Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Hodnotiaca štúdia o vplyve opatrení SPP na všeobecný cieľ - „Životaschopná výroba potravín“

16-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Cieľom tohto hodnotenia bolo preskúmať vplyv opatrení SPP na všeobecný cieľ SPP, ktorým je zabezpečenie životaschopnej výroby potravín so zameraním na príjem fariem, cenovú stabilitu a konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho odvetvia. Okrem preskúmania účinnosti, efektívnosti a relevantnosti sa hodnotenie zaoberalo aj súdržnosťou a pridanou hodnotou EÚ príslušných opatrení SPP v súvislosti s dosiahnutím všeobecného cieľa. Geografický rozsah analýzy je EÚ28. Hodnotenie sa týka obdobia od roku 2015, počiatku implementácie SPP 2014 - 2020 (2014 pre trhové opatrenia v rámci spoločnej organizácie trhu). S cieľom jasne identifikovať účinky politických zmien porovnaním obdobia pred a po reforme SPP sa podľa potrieb analýzy zohľadnili dlhšie pozorované obdobia.

Záverečná správa

Zhrnutie

Príloha