda Lexanna patrí medzi druhy prechodného charakteru. Časť rastlín klasí ešte v roku zásevu. Uplatnenie nachádza vo vyšších polohách, ale semenársky je istejšia na pôdach úrodnejších. Lexanna je hexaploidná kŕmna odroda so zeleným až tmavozeleným listom strednej šírky. Skorá až stredne skorá v klasení. Môžeme ju charakterizovať ako odrodu s dobrou rýchlosťou a hustotou jarného rastu. Klasiť začína o 1 – 2 dni skôr v porovnaní s odrodou Levočská. Lexanna je výnosnejšia a stabilnejšia v úrode zelenej hmoty ako odroda Levočská. Po kosbách rýchlo obrastá, má dobrú hustotu a rezistenciu voči chorobám.

Obr. 3

Obr. 3: Timotejka lúčna Lexanna

Mätonoh trváci Tetral (registrovaný v roku 2017)

Odroda Tetral je tetraploidná kŕmna odroda. V zásevovom roku so stredným až polorozložitým rastovým habitusom. Najlepšie úrody dosahuje v zemiakarskej výrobnej oblasti. Je vhodný komponent do miešaniek pre pasienkové využívanie. Tetral má dobrú vytrvalosť na stanovišti. Jeho prednosťou je veľmi dobrý zdravotný stav s nižšou citlivosťou voči chorobám v porovnaní s odrodou Mustang.

Obr. 4

Obr. 4: Mätonoh trváci Tetral

Kostravovec Tatran (registrovaný v roku 2018)

Je to tetraploidná kŕmna odroda mätonohovitého typu. Je voľne trsnatá, vyššia kŕmna tráva s rýchlejším jarným rastom a dobrým obrastaním po kosbách. Je o 100 mm nižšia ako odroda Lofa. Odroda Tatran v roku výsevu neklasí. Klasí stredne skoro až skoro. Na základe hospodárskych vlastností môžeme Tatran charakterizovať ako odrodu s dobrou hustotou na jar, s pomalším počiatočným rastom. Klasiť začína o 2 dni neskôr ako odroda Lofa. Je vhodný na pestovanie na ornej pôde a v pasienkových miešankách. Jeho prednosťou sú vyrovnané úrody zelenej hmoty v jednotlivých kosbách. Má vyšší obsah vodorozpustných cukrov ako diploidné a tetraploidné odrody mätonohov. Citlivejšie reaguje na výskyt plesne snežnej, viac odoláva listovým škvrnitostiam a hrdzi.

Obr. 5

Obr. 5: Kostravovec Tatran

Ovsík obyčajný Legan (registrovaný v roku 2019)

Legan je prvá slovenská odroda bez ostí. Je stredne skorý s dobrou odolnosťou voči chorobám, s vysokou úrodou zelenej hmoty, sena i semena. Je viacročná voľne trsnatá tráva, vysoká 800 – 1300 mm, má stredne hustý trs a je svetlozelenej farby. V úrodách zelenej hmoty poskytuje v jednotlivých kosbách jej rovnomerné rozloženie. Doporučujeme ho do lúčnych miešaniek na suchšie stanovištia. Vzhľadom na to, že odroda je bez ostí, ľahšie sa čistí a vysieva v miešankách.

Kostrava červená Rula (registrovaná v roku 2022)

Kostrava červená Rula je hexaploidná odroda kŕmneho typu. Je viacročná až vytrvalá, výbežkatá tráva a stredne vysoká. Trs na začiatku rastu má polovzpriamený. V čase kvitnutia je polovzpriamený až vzpriamený. Farbu má stredne zelenú až sivo zelenú. Steblo má nižšie a hrubšie ako odroda Levočská, je menej poliehavé s vhodnejším kombajnovým zberom semena. Úrodu zelenej hmoty má veľmi dobrú v prvej kosbe. Používa sa do pasienkových miešaniek vo vyšších polohách. Rula je nevhodná do krátkodobých miešaniek z dôvodu pomalšieho rastu a vývoja. Má miernu náchylnosť na listovú škvrnitosť, bez výskytu hrdze a múčnatky.

Mätonoh mnohokvetý jednoročný LE-10 (Levonet)

Je tetraploidná odroda jarného charakteru, pričom v roku výsevu klasí. Tvorí mohutný trs so stredne hustými odnožami. Levonet je voľne trsnatá tráva, stredne vysokého až vyššieho vzrastu s bohatým olistením. Vyznačuje sa dobrou produkciou zelenej hmoty a veľmi dobrou kvalitou krmu. Má rýchly počiatočný rast a dobrú hustotu obrastania po kosbách. Je vhodný do krátkodobých miešaniek na ornej pôde. Z hľadiska citlivosti na listové škvrnitosti a výskyt hrdze patrí k odolnejším odrodám. V roku 2022 bolo ukončené skúšanie v Štátnych odrodových skúškach ÚKSÚPu, pričom na základe dosiahnutých výsledkov je predpoklad registrácie odrody Levonet.

Súčasnosť a perspektíva šľachtenia

GRAMINEX, s. r. o. má v súčasnej dobe v SOŠ prihlásené tieto novošľachtenia:

Kostravovec LE-1 (Lekos)

Táto odroda je tetraploidná, loloidného typu. Vznikla krížením mätonohu mnohokvetého a kostravy lúčnej. Je to prvá slovenská odroda tohto typu v slovenskom sortimente tráv. Odroda LE-1 je viacročná tráva s dobrou vytrvalosťou na stanovišti. Rastliny tvoria stredne husté, vzpriamené až polovzpriamené trsy zelenej farby. Steblo je stredne hrubé s 3 – 5 kolienkami. V klasení je o 1 – 2 dni neskoršia ako odroda Perseus. Vyznačuje sa veľmi dobrými úrodovými vlastnosťami, pričom v úrode zelenej a suchej hmoty bola najlepšia voči kontrolným odrodám Perun a Perseus. Najlepšie úrody dosahuje v horskej výrobnej oblasti. Odroda LE-1 je mierne až slabo citlivá na listovú škvrnitosť a hrdzu. Jedná sa o perspektívnu odrodu, ktorá rozšíri slovenských sortiment.

Kostrava ovčia LE-88 (Lenka)

Kostrava ovčia LE-88 je tetraploidná odroda pre trávnikové využívanie. Je nízka, vytrvalá, jemnolistá, zelená až sivo zelená tráva, vytvárajúca hustý trávnik. Tvar trsu je polorozložitý, list má krátky. Steblo je krátke s veľmi krátkym až krátkym kvetenstvom. Produkcia hmoty je stredná, skôr nízka. Dozrieva veľmi skoro koncom júna alebo začiatkom júla. Doporučujeme ju do parkových a okrasných trávnikov s nečastým kosením.

Mätonoh trváci LE-57 (Leonid)

Je diploidná odroda trávnikového charakteru. Odroda LE-57 je nízka, vytrvalá, stredne zelenej farby s dobrou hustotou trávnika. Vyznačuje sa jemnosťou, sviežosťou a celkovým dobrým stavom počas vegetácie. Na jar sa rýchlejšie zazelená, dobre prezimuje, má primeranú vytrvalosť. V letných mesiacoch je odolnejšia voči zasychaniu. Má dobrý zdravotný stav, spĺňa požiadavky pre trávnikovú odrodu vhodnú pre rekreačné, ihriskové a bežné okrasné trávniky.

Obr. 6

Obr. 6: Mätonoh trváci LE-57 (Leonid)

Kostrava žliabkatá LE-2 (Rupina)

Kostrava žliabkatá LE-2 je hexaploidná odroda s vhodnosťou do trávnikových miešaniek pre suchšie stanovištia. Vytrvalá, husto trsnatá tráva, zelenej až svetlozelenej farby. Steblo je dlhé 200 – 500 mm. Je veľmi ranná až ranná, intenzívne klasí už začiatkom mája, dozrieva koncom júna. Semenárska kultúra môže byť využívaná minimálne 3 úžitkové roky pretože poskytuje spoľahlivú strednú až vysokú úrodu semena. Obilka je osinatá, menšia ako u kostravy červenej. Kostrava žliabkatá LE-2 je vhodným komponentom do miešaniek pre zakladanie suchovzdorných krajinných trávnikov s mimoprodukčnou funkciou.

Psinček tenký LE-37 (Legros)

Je nízka, viacročná jemná tráva, tvorí stredne veľké, polorozložité až polovzpriamené trsy s podzemnými výbežkami. Má stredne široký list s jemným steblom. Vytvára hustý až veľmi hustý porast. Patrí medzi trávy s neskorším kvitnutím koncom júna až začiatkom júla. Konkurenčne je veľmi silný až agresívny, postupne sa plošne značne rozrastajúci. Tvorí hustý trávnik, jeho nevýhodou je pomalší začiatočný vývoj. Psinček tenký LE-37 môžeme použiť ako komponent do miešaniek pre jemný trávnik a golfové jamkovište, kde dobre znáša nízke kosenie.

Napriek dosiahnutým výsledkom v novošľachtení tráv Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dlhodobo nemá záujem o podporu šľachtenia tráv, ďatelinovín, aplikovaného výskumu a semenárstva na Slovensku, čo znižuje konkurencieschopnosť až postupný zánik genofondu. Napriek neľahkej situácii spoločnosť GRAMINEX, s. r. o. robí pre množiteľov odrôd poradenskú činnosť a v roku 2020 vydala katalóg odrôd, kde si množitelia nájdu stručný popis odrody a agrotechniku pestovania na semeno.