Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VI.)

25-01-2022
Ing. Božena Šoltysová, PhD.; Ing. Martin Danilovič, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

V publikovanej sérii príspevkov bolo zdôraznené, že Európska únia doteraz schválila 20 základných látok, ktoré je možné použiť ako náhradu pesticídnych prípravkov pre ochranu rastlín a poľnohospodárskych produktov a na dezinfekciu priestorov, náradia a nástrojov. K ďalším základným látkam, ktoré boli v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 registrované ako náhrada fungicídov a insekticídov, patria chlorid sodný a mastenec E553b.

Chlorid sodný (kuchynská soľ) bol schválený ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2017/1529 z 7. septembra 2017. V revíznej správe dokončenej v Stálom výbore pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá na jeho zasadnutí 20. júla 2017 sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky chlorid sodný (SANTE/10383/2017 – rev. 1).

Obr. 1

Obr. 1: Chlorid sodný je registrovanou základnou látkou s fungicídnymi a insekticídnymi účinkami
(foto Ing. Danilovič, PhD.)

Vodný roztok chloridu sodného sa používa ako fungicíd predovšetkým proti múčnatke (Uncinula necator), ktorá škodí na viniči hroznorodom. Roztok chloridu sodného sa aplikuje postrekom len na list v jari až v lete, v období od začiatku vývinu 1. listu (BBCH 10) do celkom vyvinutej metliny, oddelených kvetov (BBCH 57). V tomto období je vhodné realizovať 1 až 2 postreky. V prípade dvoch aplikácií, vodný roztok soli na prvý postrek má mať koncentráciu 20 g.l-1 a na druhý len 10 g.l-1 chloridu sodného. Ochranná lehota je 30 dní.

Pri pestovaní viniča sa využívajú aj insekticídne vlastnosti chloridu sodného, ktorý chráni porast pred škodcom, akým je obaľovač mramorovaný (Lobesia botrana). Odporúča sa uskutočniť 1 až 3 postreky s dávkou chloridu sodného na jedno ošetrenie 1200 g.ha-1. Interval medzi ošetreniami závisí od štádia vajíčok. Prvá aplikácia sa väčšinou uskutočňuje od konca apríla až do mája, teda od obdobia nalievajúcej sa metliny, čiže kvetov zatvorených a stlačených dohromady (BBCH 55) až do metliny celkom vyvinutej, teda kvetov oddelených (BBCH 57). Termín pre druhú aplikáciu je júl, od rastovej fázy BBCH 75 (bobule veľkosti hrášku, strapec ovisnutý) do fázy BBCH 77 (začiatok dotýkania sa bobúľ, zatváranie strapca). Termín pre tretiu aplikáciu je september, teda obdobie, keď bobule sú jasno sfarbené (BBCH 83) až do konca vyzrievania dreva, po zbere (BBCH 91).

Na postreky je potrebné použiť malé objemy roztoku chloridu sodného, aby sa zabránilo jeho rozliatiu. Vodný roztok chloridu sodného sa musí striekať opatrne len na list. Roztok chloridu sodného sa odporúča nestriekať každý rok, mal by sa aplikovať vo výnimočných prípadoch. Maximálna celková dávka soli za rok nesmie prekročiť 6 kg.ha-1.

Fungicídne vlastnosti chloridu sodného sa využívajú aj pri pestovaní huby ako pečiarka dvojvýtrusná (Agaricus bisporus) proti hubovým chorobám ako Cladobotryum mycophilum, Lecanicillium (Verticillium) fungicola a Mycogone perniciosa. Po objavení patogénu sa soľ používa na lokálne posypanie vyskytujúcich sa prejavov chorôb, nie však skôr ako v 16. deň rastového cyklu. Soľ sa aplikuje jednorázovo v celkovej dávke 80 až 100 g.ha-1.

V rozhodovaní používať chlorid sodný je potrebné vziať do úvahy salinitu pôdy a podzemnej vody, obsah minerálov v závlahovej vode a potenciál pre vylúhovanie minerálov, aby sa zabezpečilo, že použitie soli nebude mať negatívny vplyv na úrodnosť pôdy alebo štruktúru pôdy. Pokiaľ ide o použitie chloridu sodného na úpravu rastového substrátu záhradníckej pôdy, aplikované množstvo (0,03 g/kg substrátu) je pre pôdne organizmy zanedbateľné v porovnaní s celkovým množstvom minerálnych solí prirodzene sa nachádzajúcich v pôde.

Riziko z použitia chloridu sodného pre vtáky a cicavce, pôdne organizmy, dážďovky, pôdne mikroorganizmy a necieľové článkonožce možno považovať za nízke a prijateľné.

Mastenec E553b bol schválený ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2018/691 z 7. mája 2018. V revíznej správe dokončenej v Stálom výbore pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá na jeho zasadnutí 22. marca 2018 sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky mastenec E553b (SANTE/11639/2017 rev. 4).

Mastenec E553b (hydratovaný metakremičitan horečnatý) sa používa na rôzne účely, napr. vo farmaceutických výrobkoch, v krmivách pre zvieratá, v kozmetike. Mastenec E553b je tiež definovaný ako potravinárska prídavná látka, preto spĺňa kritériá „potraviny“ v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002.

Mastenec E553b je registrovaný ako základná látka vo forme vodnej suspenzie, ktorá sa aplikuje vonku na vinič a ovocné sady a pôsobí ako fyzická hydrofóbna bariéra na odpudzovanie hmyzu a hubových chorôb. Vodná suspenzia sa pripravuje tesne pred aplikáciou a musí byť kontinuálne miešaná. Z hľadiska prítomnosti dýchateľného kryštalického kremíka v mastenci je dôležité, aby maximálna hladina tejto toxikologicky významnej nečistoty bola nižšia ako 0,1 %. Užívatelia by mali preventívne používať primerané osobné ochranné prostriedky dýchacích orgánov v prípade tvorby prachu a prijať preventívne opatrenia, aby sa zabránilo akémukoľvek neprijateľnému vplyvu na životné prostredie.

Suspenzia mastenca E553b sa využíva v ovocných sadoch (jablone, hrušky, olivy a pod.) ako fyzická prekážka – prostriedok na odpudzovanie hmyzu a roztočov ako méra hrušková (Cacopsylla pyri, Cacopsylla fulguralis), drozofila japonská (Drosophila suzukii), roztočec ovocný (Panonychus ulmi), či vrtivka škodiaca na olivách (Bactrocera oleae). Od ukončeného rastu výhonkov (BBCH 41) sa v 3 až 4 týždňových intervaloch odporúča realizovať 2 až 5 postrekov dávkou 21,25 kg.ha-1 mastenca E553b pre prvý postrek a 17 kg.ha-1 mastenca E553b pre ďalšie postreky.

Súčasne v ovocných sadoch sa suspenzia mastenca E553b využíva ako fyzická prekážka, teda prostriedok na odpudzovanie hubových chorôb na listoch ako chrastavitosť jabĺk (Venturia inaequalis). Aj v tomto prípade sa od ukončeného rastu výhonkov (BBCH 41) odporúča urobiť 2 až 5 postrekov. Interval medzi postrekmi má byť 2 až 3 týždne a dávka 12,75 kg.ha-1 mastenca E553b pre každý postrek.

Suspenzia mastenca E553b ako fyzická prekážka, teda prostriedok na odpudzovanie hubových chorôb ako múčnatka (Uncinula necator) sa aplikuje aj v porastoch viniča hroznorodého. Od rastovej fázy BBCH 20 (10 a viac listov vyvinutých) sa v 3 až 4 týždňových intervaloch odporúča realizovať 2 až 5 postrekov dávkou 12,75 kg.ha-1 mastenca E553b pre každý realizovaný postrek.

Suspenzia mastenca E553b by sa mala aplikovať skoro ráno alebo neskoro večer, aby sa dosiahla maximálna účinnosť. Nemala by sa používať na mokré rastliny alebo v prípade daždivého počasia. Napriek tomu, že neboli pozorované žiadne účinky na včely, odporúča sa suspenziu mastenca E553b aplikovať mimo obdobia aktivity včiel, najmä počas kvitnutia plodín.

Používanie mastenca E553b nepredstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Okrem toho sa neočakávajú žiadne rezíduá alebo neprijateľné účinky na životné prostredie.

V schválenom zozname základných látok sa nachádzajú tri látky (chitozán hydrochlorid, sacharóza, fruktóza), ktoré boli registrované ako elicitory, teda prírodné biokontrolné prostriedky na zlepšenie zdravia rastlín.

Chitozán hydrochlorid bol schválený ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 563/2014 z 23. mája 2014. V revíznej správe dokončenej v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na jeho zasadnutí 20. marca 2014 sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky chitozán hydrochlorid (SANCO/12388/2013 – rev. 2).

Chitozán hydrochlorid bol registrovaný ako elicitor obranyschopnosti rastlín. Má dobré fungicídne účinky a preto je registrovaný ako náhrada fungicídov proti patogénnym hubám a baktériám na drobnom ovocí, zelenine, na obilninách, koreninách a krmovinách. Aplikuje sa postrekom v množstve 50 až 200 g chitozán hydrochloridu na 100 litrov postrekovej vody (zelenina, obilniny, koreniny, krmoviny – 50 až 100 g/100 l vody; drobné ovocie – 50 až 200 g/100 l vody), pričom celková dávka účinnej látky pre jednu aplikáciu je 100 až 800 g.ha-1. Postreky sa realizujú v období od vytvárania listov na hlavnej stonke do tvorby plodov. Počas vegetácie sa odporúča uskutočniť 4 až 8 postrekov v dvojtýždňových intervaloch. Postrek sa pripravuje rozpustením chitozán hydrochloridu v studenej vode tesne pred použitím.

Chitozán hydrochlorid sa používa aj na ošetrenie osiva obilnín a cukrovej repy a sadiva zemiakov v dávke 50 až 100 g chitozán hydrochloridu na 100 litrov vody pri obilninách a zemiakoch a 50 až 200 g chitozán hydrochloridu na 100 litrov vody pri cukrovej repe.

Sacharóza (cukor) bola schválená ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 916/2014 z 22. augusta 2014. V revíznej správe z 11. júla 2014 sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky sacharóza (SANCO/11406/2014 – rev. 2).

Obr. 2

Obr. 2: Sacharóza je základnou látkou registrovanou ako elicitor s insekticídnym účinkom
(foto Ing. Danilovič, PhD.)

Sacharóza sa používa ako elicitor s insekticídnym účinkom proti škodcom na jabloni domácej ako je obaľovač jablčný (Cydia pomonella) a na kukurici cukrovej proti vijačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis Hbn.).

Jablone sa postrekujú v jari, v období od začiatku otvárania púčikov, pred objavením sa prvých zelených špičiek listov (BBCH 6) do leta, teda plného kvitnutia, keď 50 % kvetov je otvorených a prvé okvetné lupienky opadávajú (BBCH 65). Počas vegetácie sa odporúča uskutočniť 7 až 10 postrekov v 15 dňových intervaloch. Aplikačná dávka na ošetrenie je 1 g sacharózy na 100 litrov postrekovej vody. Celková dávka sacharózy pre jednu aplikáciu je 6 až 10 g.ha-1 a počas vegetácie 42 až 100 g.ha-1. Postrek sa pripraví rozpustením sacharózy v studenej vode tesne pred jeho aplikáciou.

Rastliny kukurice cukrovej proti vijačke kukuričnej sa postrekujú od obdobia vývinu dvoch listov (BBCH 12) až do začiatku rastu metliny, keď metlina sa objavuje na vrchole stonky (BBCH 51). V tomto období sa odporúča realizovať 3 až 4 postreky v 15 dňových intervaloch. Aplikačná dávka na ošetrenie je 1 g sacharózy na 100 litrov postrekovej vody. Celková dávka sacharózy pre jednu aplikáciu je 2 g.ha-1 a počas vegetácie 6 až 8 g.ha-1.

Fruktóza (ovocný cukor) bola schválená ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1392 z 13. augusta 2015. V revíznej správe z 14. júla 2015 sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky fruktóza (SANCO/12680/2014 – rev. 1).

Obr. 3

Obr. 3: Fruktóza je základnou látkou registrovanou ako elicitor s insekticídnym účinkom
(foto Ing. Danilovič, PhD.)

Fruktóza podobne ako sacharóza sa používa ako elicitor s insekticídnym účinkom proti škodcom na jabloni domácej ako je obaľovač jablčný (Cydia pomonella). Postrek sa má realizovať v jari, v období od začiatku otvárania púčikov, pred objavením sa prvých zelených špičiek listov (BBCH 6) do leta, plného kvitnutia, keď 50 % kvetov je otvorených a prvé okvetné lupienky opadávajú (BBCH 65). Počas vegetácie sa odporúča realizovať 5 až 7 postrekov v trojtýždňových intervaloch. Aplikačná dávka na ošetrenie je 10 g fruktózy na 100 litrov postrekovej vody. Celková dávka fruktózy pre jednu aplikáciu je 60 až 100 g.ha-1 a počas vegetácie 300 až 700 g.ha-1. Postrek sa pripravuje rozpustením fruktózy v studenej vode tesne pred aplikáciou.

Tieto základné látky sú uvedené aj na webovej stránke NPPC – http://www.nppc.sk/index.php/sk/component/content/article/2-all/582-zakladne-latky?Itemid=195.

Použitie týchto základným látok registrovaných ako náhrada fungicídov, insekticídov, príp. elicitorov môže mať pozitívny vplyv na zníženie nebezpečenstva kontaminácie pôdy, vody a vzduchu rezíduami pesticídnych prípravkov a bude prínosom pre človeka, pretože sa následne zníži zaťaženie potravového reťazca rizikovými látkami a zvýši sa produkcia bezpečných potravín.

Poďakovanie:

Vypracovanie tohto materiálu bolo financované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v rámci riešenia úlohy odbornej pomoci s názvom „Využitie základných látok v ochrane rastlín“.