Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Bezpečnosť potravín

20-08-2021
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.; Ing. Jozef Čapla, PhD.; doc. Ing. Peter Zajác, PhD. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vo vydavateľstve Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyšla 18.8.2021 vysokoškolská učebnica Bezpečnosť potravín autorského kolektívu prof. Ing. Jozef Golian, Dr., Ing. Jozef Čapla, PhD. a doc. Ing. Peter Zajác, PhD.

Bezpečnosť potravín je aktuálnou témou od začiatku tohto tisícročia a zostáva prioritou aj do ďalšieho obdobia. Všetky aktuálne strategické dokumenty EÚ zahŕňajú rôzne aspekty bezpečnosti celého potravinového reťazca. Celý proces výroby potravín a spracovateľský reťazec, ako aj dovoz a vývoz tovaru upravuje rozsiahly súbor právnych predpisov EÚ. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vykonáva nezávislé hodnotenia rizík a poskytuje vedecké poradenstvo, ktoré sú podkladom pre normy EÚ v oblasti bezpečnosti potravín.

Učebnica je rozdelená do dvanástich kapitol. V prvej kapitole sa autori venujú základným zásadám a princípom bezpečnosti potravín, politike EÚ v oblasti bezpečnosti potravín a výživy a „Stratégii z farmy na stôl“. Druhá kapitola poskytuje informácie o základných východiskách bezpečnosti potravín ako sú analýza rizika, zásada predbežnej opatrnosti, vysledovateľnosť a zodpovednosť prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Tretia kapitola sa zaoberá Systémom rýchleho varovania pre potraviny a krmivá a princípmi jeho fungovania. Za veľmi významnú z pohľadu praxe považujeme štvrtú kapitolu venovanú vysledovateľnosti jednotlivých potravín, požiadavkám medzinárodnej normy na vysledovateľnosť a spôsobu jej označovania na potravinách. Piata kapitola sa podrobne venuje ožarovaniu potravín ionizujúcim žiarením, označovaniu takýchto potravín ako aj praktickým aplikáciám ionizujúceho žiarenia. Kapitola „Bezpečnosť potravín a nanotechnológie“ nadväzuje na intenzívny vývoj a aplikácie nanotechnológií v potravinárstve, vrátane rizík pre ľudské zdravie a detekciu nanočastíc.  Siedma kapitola je venovaná mikrobiologickej bezpečnosti potravín, ktorá taktiež vyplýva z európskej legislatívy a jej dodržiavanie je pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov veľmi dôležité. Na túto kapitolu nadväzuje kapitola „Antimikrobiálna rezistencia a bezpečnosť potravín“. Tejto problematike sa aj na svetovej úrovni venuje veľká pozornosť, pretože predstavuje neustále sa zvyšujúce riziko pre ľudstvo. Slovenská republika má  prijatý Národný akčný plán antimikrobiálnej rezistencie, EFSA taktiež vydáva každoročne správy resp. ďalšie štúdie o antimikrobiálnej rezistencie. Deviata kapitola sa zaoberá vzťahom farmakológie a bezpečnosti potravín, najmä zdravotno-hygienickými aspektmi používania liečiv pri hospodárskych zvieratách, ich ekologickými dopadmi a rezíduami v potravinách živočíšneho pôvodu. Rozsiahla je aj kapitola10 venovaná chemickej bezpečnosti potravín a s tým súvisiacimi zdravotnými rizikami. Zaoberá sa bezpečnosťou prídavných látok a konkrétnymi príkladmi prehodnocovania používania farbív, sladidiel, resp. ďalších prídavných látok. Pozornosť je venovaná  perzistentným organickým polutantom, endokrinným disruptorom, polychlórovaným uhľovodíkom, hydroxymetylfurfuralu, cínu akrylamidu, ako aj ďalším chemickým látkam. Prakticky novú problematiku predstavuje 11 kapitola venovaná potravinovým krízam a podvodom v potravinovom reťazci. Uvádzané sú príklady potravinových podvodov, formy klamlivej ponuky a klamlivej reklamy ako aj činnosť siete EÚ proti potravinovým podvodom. Predposledná kapitola sa venuje postupom riadenia krízy v oblasti bezpečnosti potravín, krízovým situáciám a všeobecnému plánu riadenia krízy v oblasti bezpečnosti potravín v SR. Posledná kapitola je venovaná najnovšie presadzovanej problematike a to kultúre bezpečnosti potravín. Táto je bližšie upravená aj Nariadením Komisie č. 2021/382 a zahŕňa 5 dimenzií a kritických zložiek, ktoré sa podieľajú na vytváraní prostredia, komunikácie a správania sa v ľudí.

Vysokoškolská učebnica je určená najmä študentom študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín, resp. ďalším potravinársky orientovaným študentom. Určená je tiež odbornej a laickej verejnosti, manažérom rizika v potravinárskych podnikoch ako aj ďalším riadiacim pracovníkom v potravinárstve. Poskytuje široký prehľad pre každého, kto potraviny vníma nielen ako nevyhnutnosť, ale predovšetkým ako prostriedok k udržiavaniu a zachovaniu svojho zdravia.

Naše poďakovanie patrí pracovníkom vydavateľstva, recenzentom a sponzorom, ktorí prispeli k jej skvalitneniu a vydaniu. Veríme, že Vás jej obsah zaujme, inšpiruje a povzbudí k skvalitneniu výberu potravín, k zvýšeniu ostražitosti pri ich nákupe a k pochopeniu, že potraviny sú jedným z najdôležitejších faktorov majúcich významný vplyv na zdravie a kvalitu nášho života. Učebnicu si môžete zakúpiť alebo objednať v univerzitnej predajni literatúry SPU v Nitre.