Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Publikácia: Manuál pre integrované štatistiky fariem v EÚ

11-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Účelom tejto publikácie je poskytnúť zostavovateľom Integrovanej štatistiky fariem v EÚ informácie o metodike a klasifikácii, ako aj podrobnosti o prenose, validácii a podávaní správ o kvalite. Toto vydanie sprevádza nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 o integrovaných štatistikách fariem a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1874 o údajoch, ktoré treba predložiť za rok 2020 .

Zdroj:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f863918f-2307-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-171101752