Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Publikácia: Monitorovanie lesov pomocou diaľkového prieskumu

20-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Lesné ekosystémy majú vysoký sociálno-ekonomický a ekologický význam, sú však čoraz viac ohrozené z dôvodu biotických aj abiotických porúch. Nanešťastie sa predpokladá, že v dôsledku prebiehajúcich klimatických zmien sa v blízkej budúcnosti frekvencia a intenzita porúch ešte zvýšia. Z tohto dôvodu má nastavenie vhodného európskeho informačného systému pre monitorovanie lesov (FISE) vysokú prioritu.

Táto štúdia kriticky hodnotí možný prínos (satelitného) pozorovania Zeme (EO) k takémuto monitorovaciemu systému preskúmaním dostupnej vedeckej literatúry a zhrnutím existujúcich operatívnych alebo experimentálnych pokusov na európskej a globálnej úrovni.

Prieskum medzi členmi národných referenčných centier pre lesy (EIONET)  umožnil získať ďalšie informácie o činnostiach diaľkového prieskumu lesov v 39 krajinách EHP. Doplnkové - a veľmi cenné - informácie poskytli:

  • Európskea environmentálna agentúry (EEA),
  • Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC),
  • Brazílsky inštitút pre vesmírny výskum (INPE),
  • US Forest Service (USFS).

Vďaka zhromaždeným informáciám bolo možné popísať výhody a obmedzenia rôznych techník diaľkového prieskumu a navrhnúť stratégie a odporúčania pre efektívne využitie údajov satelitného pozorovania Zeme na európskej úrovni  ohľadom vysoko relevantných hrozieb: požiare, napadnutie škodcami, suchá, škody spôsobené búrkami, nelegálna ťažba dreva, fenologické zmeny.

Zdroj:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/38567f41-288b-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-173680854