Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Vestník MPRV SR čiastka 27/2023

08-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Obsah:

70.
Štatút komisie na posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci národných podpôr č. 8890/2023-340 z 24. októbra 2023
71.
Dodatok č. 1 k smernici Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 8730/2021-340 o zabezpečení procesu poskytovania národných podpôr zo dňa 24. augusta 2021

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=6&navID2=6&sID=23&year=2023&ofs1=0