Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Jarní ošetření řepky proti plevelům

12-03-2024
prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. | [email protected]
Česká zemědělská univerzita v Praze

Jarní ošetření ozimé řepky proti plevelům se provádí pouze jako opravný zásah v případech, kdy došlo k selhání účinnosti podzimního ošetření, nebo pokud během zimy vzešly nové plevele, které by se mohly v porostu řepky výrazně prosadit. Jde zejména o vzrůstné druhy s velkou konkurenční schopností. Z ozimých druhů se vyznačují velkou konkurenční schopností heřmánkovité plevele (zejména heřmánkovec nevonný), svízel přítula (Obr. 1), mák vlčí (Obr. 2), chrpa polní (Obr. 3), bolehlav plamatý a některé brukvovité plevele, zejména úhorník mnohodílný (Obr. 4) a hulevníky, které se začínají v posledních letech velmi intenzivně šířit. Z vytrvalých druhů se mohou na jaře dobře uplatnit pcháč rolní a locika kompasová. Je také třeba posoudit zaplevelení trávovitými plevely, zejména pýrem plazivým, sveřepy a jílky (Obr. 5), které mohou řepce také velmi silně konkurovat.

Obr. 1

Obr. 1: Svízel přítula vykazuje vůči řepce velkou konkurenční schopnost

Obr. 2

Obr. 2: Intenzita zaplevelení porostů řepky mákem vlčím v posledních letech roste

Obr. 3

Obr. 3: Chrpa modrá se vyskytuje spíše na chudších půdách s nižším pH, kde však za suššího počasí snadno odolává půdním herbicidům

Obr. 4

Obr. 4: Úhorník mnohodílný se vyznačuje vysokou konkurenční schopností a vysokou odolností k preemergentním herbicidům

Obr. 5

Obr. 5: Intenzivní zaplevelení ozimé řepky jílkem vytrvalým

Je však třeba si uvědomit že jarní ošetření proti většině dvouděložným plevelům bývá obvykle méně účinné než ošetření podzimní. Důvodů je několik. Především jsou plevele na jaře ve vyšších růstových fázích a rovněž mají mohutnější ochranné bariéry na povrchu listů. V některých porostech může vyšší pokryvnost řepky bránit dokonalému zasažení listové plochy plevelů. Spektrum herbicidů, které jsou pro jarní ošetření registrovány je navíc poměrně omezené. Jedná se prakticky o tři účinné látky s jedním mechanizmem účinku (růstové herbicidy).

Spolehlivě tak lze na jaře ošetřovat pouze plevele z čeledi hvězdnicovitých, především heřmánkovité plevele, pcháč rolní, lociku kompasovou, pelyněk černobýl a chrpu polní herbicidy obsahujícími clopyralid a picloram (Galera, Vivendi, Zorro, atd.). V případě zaplevelení svízelem přítulou, mákem vlčí, zemědýmem lékařským, kakostovitými a brukvovitými plevely (především úhorník mnohodílný a kokoška pastuší tobolka) je vhodnější herbicid Korvetto, který obsahuje mimo clopyralidu také halauxifen (Obr. 6), který tyto druhy dokáže potlačit (Graf 1). Ošetření výše uvedenými růstovými herbicidy je však třeba vhodně načasovat. Účinnost příliš časné aplikace (při teplotách pod 10 °C a nižší intenzitě slunečního záření) i příliš pozdní aplikace (větší zastínění plevelů intenzivně rostoucí řepkou), nemusí být dostatečná.

Obr. 6

Obr. 6: Působení herbicidu Korvetto na plevele, které nebyly na podzim zasaženy žádným herbicidem

Graf 1

Graf 1: Průměrná účinnost herbicidu Galera a Korvetto aplikovaných na jaře na významné plevele řepky ozimé (výsledky maloparcelních herbicidních pokusů z let 2018-2022 na dvou lokalitách)

V případě, že se na pozemku vyskytují ve vyšší intenzitě trávovité plevele, je třeba porost řepky ošetřit listovým graminicidem, jehož účinnost je však také výrazně ovlivněna teplotou, přičemž při teplotách pod 10 °C bývá účinnost nedostatečná. Za sucha je vhodné listové graminicidy aplikovat v TM kombinaci s olejovým adjuvantem, který zvýší penetraci skrze bariéry na povrchu listů. Většinou je také třeba použít maximální registrovanou dávku graminicidu, což je poměrně nákladné. I proto je načasování aplikace třeba věnovat velkou pozornost. V případě intenzivnějšího výskytu plevelných jílků na pozemcích, které byly v druhé polovině září ošetřeny listovým graminicidem, lze důvodně očekávat, že se jedná o rezistentní populaci. V takovém případě obvykle selže i jarní ošetření, přičemž k regulaci takové populace je třeba přistupovat komplexně (využití glyphosátového ošetření v meziporostním období, podzimní ošetření propyzamidem, orba, snížení zastoupení ozimých plodin v osevním sledu, atd.). Také trávovité plevele přirozeně odolné k listovým graminicidům, jako je mrvka myší ocásek nebo lipnice roční není možné na jaře listovími graminicidy efektivně zasáhnout.